SI
UPORABA MASK PRI KOMUNIKACIJI Z OSEBAMI Z IZGUBO SLUHA
ČASOPIS V FOKUSU
Aktualno

Nedelja, 18. oktober 2020 ob 15:24

Odpri galerijo

Varuh človekovih pravic je podal svoje mnenje o uporabi mask pri komunikaciji z osebo z izgubo sluha.

Izjema od splošne zapovedi uporabe mask predstavlja primerno in potrebno prilagoditev, da se osebam z izgubo sluha omogoči uresničevanja njihovih pravic, vezanih na enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja. 

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je opozoril na težave pri uresničevanju pravice do komunikacije za osebe z izgubo sluha zaradi obveznosti nošenja mask v času epidemije koronavirusa. Pobudnik je opisal težave, ki jih ima kot oseba z izgubo sluha zaradi uporabe mask pri komunikaciji z zaposlenimi v gostinstvu ter v trgovini (npr., da ni mogel naročiti hrane v gostilni in da se ni mogel sporazumeti z blagajničarko v trgovskem centru). Izpostavil je, da nošenje mask onemogoča komunikacijo naglušnim in gluhim, ker sogovorniku ne morejo brati iz ustnic.

V okviru obravnave zadeve je Varuh na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) naslovil poizvedbo. Uvodoma smo v njej spomnili, da je Varuh na Vlado že naslovil dva dopisa, v katerih je (vezano na takrat veljavni Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin[1]) med drugim opozoril, da zapoved uporabe zaščitne maske (ter takrat tudi zaščitnih rokavic) posega v posameznikovo svobodo ravnanja iz 35. člena Ustave Republike Slovenije (URS)[2]. Že takrat je Varuh tudi izrazil svoje mnenje, da bi izvršilna oblast za takšen poseg potrebovala izrecno zakonsko podlago[3] - in vezano na to tudi predlagal Vladi, da predloži predlog spremembe Zakona o nalezljivi bolezni (ZNB), iz katere bo jasno izhajalo, katere človekove pravice, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji lahko v primeru izbruha epidemije na podlagi zakonskega pooblastila omeji vlada.

Tokrat pa je vezano na zgoraj omenjeno pobudo Varuh posebej izpostavil še težave pri uresničevanju pravic oseb z izgubo sluha zaradi obveznosti nošenja mask. Spomnili smo, da Konvencija o pravicah invalidov (v nadaljevanju: MKPI), ki jo je leta 2010 ratificirala tudi Republika Slovenija[4], varuje uporabo govorjenih in znakovnih jezikov ter drugih oblik negovorjenih jezikov (2. člen), med katere lahko štejemo tudi odčitavanje z ust za osebe z izgubo sluha.

Skladno z 9. členom MKPI morajo države pogodbenice invalidom omogočiti neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja, in zato sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo med drugim tudi enak dostop do informacij in komunikacij. Po 21. členu iste konvencije morajo države pogodbenice sprejeti vse ustrezne ukrepe, da invalidom zagotavljajo uresničevanje pravice do svobodnega izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter sporočajo informacije in vsebine s katero koli obliko sporočanja po lastni izbiri.

Skladno s 5. členom MKPI morajo države pogodbenice prepovedati vsako diskriminacijo zaradi invalidnosti, skladno z 2. členom MKPI pa diskriminacija predstavlja odklonitev primerne prilagoditve. MKPI v istem členu določa, da primerna prilagoditev pomeni potrebne in primerne spremembe ter prilagoditve, ki ne nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar so v posameznem primeru potrebne, da se invalidom na enaki podlagi kot drugim zagotovi uživanje ali uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Dosledno spoštovanje določb o obvezni uporabi mask v komunikaciji z osebami z izgubo sluha bi lahko predstavljalo diskriminacijo v smislu MKPI ter Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)[5]. Zapovedano uporabo mask je zato treba presojati tudi v luči obveznosti sprejema primernih prilagoditev, ki preprečujejo diskriminacijo. Varuh je ocenil, da bi v danem primeru izjemna neuporaba maske v primerih, ko je ta sicer obvezna, za komunikacijo z osebami z izgubo sluha, ki se sporazumevajo z odčitavanje z ust, lahko predstavljala primerno prilagoditev v smislu zgoraj omenjene MKPI (pa tudi tretjega odstavka 3. člena ZIMI). Šele odstranitev maske namreč takim osebam z izgubo sluha omogoči uresničevanje njihovih pravic, vezanih na enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja ter jim zagotavlja polno in učinkovito sodelovanje v družbi.

Varuh se je zato na Vlado obrnil za stališče do primerne prilagoditve zapovedi o nošenju mask za osebe z izgubo sluha zaradi uresničevanja njihovih pravic, vezanih na enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja.

Vlada se je Varuhu odzvala s pojasnilom, da je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2[6] , ki je veljal od 25. 6. 2020 do 4. 9. 2020, določal obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, ki vključujejo tudi javni potniški promet, brez izjem. Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije pa je nato Vlada 3. 9. 2020 sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2[7] (v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki se je uporabljal od 4. 9. 2020 do 19. 9. 2020. Odlok je določal, da je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) pri gibanju ali zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni promet, obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje več kot 2 metra. Ta odlok pa je uvedel dodatno izjemo tudi pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se je, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opustila, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je Vlada 18. 9. 2020 nato sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2[8] (v nadaljnjem besedilu: veljavni odlok), ki razširja obveznost uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Veljavni odlok prav tako predvideva nekaj izjem, vključno tudi tisto, ki se nanaša na neposredno komunikacijo z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami.

Upoštevaje navedeno je Varuh sklepno ugotovil, da je Vlada pri sprejemanju (dveh) odlokov o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 upoštevala predloge Varuha o potrebi po prilagoditvi obveznosti nošenja mask za osebe z izgubo sluha, in sicer sta s tega vidika v veljavnem odloku relevantna njegova tretji[9] in četrti[10]  odstavek 3. člena. Posredovanje Varuha v obravnavani zadevi je bilo torej uspešno, opozorila pobudnika in predlogi Varuha v tej zadevi pa so prispevali k pozitivnimi spremembam za širši krog ljudi (1.2-16/2020).

Več informacij na https://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/uporaba-mask-pri-komunikaciji-z-osebami-z-izgubo-sluha/

 

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 24. Nov 2020 at 18:30

0 ogledov

Danes v živo ob 20.05: Aleš Ernecl in Bojan Požar. Tega se vam ne splača zamudit !

Tue, 24. Nov 2020 at 17:48

0 ogledov

Pravljično Celje, veseli december ali nekaj tretjega? Drugače, vse obenem, vendar za vsakogar!
Spet se približuje ta čas, čas notranjega vznemirjenja, ki je viden pa tudi slišen navzven. To, če govorimo o Celju,  je čas okrog prižiga luči in otvoritvi Pravljičnega Celja. Pravljično Celje v mesto  vsako leto pripelje luči, pravljične vile in škrate, ki se prebudijo iz polletnega sna, ter svetlobne foto kotičke, ob katerih se otrokom zasvetijo oči.  Na Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje bodo, kot pravijo,  decembra poskrbeli, da bo v Celju nekaj prazničnega vzdušja. Praznična razsvetljava mestnih ulic in trgov ter pročelja mestnih stavb bo zasvetila tako kot v drugih mestih doma in po svetu. Ustvarjeno  bo vzdušje, primerno za najbolj čaroben mesec v letu. V Celju  ob ustvarjanju prazničnega decembra navkljub vsem omejitvam in posebnim razmeram zasledujejo  cilj, da občankam in občanom pričarajo pravljično vzdušje in jim ponudimo nekaj razlogov za razvedritev, veselje in radost. Kje pa bodo lučke? Na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorcem, Pokrajinskim muzejem Celje, pri fontani pri kinu Metropol, pri Marijinem znamenju na Glavnem trgu in na Starem gradu Celje bodo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami.  Zvezdno  lučkasto nebo bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove pa do Tehnopraka. Tudi Muzejski trg bo zaradi praznične razsvetljave še lepši. Osvetljena bodo drevesa, zgornji zunanji  hodnik Pokrajinskega muzeja Celje namestili zelene, ne-svetleče girlande, oboke pa osvetlili. Lik zvezde bo sijal na Stanetovi ulici, lik smreke z medvedkom pa na Glav-nem trgu pred Paviljonom za predstavitev  arheologije oziroma TIC-om. Postavili bodo tudi svetlobni lik kočije. V starem mestnem jedru , Prešernova ulica od Krekovega trga do slaščičarne Zvezda bo nameščeno ambientalno ozvočenje.  Tudi smreke bodo. Dopolnjevale bodo ambient in ga delali popolnega. Vstopili boste iz realnega v drugačen, pravljičen svet. Vsaj v času od 28 novembra pa do 6 januarja. Privoščite si to . Drugačno, vendar pristno, naše Celjsko! Čeprav bo letos zaradi epidemije praznični december doživet drugače,  z lučkami in smrekami v mestu  bo ustvarjeno pristna  in človeška  toplina in prijetno vzdušje.  Javnega prižiga z  pozivom  občanom da pridejo množično obiskati to vsakoletno dogajanje zadnje sobote v novembru ne bo.  V kolikor bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvedbo katerega od dogodkov, bo izpeljali v skladu z odloki in navodili Vlade Republike Slovenije ter pristojnih institucij. To velja tako za božično-novoletni sejem, Pravljično deželo, razne animacije ter drugih aktivnosti. Pri izpeljavi animacij, koncertov in ostalih aktivnostih  bodo zagotovo imeli možnosti prikazati se v najboljši možni luči, domači, lokalni kulturni in glasbeni ustvarjalci. Kar je tudi prav. Če nam bodo zvezde naklonjene bomo tudi s pomočjo tega pravljičnega sveta in vzdušja okoli nas,  v naslednje obdobje šli drugačni, prenovljeni, spremenjeni boljši. Celje čaka na vas in na Srčni december!   Vane T. Costa  

Tue, 24. Nov 2020 at 16:50

0 ogledov

Za odtekanje informacij s KNOVS kriva Nemec in Karba?
Vse se je začelo v torek, 3. novembra 2020, ko je potekal nadzor članov pooblaščene skupine Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) na Sovi in Generalni policijski postaji, kjer so poslanci obiskali Nacionalni preiskovalni urad. Prav neverjetno. Potem ko so poslanci KNOVS v torek, 3. novembra 2020 nenapovedano obiskali SOVO in NPU, je le nekaj ur za tem novinarka POP TV Suzana Perman že poročala o vsebini nadzora, dan kasneje pa je novinarka časopisa Dnevnik Meta Roglič v svojem članku obširno pisala o vseh podrobnostih nadzora, še posebej o tistih, ki so jih poslanci pridobili na Sovi v zvezi s protestom 5. novembra 2020. Podana kazenska ovadbaZaradi odtekanja informacij, ki so občutljive predvsem za delovanje Sove, sta poslanca SDS, ki sta člana KNOVS, Anja Bah Žibert in Dejan Kaloh, teden dni kasneje vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Poslanka Žibertova je takrat izpostavila, da ne gre samo za zlorabo KNOVS-a v politične namene, ampak tudi za ogrožanje delovanja obveščevalno-varnostnih služb in nacionalne varnosti. Kaloh je izpostavil, da ni nobenega dvoma, da je neznani storilec iz ožjega kroga petih ljudi, ki so bili prisotni na nadzorih KNOVS, izdal tajne podatke. Prav tako je opozoril, da obstaja bojazen, da je bil zaradi izdaje podatkov Sove ogrožen nacionalni interes Slovenije, saj so se pogovarjali tudi o četrtkovih nasilnih protestih in o konkretnih imenih protestnikov. Kot piše Nova24TV, je KNOVS na eni izmed preteklih sej po nadzoru sprejel tudi sklep, da mora Sova pripraviti oceno negativnih posledic zaradi razkritih tajnih podatkov v medijih. Prav tako portal poroča, da je poleg glavnega osumljenca za izdajo tajnih podatkov, predsednika KNOVS Matjaža Nemca, zaradi kazenske ovadbe lahko zaskrbljen tudi Dejan Karba, član SD in nekdanji novinar Dnevnika, ki si je izmislil zgodbo, da ima kardinal Franc Rode nezakonskega sina, lagal pa je tudi o smrti sina Janeza Janše.  

Tue, 24. Nov 2020 at 16:45

0 ogledov

To je najbolj gledana mini-serija doslej, ki podira vse rekorde
Odkar se je pojavila, ljudje ne nehajo govoriti o novi uspešnici "Netflixa - Kraljičin gambit". Zato ni niti najmanj presenetljiva napoved  Netflixa, da je "Chess Miracle" najbolj priljubljena mini-serija doslej. Serija je bila predvajana v vseh državah, tudi v Rusiji, Hongkongu, Franciji, Tajvanu in Avstraliji, na seznamu najbolj gledanih pa je končala v kar 92 državah in se uvrstila na prvo mesto v 63 državah. Toda visoke ocene niso edini rezultat priljubljenosti. Google kaže, da je povpraševanje po tem, "kako igrati šah", naraslo za 250 odstotkov, roman, po katerem je serija nastala, pa je bil 37 let po izidu na lestvici uspešnic. Serija s sedmimi deli, ki temelji na istoimenskem romanu Walterja Tevisa, je postavljena v petdeseta in šestdeseta leta in prikazuje meteorski vzpon izmišljene šahistke Beth Harmon, deklice, posvojene iz sirotišnice v Kentuckyju, v svetu šaha rezerviranega za moške.  Impresivni nastop glavne igralke Anye Taylor-Joy in dvoboji na šahovnici, bolj napeti kot boksarski dvoboji, so navdušili gledalce, zato je serija, ki je izšla konec oktobra, po ustni tradiciji postala absolutni hit. Navdušeni so tudi ljubitelji šaha, kar je razvidno iz objave številnih člankov v posebnih revijah in skoraj soglasnih pohval strokovnjakov na družbenih omrežjih. "To je najboljše, kar sem videl o šahu," je dejal francoski velemojster Anthony Wirig. Enako misli predsednik francoske šahovske zveze Bachar Kouatly, ki hvali njeno resničnost in prave šahovske igre. Enostavno serijo si morete ogledati. V našem uredništvo je serija dobila čisto desetko.

Tue, 24. Nov 2020 at 16:40

0 ogledov

Papež je v novi knjigi : Ujgure označil za preganjano ljudstvo in povedal je tudi kaj si misli o ljudeh, ki ne nosijo zaščit
Papež Frančišek v novi knjigi najprej omenja Ujgure, muslimansko etnično skupino na Kitajskem, označuje za preganjano ljudstvo, potem ko so ga aktivisti za človekove pravice leta pozvali k temu. "Pogosto pomislim na preganjana ljudstva - Rohingje, uboge Ujgure, Jezide ..." - je dejal papež v prvem poglavju knjige, v katerem govori tudi o preganjanih kristjanskih ljudstev  v islamskih državah. Tokrat prvič omenja Ujgure, o katerih smo poročali tudi mi. V knjigi "Sanjajmo: pot v boljšo prihodnost" papež tudi pravi, da bi morala pandemija koronavirusa spodbujati vlade k razmišljanju o stalni ustanovi univerzalnega osnovnega dohodka. Govori tudi o tem, da so ljudje, ki verjamejo, da je nošenje zaščitnih mask prisila, ki jo nalaga država, "žrtve samo v svoji domišljiji". Papež je s svojim angleškim biografom Austenom Ivereighom napisal knjigo na 150 straneh. Obravnava gospodarske, družbene in politične spremembe, potrebne za odpravo neenakosti po koncu pandemije. Knjiga bo naprodaj 1. decembra.

Tue, 24. Nov 2020 at 12:39

0 ogledov

Hitro ukrepanje: Zaradi slabšanja gospodarske situacije minister Počivavšek predlaga nekaj sprememb šestega paketa PKP6
Zaradi hitrega slabšanja gospodarske slike ob drugem lockdownu je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pred pripravo sedmega paketa ukrepov PKP7 predlagal nekaj sprememb šestega paketa PKP6, ki je sicer že v parlamentarni razpravi. Ker je bil šesti paket pripravljen pred drugim zapiranjem dejavnosti, ni bilo mogoče predvideti aktualne razsežnosti težav gospodarstva. Zato je vlada potrdila nekaj dopolnil, ki jih bo v parlamentarno proceduro vložila koalicija.Vlada tako na pobudo ministra Počivalška predlaga spremembo ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov z omilitvijo pogoja upada prihodkov iz 40 odstotkov na 30 odstotkov prihodkov od prodaje. Na ta način bomo lahko pomagali večjemu krogu podjetij, ki so prizadeta zaradi epidemije COVID. Na mojo pobudo vlada predlaga spremembo ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov z omilitvijo pogoja upada prihodkov iz 40 % na 30 % prihodkov od prodaje. Na ta način bomo lahko pomagali večjemu krogu podjetij, ki so prizadeta zaradi epidemije COVID. https://t.co/SER9LFn9Us — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) November 24, 2020 Poleg tega smo predlagali spremembo ukrepa povračila nadomestila za čakanje na delo s povečanjem povračila na 100 odstotkov nadomestila plače za mala podjetja. Predvsem smo imeli pri tem v mislih podjetja, ki še niso pridobila največjega zneska pomoči 800.000 EUR skladno z Začasnim okvirom Evropske unije za državne pomoči, točka 3.1. Poleg hitrega odziva vlade z dopolnitvami šestega paketa se pospešeno pripravlja sedmi protikoronski paket PKP7, ki bo temeljil na dveh izhodiščih. Ukrepi bodo na eni strani namenjeni pomoči gospodarstvu zaradi novo nastalih težav, ki so nastopile zaradi drugega lockdowna. Poleg tega pa bo opravljena analiza učinkov ekonomsko-socialnih ukrepov skozi celotno leto, na podlagi katere bodo pripravljeni korektivni ukrepi. Sedmi protikoronski paket bo posebej naslovil tiste sektorje, ki so utrpeli največji padec prometa skozi celotno leto, kot so denimo industrija srečanj in nekateri deli gostinstva in turizma. Gre za dejavnosti, ki niso imele težav samo v času obeh lockdownov, temveč jim je zaradi narave njihovega dela promet trpel skozi celotno leto. Poleg tega smo predlagali spremembo ukrepa povračila nadomestila za čakanje na delo s povečanjem povračila na 100 % nadomestila plače za mala podjetja. Imeli smo v mislih podjetja, ki še niso pridobila največjega zneska pomoči 800k EUR skladno z okvirom EU za državne pomoči. — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) November 24, 2020 Poleg pomoči gospodarstvu, ki je namenjena ohranjanju delovnih mest, bo sedmi protikoronski paket vseboval tudi ukrepe za ohranitev socialne stabilnosti. S temi ukrepi bo vlada pomagala socialno ranljivim skupinam, kot so denimo upokojenci z nižjimi pokojninami. Tudi v prvih paketih ukrepov ob spomladanskem valu epidemije se je izkazalo, kako pomembno je ohranjanje socialne stabilnosti. Učinkovitost ekonomsko-socialnih ukrepov slovenske vlade sicer potrjujejo tudi mednarodne finančne institucije, ki so Sloveniji celo dvignile bonitetno oceno. Mednarodni finančni trgi ocenjujejo, da je Slovenija ustrezno ravnala ob letošnji krizi in je zato dobro pripravljena na gospodarsko okrevanje, ki bo sledilo po zajezitvi epidemije. Pri tem je ključno, da ima Slovenija stabilne javne finance in likviden bančni sistem.
Teme
uporaba mas pri komunikaciji z osebami z izgubo sluha

Zadnji komentarji

grizzly :

12.11.2020 07:35

naivka
Viktor hajsinger :

31.10.2020 11:19

Žalostno!

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

UPORABA MASK PRI KOMUNIKACIJI Z OSEBAMI Z IZGUBO SLUHA