SI
SDS: Zahteva za sklic KNJF- Zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihovi javnofinančni vplivi
ČASOPIS V FOKUSU
Novice

Ponedeljek, 9. september 2019 ob 15:41

Odpri galerijo

Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje komisije, na kateri bi obravnavali zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive.

Spomnimo. Postopek poenostavljene prisilne poravnave je bil sprejet z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). Njena uzakonitev naj bi v praksi prinesla bistveno cenejši, hitrejši in pogostejši postopek finančnega prestrukturiranja malih gospodarskih subjektov. Uvedba poenostavljenega postopka prisilne poravnave je bila predstavljena kot nujni pogoj za ohranitev zdravega dela gospodarstva in delovnih mest ter kot predpogoj za učinkovito sanacijo bančnega sistema v času hude gospodarske krize. V delovni skupini, ki je pripravljala zakonodajo naj bi po poročanju medijev sodeloval “cvet domače pravne stroke”: Nina Plavšak, avtorica večine slovenske insolventne zakonodaje, odvetnik Srečko Jadek, vrhovni sodnik Miodrag Đorđević in ekonomist Marko Simoneti.

V zadnjem času je bilo predvsem ob primeru odpisa 29 milijonov EUR dolga v medijih zaslediti več opozoril, da je institut poenostavljene prisilne poravnave pogosto zlorabljen s strani posameznikov, ki imajo vpliv in ustrezna sredstva, da preko pravnih manevrov ali fiktivnih upnikov dosežejo odpis svojih dolgov. Ob tem je bilo večkrat navedeno, da je med tistimi, ki so na ta način izgubili svoje terjatve, tudi Finančna uprava RS (FURS), s čimer smo bili neposredno oškodovani tudi davkoplačevalci.

Sodišče je v postopku poenostavljene prisilne poravnave družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding odpisalo veliko večino terjatev.

Odločitev sodišča je vzbudila veliko ogorčenja javnosti, saj gre za družbe, ki so v lasti družine župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, odpisan pa je bil zelo visok znesek dolgov teh družb v višini okoli 29 milijonov evrov, kar predstavlja odpis kar okoli 95% vseh terjatev. Pri tem je po ugotovitvah FURSa Zoran Janković še pred uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave dobil povrnjenih najmanj tri milijone evrov iz teh družb. Hkrati se pojavlja sum, da se je postopek poenostavljene prisilne poravnave s pomočjo fiktivnega upnika (upnik, ki dejansko ni tvoj upnik) zlorabilo za izbris dolgov omenjenih družb. Na seznamu obveznosti omenjenih družb oziroma dolgov so tudi dolgovi do Finančne uprave RS (neplačani davki in prispevki) in dolgovi do podjetij v delni  lasti Republike Slovenije (Zavarovalnica Triglav, Petrol). Ker gre za javna sredstva, predlagatelji zahteve za nujno sejo menimo, da se mora tema možne zlorabe instituta poenostavljene prisilne poravnave obravnavati na pristojnem parlamentarnem odboru.

Namen nujne seje je ugotoviti, ali gre pri institutu poenostavljene prisilne poravnave za »luknje v zakonu« ali pa je v postopkih zaznati tudi neustrezno delo preiskovalnih organov in sodne veje oblasti, ki na koncu pripeljejo do stroškov za davkoplačevalce, krepijo pa tudi dvom v vladavino prava.

V poslanski skupini SDS ob tem izpostavljamo, da je vlada Alenke Bratušek z novelo ZFPIPP-F, ki je bila sprejeta novembra 2013, določila črtanje ključne določbe pogoja 50 % poplačila upnika, da se prisilna poravnava sploh lahko prične. Na to določbo je v zakonodajnem postopku PS SDS vložila amandma, da bi se črtala, vendar jo je takratna koalicija strank Pozitivna Slovenija, Socialni demokrati, Državljanska lista in Demokratična stranka upokojencev Slovenije zavrnila. Omenjene koalicijske stranke so bile tudi edine, ki so zakon novembra 2013 v tretji obravnavi podprle in od takrat v prisilnih poravnavah ni več pogoja obveznega 50 odstotnega poplačila upnikov. S tem se je dejansko določilo, da je lahko odpis terjatev oziroma dolgov tudi 99,9% in črtanje te določbe je bil tudi predpogoj, da je družina Janković sploh lahko izvedla postopke poenostavljenih prisilnih poravnav svojih družb.

V medijih so bili objavljeni primeri poenostavljenih prisilnih poravnav v katerih se je odpisalo nerazumno visok delež terjatev, med katerimi bi lahko bile tudi terjatve FURS iz naslova davčnega dolga. Za vse ekscesne primere je značilno, da upniki, ki prevzamejo oziroma odkupijo terjatve dolžnika, povezani z dolžnikom. Ko dosežejo dovolj visok delež terjatev (zakonski pogoj je 60% vseh priznanih terjatev in vsaj polovico vseh upnikov) izglasujejo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave. Značilno za te ekscesne primere je tudi to, da so z dolžnikom povezani upniki praviloma finančno slabo stoječe družbe, z majhnimi prihodki, ki večinoma poslujejo z izgubo in imajo celo negativni kapital.

V medijih je tudi navedeno, da se je na to odzvalo tudi Ministrstvo za pravosodje, ki naj bi ugotavljalo, da se višina poplačila upnikov v poenostavljenih prisilnih poravnavah povečuje. Zato je še posebej pomembno, da se ugotovi ali gre za posamezne ekscesne primere in zlorabe ali pa za sistemske pomanjkljivosti zakonodaje.

V primeru poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom Electa Holding,  je sodišče potrdilo zgolj 5% poplačilo terjatev v 2,3 leta, kar je po mnenju strokovnjakov vsaj nenavadno. Odvetnik Radovan Cerjak je na primer izjavil naslednje: “Običajno gre pri poenostavljenih prisilnih poravnavah za to, da se odplača okoli 30, včasih tudi malo več odstotkov glavnice, v tem primeru pa naj bi šlo za kar 95-odstotni odpis dolgov, kar se zdi, milo rečeno, precej neobičajno. Za nekatere se pač zakonska določila tolmačijo na tak način, za druge pa na drugačen način. Verjemite mi, da pri običajnem državljanu takšne prisilne poravnave sodišče zagotovo ne bi potrdilo.”.  

V povezavi z odpisi davčnega dolga v postopkih poenostavljenih prisilnih poravnav je ključno tudi ravnanje Državnega odvetništva Republike Slovenije (prej Državnega pravobranilstva), ki je pristojno za zastopanje države pri uveljavljanju njenih pravic v postopkih zaradi insolventnosti. Šesti odstavek 221.e člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju tudi določa, da če je upnik Republika Slovenija, za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave v njenem imenu glasuje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki tudi lahko v primerih, če je bila prisilna poravnava sprejeta na goljufiv način, zahteva njeno razveljavitev.

Slovenska javnost je upravičena tudi do podatka o tem, kaj se je zgodilo z dodatnimi davčnimi obveznostmi v višini 6.791.375,96 EUR, ki jih je FURS dne 20.4.2016 odmeril družbi Electa Naložbe (in za katere dolžnik v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe Electa Naložbe navaja, da je prepričan, da jih bo FURS v celoti odpravil in da jih družbi ne bo potrebno plačati), kakor tudi v vseh podobnih ekscesnih primerih, ki mejijo na zlorabo instituta poenostavljene prisilne poravnave.

V konkretnem primeru so potencialne izgube davkoplačevalskega denarja zaradi izbrisa davčnih obveznosti in morebitnih davčnih utaj neposredno povezane tudi s političnim funkcionarjem na lokalni ravni, o čemer so mediji obširno poročali. Leta 2004, ko je bil Zoran Janković izvoljen za župana MOL je družbi formalno prodal svojima sinovoma, vendar je policija, ko je preiskovala sporno prodajo delnic družbe Mercator, prišla do zaključka, da je dejanski lastnik teh družb Zoran Janković. Navidezen postopek prodaje družb je po ugotovitvah policije Zoran Janković izpeljal zato, da bi se izognil plačilu davka pri prodaji delnic družbe Mercator. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v nadzoru nad premoženjskim stanjem Zorana Jankovića, za katerega je sodišče odločilo, da je pravilen in zakonit. V ugotovitvi o premoženjskem stanju Zorana Jankovića je KPK med drugim navedla: “Zavezanec naj bi še pred nastopom funkcije župana sklenil, po njegovih navedbah posojilni pogodbi – terjatev do Electa Holding v višini 1.884.300.000 SIT, terjatev do Electa Inženiring v višini 1.526.323.873 SIT, kar je sporočil na svojem prvem obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju komisiji. nadalje je v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17.11.2006 in 24.5.2012 prejel na svoje bančne račune, ki jih ima odprte pri bankah v Sloveniji, skupno cca 2.990.000 EUR, od tega za cca 2.400.000 EUR nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom oziroma drugimi običajnimi prilivi, o katerih ni potrebno posebej poročati (npr. vračila dohodnine, avtorski honorarji ipd.). Od tega je v štirih mesecih leta 2011 zavezanec kot končni prejemnik na svoj TRR prejel skupno 208.000 EUR iz zaporednega oz. verižnega prenakazovanja med računi gospodarskih subjektov v vplivnem krogu družine Janković, pri čemer je začetek denarne verige pri podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana, v kateri opravlja zavezanec javno funkcijo poklicnega župana. Omenjene transakcije so zaradi načina, okoliščin, dinamike in zneskov obremenjene z izrazitimi korupcijskimi tveganji, tveganji, povezanimi z nedopustnim lobiranjem, in s tveganji za nasprotje interesov.”.

Pri izvedbi odpisa dolgov družb v lasti družine Janković je na način, da je odkupoval terjatve teh družb in potem glasoval za izvedbo poenostavljene prisilne poravnave, sodeloval poslovnež Jan Bec, ki je po poročanju medijev povezan z družino Janković vsaj od leta 2013, ko je postal direktor Electinega podjetja Hotel Jelovica Bled. Leta 2010 pa je bil tudi med donatorji županske kampanje Zorana Jankovića.
Vloga Jana Beca oziroma njegovih družb je opisana v obrazložitvi pritožbe družbe Heta Asset Resolution (prej Hypo Leasing) na poenostavljeno prisilno poravnavo nad dolžnikom Electa Holding, ki ji je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo. Med drugim je navedeno: “Razen tega je najvišja evidentirana terjatev v citiranem seznamu obveznosti dolžnika, ki pripada družbi Glanc d.o.o. v znesku 5.123.552,00 EUR očitno fiktivna. Navedena družba v sredstvih nikoli ni imela knjiženih sredstev v višini 5,12 milijonov EUR, kolikor naj bi znašala njena terjatev do dolžnika. Iz bilančnih podatkov te družbe izhaja, da je izkazovala le za 363.008 EUR sredstev, kar ne predstavlja niti 10% vrednosti terjatve po obravnavanem seznamu. Ker dolžnikov načrt finančnega prestrukturiranja ne vključuje opisane terjatve družbe TCK d.o.o., vključuje pa fiktivno terjatev družbe Glanc d.o.o., je več kot očitno, da ob upoštevanju pravilnih podatkov dolžnik s predlagano prisilno poravnavo insolventnosti ne more odpraviti, zato je načrt finančnega prestrukturiranja zgolj navaden spisek želja ne pa dejanski opis dejstev iz katerih naj bi izhajalo, da je dolžnik zmožen izpolniti obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo. Navedena dejstva in predloženi dokazi potrjujejo, da želi dolžnik doseči potrditev poenostavljene prisilne poravnave na nedopusten način. Očitno je, da dolžnik postopek poenostavljene prisilne poravnave zlorablja z namenom oškodovanja upnikov, zato predstavlja očitno zlorabo, ki pravnega varstva ne bi smelo uživati.”.  

Z namenom razjasnitve ekscesnih primerov postopka poenostavljene prisilne poravnave v primeru družb Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding (in kot so mediji kasneje poročali tudi v nekaterih drugih razvpitih primerih, npr. družbi Dema Plus, ki tudi izdatno posluje z Mestno občino Ljubljana, Skupini Epic Eco, ...) predlagamo, da se po razpravi na seji Komisije za nadzor javnih financ sprejmejo naslednji sklepi:

1.        Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od Ministrstva za pravosodje, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje pisno poročilo o: vseh primerih postopkov poenostavljene prisilne poravnave, v katerih je bil odpis terjatev višji od 50%, vseh primerih, v katerih so bila odpisane terjatve Republike Slovenije in kakšne ukrepe so državne institucije podvzele, da do odpisa ne bi prišlo.

2.        Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od Ministrstva za pravosodje, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje podatke, kolikšno je bilo v postopkih poenostavljene prisilne poravnave povprečno poplačilo upnikov, koliko sredstev je bilo odpisanih Finančni upravi RS, koliko sredstev je bilo odpisanih družbam v delni ali celotni lasti države in lokalnih samoupravnih skupnosti ter koliko sredstev je bilo odpisanih družbam, ki se uvrščajo med mikro in majhne družbe. Podatke naj ministrstvo pripravi od leta sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave do vključno 1.9.2019 in sicer po posameznih letih.  


3.        Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od Ministrstva za pravosodje, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje podatke o tem, v kolikih primerih je  Državno pravobranilstvo oziroma Državno odvetništvo Republike Slovenije glasovalo v postopkih poenostavljene prisilne poravnave, za kakšna sredstva je šlo v teh postopkih, koliko od teh sredstev je bilo odpisanih, v kolikih postopkih prisilnih poravnav je zahtevalo njeno razveljavitev in v kolikih postopkih je bilo s svojo zahtevo po razveljavitvi tudi uspešno. Podatke naj ministrstvo pripravi od leta sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave do vključno 1.9.2019 in sicer po posameznih letih.

4.        Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča, da Ministrstvo za pravosodje pripravi analizo, zakaj prihaja do ekscesnih primerov postopkov poenostavljene prisilne poravnave in jo posreduje v 30 dneh od dneva sprejetja tega sklepa.

5.        Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča, da Ministrstvo za pravosodje pripravi popravke zakonodaje, ki bodo onemogočali zlorabe, pri čemer pričakuje, da pri pripravi zakonodaje ne bodo sodelovale osebe, ki so sodelovale pri pripravi sprememb insolvenčne zakonodaje, s katero se je konec leta 2013 izbrisal pogoj obveznega 50 odstotnega poplačila upnikov za začetek postopka prisilne poravnave.

6.        Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), da preveri premoženjsko stanje gospoda Jana Beca, finančne transakcije družb, v katerih je lastnik oziroma zastopnik in so odkupovale terjatve ter razišče ali je prišlo v primerih poenostavljenih prisilnih poravnav družb Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding do kršitev zakonov in predpisov Republike Slovenije, predvsem s področja pranja denarja.  

Galerija slik

Zadnje objave

Sun, 27. Sep 2020 at 19:56

359 ogledov

Se je res Hitler skrival v Argentini in tam tudi umrl?
FBI je razkril več map polnih do nedavnega zaupnih dokumentov, ki vsebujejo številne informacije o domnevnem begu Adolfa Hitlerja, nacističnega vodje in zločinca, v Argentino na samem koncu druge svetovne vojne, leta 1945, rezkriva portal Insajder.  Materiali pričajo, da je vodja tretjega rajha prišel v Južno Ameriko v podmornici in da mu je šest visokih argentinskih uradnikov zagotovilo zatočišče na ranču v južnih Andih. Iz dokumentov, ki so jih pridobili na FBI izhaja, da je Hitler zbežal iz Nemčije dva tedna in pol po padcu Berlina, poroča britanski Mirror. Zbrani materiali, s katerih je bila umaknjena oznaka tajnosti, razkrivajo, da je FBI kljub temu še dolga leta zbiral vse informacije, ki so kazale, da je Hitler res našel varen pristan prav v Argentini. Samo dejanje (pobeg) pa naj bi bilo organizirano z dvema podmornicama, zgrajenima po (takrat) najsodobnejših standardih in z možnostjo dolge plovbe brez izplutja na površje. Kot je navedeno v enem od poročil, je Hitler prispel v Argentino skupaj s 50 ljudmi, častniki, ki so bili lojalni njegovemu režimu, in njihovim družinskim članom. Poročila se sklicujejo, med drugim, tudi na lokalno policijsko poročilo o podmornici, ki se je nenadoma pojavila ob argentinski obali. V enem od dokumentov piše, da je argentinski novinar trdil, da obstaja poročilo lokalne policije, ki je dokumentirala čudno dogajanje ob obali, ko sta pristali podmornici z visokimi častniki in civilisti. Poročilo je celo sugeriralo, da je med njimi, kljub preobleki prepoznan tudi znan par, sicer nekoliko kamufliran. Šlo naj bi za Hitlerja in njegovo ljubico Evo Braun, piše Independent. Prvo poročilo o prihodu nacističnega führerja v Argentino ima datum 21. september 1945, medtem ko je po uradni različici takrat 56-letni Adolf Hitler štiri mesece prej, 30. aprila 1945 storil samomor. »Upokojeni« nemški diktator in Eva Braun pa sta, kakor sledi iz zbranih listinah FBI, v Argentini umrla naravne smrti, v častitljivi starosti.    

Sun, 27. Sep 2020 at 17:53

132 ogledov

Vojna: Tudi Azerbajdžan je na več področjih razglasil vojno stanje !
Azerbajdžanski parlament je sprejel odločitev o razglasitvi vojnega stanja v več mestih in regijah, poroča Anatolija. Parlament je odobril odločitev azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva, da zaradi spopada na razmejitveni črti med Armenijo in Azerbajdžanom razglasi vojno stanje na več območjih. V skladu z odločitvijo, sprejeto na izrednem zasedanju, bodo nekatere ustavne pravice in svoboščine ter lastninske pravice delno in začasno omejene na državljane Azerbajdžana in tujce v tej državi. "Vojno stanje" predvideva uvedbo policijske ure v določenih časovnih intervalih v določenih regijah. Armenske sile so zjutraj izvedle napad na naselja v Azerbajdžanu, kar je privedlo do konflikta. Azerbajdžanska vojska je začela protinapad in določena območja osvobodila okupacije.  

Sun, 27. Sep 2020 at 17:11

107 ogledov

Na prodaj slavna očala John Lennon, cena 50.000 USD
Sotheby’s ta mesec gosti spletno dražbo predmetov, ki so pripadali slavnim Beatlom. Dražba je bila organizirana ob 50. obletnici razpada britanske skupine. Na prodaj so predmeti, ki zajemajo celotno nastopajočo kariero skupine, vključno s podpisano kopijo prvega singla slavnega kvarteta iz leta 1962 "Love Me Do", katerega vrednost je ocenjena na 19.000-25.400 dolarjev. Med drugimi predmeti sta še par slavnih očal John Lennon v vrednosti od 38.000 do 50.000 dolarjev, pa tudi njegov šolski opomin, vreden približno 6000 dolarjev. Ura Cartier iz leta 1966 je ocenjena na približno 31.000 dolarjev. Pripadala je menedžerju Brianu Epsteinu, čigar smrt leta 1967 velja za ključni dejavnik pri ločitvi četverice Liverpool.  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:37

152 ogledov

Aktivist iz Atlante je z donacijami Black Lives Matter porabila za nakup nove hiše in osebnih predmetov, skupaj naj bi porabi
FBI je aretiral ustanovitelja skupine Black Lives Matter v Atlanti zaradi obtožb zaradi goljufij in pranja denarja. Sir Maejor Page,  je bil v petek obtožen, da si je prisvojil 200.000 ameriških dolarjev donacij, ki jih je v imenu organizacije Black Lives Matter of Greater Atlanta zbral preko Facebooka, Page je bil aretiran v Toledu in izpuščen na prostost, potem ko je nastopil pred sodnikom prek video klica. Pisarna FBI v Toledu je lani začela preiskavo, potem ko je sodelujoča priča vložila ovadbo zaradi goljufije proti Page, katere pravo ime je Tyree Conyers-Page, je v pritožbi dejal agent FBI Matthew Desorbo. Page je leta 2016 ustanovil Black Lives Matter of Greater Atlanta, letos pa je junija, julija in avgusta zbral več kot 466.000 ameriških dolarjev. "Skupno je Page porabil več kot 200.000 USD za osebne predmete, ustvarjene iz donacije, prejete prek BLMGA Facebook strani, brez prepoznavnih nakupov ali izdatkov za socialno ali rasno pravičnost, "je dejal. FBI v Toledu je dejal, da je Page te donacije uporabil "za Georgea Floyda", namesto tega pa je denar porabil za nakupe hrane, jedilnice, zabave, oblačil, pohištva, sistema varovanja doma, prilagojenih oblek in dodatkov. Po navedbah urada je Page z doniranim denarjem 112.000 dolarjev porabil tudi za nakup hiše v Toledu v Ohiu. Transakcija je potekala prejšnji mesec. Poroča: Fox News  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:32

236 ogledov

Vojna: Tankovska bitka med Armenijo in Azerbajdžanom (video) !
https://twitter.com/ArmeniaMODTeam/status/1310128643822280704 Ministrstvo za obrambo Armenije je objavilo video, v katerem je bilo zabeleženo, kako njihove oborožene sile napadajo azerbajdžanske čete na območju Gorskega Karabaha, kjer že danes zjutraj potekajo boji. Armenska vlada je zaradi stopnjevanja konflikta v Gorskem Karabahu razglasila vojno stanje in splošno mobilizacijo, je dejal premier Nikol Pašinjan. Pred tem je predsednik nepriznane republike Gorski Karabah Araik Artyunyan razglasil vojno stanje in mobilizacijo vseh državljanov, starejših od 18 let. Danes zjutraj je Pašinjan dejal, da so azerbajdžanske oborožene sile začele ofenzivo v smeri regije Gorski Karabah in da obramba razmere uspešno drži pod nadzorom. Ministrstvo za obrambo Azerbajdžana je sporočilo, da je Armenija začela intenzivno obstreljevanje položajev azerbajdžanske vojske in naselij, zaradi česar so se oborožene sile te države odločile za začetek protiofenzive vzdolž celotne fronte. Azerbajdžan je poročal o škodi in poškodbah med civilisti. https://twitter.com/Conflicts/status/1310147387474817024 VIDEO: Additional footage showing strikes on large groups of Azerbaijani armoured vehicles today. - @301_AD pic.twitter.com/gWK7nN4lS1 — Conflict News (@Conflicts) September 27, 2020  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:27

147 ogledov

Erdogan: Turški narod je s svojimi azerbajdžanskimi brati
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da je Armenija z današnjim napadom znova pokazala, da predstavlja največjo grožnjo miru in stabilnosti v regiji. "Turški narod je danes, kot vedno, s svojimi azerbajdžanskimi brati" - je dejal Erdogan. Erdogan je še dejal, da mednarodna skupnost znova kaže, da ima dvojna merila, in na primeru neustreznega odziva na provokativno agresijo Armenije. "Armensko ljudstvo pozivamo, naj se bori za svojo prihodnost proti vladi in tistim, ki jih potiskajo v propad in jih uporabljajo kot lutke, in pozivamo ves svet, naj Azerbajdžanu stoji ob strani v boju proti okupaciji in zlu" - je dejal Erdogan.
Teme
sds poslanska skupina SDS zahteva za sklic KNJF

Zadnji komentarji

uroš :

23.09.2020 11:19

Lahko bi ljudi ozavestili tudi o dejstvu, da je je edini virus, ki trenutno razsaja VIRUS LAŽI. Kaj boste omejevali, prodane beštije ?! Ne morete omejevati nečesa kar ne obstaja ! Obstaja pa vaša več kot očitna manipulacija zmedenega ljudstva, ki ni informirano (namenoma) o resnični zgodbi o koronavirusu. ki drugega ni kot oblastniška laž. Vsi vi, ki širite to ostudno laž, pa ste seveda plačani s strani finančnih elit in vsa ta laž ne bo končana, dokler vas folk ne bo sopregledal v kritični masi in obračunal z vami prevaranti, ki ste z vašo lažjo prebivalstvo pognali v gospoodarski in človeški propad ! Ko objavljate vaše izmišljene statistike o okužbah in širjenju koronavirusa, pa ste namenoma pozabili povedati, DA TEST KORONAVIRUSA NE OBSTAJA, KAR JE AVTOR TR PCR REVERZNE TRANSKRIPCIJE VERIŽNEGA TESTA ENCIMA POLIMERAZE POVEDAL SAM ! TOREJ LEGITIMNO STROKOVNO VPRAŠANJE: KAJ PRAVZAPRAV VI TESTIRATE IN PODATKE O ČEM PRAVZAPRAV OBJAVLJATE !? Koronavirus ne obstaja, kakor tudi ne obstaja noben drugi prenosljivi virus, ker ga še nihče ni prečistil in izoliral ! Tega dejstva tudi ne poveste! Ne poveste tudi dejstva, da znanstenega dokaza o obstoju prenosljivih visrusov ni ! Osnova za znanstveni dokaz o obstoju visurov je Rivers kriterij v šestih točkah (ki vsebujejo tudi Kochove postulate). O zadostitvi Riversovemu kriteriju lahko t.i. znanstveniki, mikrobiologi etc. lahko le sanjajo, nihče od njih pa se jim ni niti približal. https://youtu.be/BIAUQaRjGng?t=1834 Niste obvestili javnosti, da je v času lažnega koronavirusa število samomorov in alkoholizma ter družinskega nasilja kot posledico lažne pandemije za desetkratnik preraslo število izmišljenih koronavirus okužb. Vas to dejstvo ne briga in ne zganjate nobenega alarma, ustvarjate pa lažni preplah na osnovi laži in bi nas radi nalezli "dobrih navad". Z ENO SAMO BESEDO - ODVRATNI STE ! In nikar se ne sprenevedajte ! Vse se vrača vse se plača !

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

SDS: Zahteva za sklic KNJF- Zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihovi javnofinančni vplivi