EvropaPolitikapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaV fokusu

Svet in Parlament dosegla začasni dogovor o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Predsedstvo Sveta in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli začasni politični dogovor o predlogu za revizijo Aarhuške uredbe, da bi se v celoti uskladila z Aarhuško konvencijo. V Aarhuški uredbi je določeno, kako EU in njene države članice izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo, katere cilj je zagotoviti dostop do informacij, udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Začasni dogovor morata odobriti obe instituciji.

Namen predloga je zagotoviti, da bo EU v celoti spoštovala Konvencijo v zvezi s pravico javnosti do revizije upravnih aktov. To so nezakonodajni akti, ki jih sprejme institucija ali organ EU, in imajo pravne in zunanje učinke ter vsebujejo določbe, ki so lahko zaradi svojih učinkov v nasprotju z okoljskim pravom.

Svet in pogajalci Parlamenta so se med drugim dogovorili, da se:

  • razširi procesno upravičenje z NVO tudi na druge člane javnosti in jim tako omogoči, da pod določenimi pogoji zahtevajo notranjo revizijo upravnih aktov. Člani javnosti bodisi dokažejo, da so jim bile okrnjene pravice zaradi domnevne kršitve okoljskega prava, ki da je nanje, v primerjavi s širšo javnostjo, tudi neposredno vplivala, bodisi izkažejo zadosten javni interes in da zahtevo podpira vsaj 4000 članov javnosti, ki prebivajo ali imajo sedež v vsaj 5 državah članicah, pri čemer vsaj 250 članov javnosti prebiva ali ima sedež v vsaki od teh držav članic. V obeh primerih člane javnosti zastopa NVO ali odvetnik;
  • v področje uporabe upravnih aktov vključijo določbe upravnih aktov, ki zahtevajo izvedbene ukrepe na nacionalni ravni ali ravni Unije;
  • iz uredbe ne črta izvzetje upravnih aktov v zvezi z državno pomočjo (vprašanje skladnosti, ki je zajeto v drugi zadevi Odbora za skladnost z Aarhuško konvencijo);
  • institucijam in organom EU kot obveznost naloži objava revizijskih zahtevkov in odločitev v zvezi z njimi.

EU in njene države članice so zelo zavezane načelom Aarhuške konvencije in današnji dogovor omogoča boljše izvajanje teh načel v praksi. Današnji dogovor ni le pravočasen, je tudi uravnotežen, predvsem pa je odgovor na vse pomisleke Odbora za skladnost z Aarhuško konvencijo v konkretni zadevi.

Tamara Weingerl Požar, Namestnica stalnega predstavnika Republike Slovenije pri EU

Ozadje in naslednji koraki

EU izvaja Aarhuško konvencijo z Uredbo (ES) št. 1367/2006. Ta uredba posameznikom in nevladnim organizacijam (NVO) omogoča, da pred evropskimi sodišči sprožijo postopek zoper odločitve institucij in organov EU.

Potem ko se je neka NVO leta 2008 pritožila, češ da EU ni ravnala skladno z Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, je Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo v zadevi C-32 iz leta 2017 ugotovil, da EU ne ravna skladno s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena Konvencije, ki zadevata dostop javnosti do pravnega varstva.

Svet je zato leta 2018 sprejel sklep, v katerem je Komisijo zaprosil, naj predloži študijo o možnih načinih, na katere bi se Unija lahko odzvala na ugotovitve Odbora za skladnost, in po potrebi glede na rezultate študije tudi predlog za spremembo Aarhuške uredbe.

Evropska komisija je 14. oktobra 2020 sprejela zakonodajni predlog o spremembi Aarhuške uredbe št. 1367/2006, da bi omogočila boljši javni nadzor nad akti EU, ki vplivajo na okolje. Namen predlaganih sprememb je doseči, da bo poslej lažje zahtevati, naj institucije EU takšne akte revidirajo in bolje poskrbijo za varstvo okolja. Svet se je 17. decembra 2020 dogovoril o splošnem pristopu glede predloga, ki predsedstvu Sveta omogoča začetek tristranskih pogajanj z Evropskim parlamentom.

Začasni politični dogovor morata zdaj odobriti obe instituciji, preden se začne formalni postopek sprejetja. Svet bo besedilo začasnega dogovora predstavil veleposlanikom in veleposlanicam držav članic. Če bo začasni dogovor odobren, bosta Evropski parlament in Svet v prihodnjih tednih besedilo sprejela v prvi obravnavi brez sprememb.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa