18 seja MS MO Celje
LokalnoSlovenija

18 seja Mestnega sveta MO Celje: »Mestni svet sprejel drugi rebalans proračuna za leto 2021. Od danes naprej v Celju Singenska ulica«.

Mestni svet Mestne občine Celje se je danes sestal na prvi seji po poletnih počitnicah in po hitrem postopku sprejel rebalans proračuna za leto 2021. Gre za drugi rebalans proračuna, prvi je bil sprejet na seji mestnega sveta aprila letos. »V času od sprejema proračuna so se spremenile nekatere okoliščine, ki vplivajo na finančne tokove. »V rebalans proračuna smo tako vključili znane spremembe, da bi ponovno uravnovesili prejemke in izdatke,« je ob predstavitvi rebalansa proračuna na današnji seji povedala Natalija Črepinšek, vodja sektorja za finance
V skupnem seštevku znašajo prihodki v rebalansu proračuna 66.975.634 evrov, kar predstavlja 96 odstotkov proračuna oz. znižanje v višini – 2.560.475 evrov.

Med predvidenimi davčnimi in nedavčnimi prihodki ni večjih sprememb glede na proračun, kapitalski prihodki bodo nižji za deset odstotkov, večje spremembe pa so pri transfernih prihodkih, ki znašajo 4.354.467 evrov oziroma 60 odstotkov glede na proračun. Do sprememb pri teh sredstvih, ki so namenjena za investicije, prihaja zaradi različne dinamike finančnih tokov oziroma sofinanciranja države in EU.
Predvideni odhodki znašajo 67.510.926 evrov oz. 92 odstotkov proračunske vrednosti, gre za razliko v višini – 5.953.336 evrov.

 

 

18 seja MS MO Celje

 

 

Spremembe so predvsem pri investicijskih odhodkih, ki so z rebalansom v višini 22.640.231 evrov oziroma 85 odstotkov glede na proračun. Znižujejo ali prestavljajo v prihodnje leto se predvsem sredstva za investicije v ureditev mreže kolesarskih povezav, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, nakup poslovnih prostorov, obnovo kulturnega spomenika Celje – Celjski dom, ureditev nekaterih cest ipd.
Povišujejo pa se npr. sredstva za nakup zemljišč za javno infrastrukturo, realizacijo prostorskih aktov, nakupe po predkupni pravici, ureditev javne razsvetljave ipd.
Predviden proračunski primanjkljaj je glede na proračun manjši za 535.292 evrov in znaša 14 odstotkov proračunske vrednosti.
V rebalansu proračuna je predvideno nižje zadolževanje, in sicer do višine največ 3 milijone evrov oziroma največ do polovice vrednosti, predvidene v proračunu.
Svetnice in svetniki so sprejeli še po hitrem postopku sklep o imenovanju ulice v novi soseski Dečkovo naselje DN 10. Ulica se bo imenovala po prijateljskem mestu iz Nemčije. Imenovala se bo Singenska ulica. Tukaj so nekateri ostali z dolgim nosom ker jim ni uspelo dati povsem novi ulici v novi soseski ideološko ime.

Prav tako je bila sprejeta trajnostna strategija mesta. Mesto je že nekaj časa naravnano trajnostno in je lahko za zgled nekaterim drugim sredinam. Miselnost mora biti prisotna v vseh sredinah, okoljih kjer se ljudje zadržujejo, živijo ustvarjajo.
To za Celje ne bo težko. Celjanke in Celjani znajo in zmorejo.

Vane T. Costa

foto: Ich

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno