SI
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih - nuja vsakega podjetja
V Fokusu
Zanimivo

Ponedeljek, 26. avgust 2019 ob 06:42

Odpri galerijo

Časi, ko nenehno izobraževanje ni bilo potrebno, so dokončno minili, saj pridobljena znanja zastarajo že v enem ali dveh letih.


"To, kar vemo, je kapljica, to, česar ne vemo, je morje".


Priznati je treba, da ta misel (Isaaca Newtona) velja za vsakogar; tako v službenem kot v zasebnem življenju. Življenje je nenehno učenje. Še zanimivejša je misel J. Nonaka: "V gospodarstvu, kjer je edina zanesljiva stvar negotovost, je en sam vir trajne konkurenčne prednosti - znanje."

V prejšnjih člankih na tematiko zaposlovanja (upravljanja s človeškimi viri) sem že nekajkrat poudarila, da so zaposleni največje bogastvo in kapital vsakega podjetja. Zaposleni so gonilna sila, kreatorji idej in inovacij. Zaposleni so vir ustvarjalnosti. Za ustvarjanje in oblikovanje inovativnih zamisli pa potrebujejo vedno nova znanja - novo svežino. Misel, da je znanje kot veter v jadra, zelo nazorno ilustrira potrebo po novih znanjih z najrazličnejših področjih.

Preden nadaljujem, bi želela razložiti razliko med pojmoma učenje in izobraževanje. Učenje pomeni vedeti, kako stvari delujejo. Izobraževanje pomeni vedeti, kako s stvarmi delati.
Današnja podjetja brez dvoma potrebujejo izobraževanje! "Namen učenja ni znanje, temveč akcija". Misel se nam v prvem trenutku zazdi nelogična. Ko pa bolje premislimo, ugotovimo, da je novo znanje pogoj, da pridemo do nove zamisli in ideje - da se nekaj spremeni. Podjetniku se tako zastavi vprašanje: Kako izobraževati sebe in sodelavce?

Novi sodelavci, ki smo jih uvedli v delo, ter drugi zaposleni se morajo nenehno izobraževati in usposabljati v svoji stroki, saj so pred letom ali dvema pridobljena znanja že zastarela. Samo delavci z novimi znanji so lahko tvorci novih idej, razmišljanj, postopkov in akcij. To od vseh (nas) zaposlenih zahteva neusmiljena konkurenca na trgu. Časi (iz prejšnjega družbenega sistema), ko nenehno izobraževanje ni bilo potrebno, so dokončno minili.

Izobraževanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematično pridobivanje novih znanj z različnimi oblikami izobraževanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic, samoizobraževanje s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje novostim v stroki). Izobraževanje zaposlenih pomeni za podjetje pridobivanje novih spretnosti ter možnosti vsakega posameznika. Tako pridobljena znanja je potrebno v podjetju na zaposlene prenesti tako, da se poveča njihova sposobnost za inoviranje in za izvajanje pomembnih dejavnosti.

Tudi 69. člen Zakona o delovnih razmerjih govori, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve zaposlitve in zaradi napredovanja. Pravice in obveznosti izobraževanja so opredeljene tudi v Splošni in branžnih kolektivnih pogodbah ter v Pogodbi o zaposlitvi.

KATEGORIJE PRIDOBIVANJA ZNANJ

Pridobivanje novih znanj v podjetju lahko razdelimo v več kategorij:


-izobraževanje managerjev
-izobraževanje strokovnih delavcev
-izobraževanje proizvodnih delavcev
-nadaljnje šolanje in študij (s čimer si delavec formalno pridobi višjo stopnjo  izobrazbe);
-krajše oblike izobraževanja (seminarji, posveti, tečaji...);
-interno izobraževanje v podjetju (za konkretne potrebe in primere);
-dostop do strokovne literature (knjige, revije, kasete...);
-obiski strokovnih sejmov in razstav;
-lastno samoizobraževanje delavcev izven delovnega časa.


Izobraževanje managerjev je pri nas zaživelo z prehodom v novi družbeni sistem leta 1991. Novi sistem je dal vsakomur možnost, da se odloči za lastno podjetniško pot. Tisti, ki so sprejeli izziv in se podali v podjetniške vode, so kaj kmalu ugotovili, da nujno potrebujejo najrazličnejša podjetniška znanja, o katerih se v prejšnjem družbenem sistemu niso učili. Na to potrebo in zahtevo se je odzval tudi šolski in izobraževalni sistem. Podjetnikom managerjem je danes na voljo paleta izobraževalnih možnosti na področjih podjetništva, managementa, upravljanja človeških virov, vodenja... Enako pomanjkanje znanj so zaznali tudi direktorji starih družbenih podjetij, ki so se v času tranzicije olastninila. Tudi oni se lahko uprejo zahtevam konkurence samo z lastnimi novimi znanji, predvsem na področju podjetništva in managementa. Saj tudi nadzorni sveti in delničarji od njih pričakujejo pozitivne poslovne rezultate (čim večji dobiček). Vsi pa potrebujejo znanje o tem, kako delati v skupinah. Tega doslej nis(m)o bili navajeni. Za to ni bilo ne potrebe in ne nuje. Zdaj pa je!Strokovni delavci so pod nenehnim pritiskom, kako ustvariti nekaj novega, boljšega, uspešnejšega (izdelek ali storitev). Tudi njihova šolska znanja so vsekakor potrebna osvežitve. Potrebujejo znanja s področja računalništva, tuje jezike in določena specifična znanja s svojega področja. Prav strokovni delavci so potencialno največji vir inovacij in novih predlogov. Tudi strokovni delavci se morajo še veliko naučiti o delu v skupinah. Še vedno velja: Posameznik ni popoln, toda skupina je lahko.Proizvodni delavci najbolje poznajo stroje na katerih delajo. Njihove izkušnje (pozitivne in negativne), ki jih pridobivajo pri svojem vsakodnevnem delu so neprecenljivi vir informacij za strokovne delavce, ki so zadolženi za tehnologijo in potek proizvodnje. Potrebno je vzpostaviti način pretoka informacij in skupinskega dela med njimi in strokovnimi delavci in vodstvom.Vsi zaposleni v podjetjih potrebujejo znanja s področja komuniciranja in skupinskega dela. V to jih sili nenehna konkurenca doma in v tujini.

VSEBINA IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Po vsebini lahko izobraževanje razdelimo na:
Zaposleni brez srednješolske izobrazbe se odločajo za nadaljnje šolanje ali za prekvalifikacije. Razmah študija zaposlenih in brezposelnih je presegel vse napovedi. To dokazujejo na eni strani potrebe podjetij in na drugi strani želje po dodatnih znanjih posameznikov. Študentje lahko izbirajo med tremi stopnjami študija: višješolski, visokošolski in univerzitetni. Zelo velik interes je tudi na področju podiplomskega študija: specializacije, magisterij, MBA in doktorski študij.

Vsi zaposleni nimajo možnosti za šolanje (čas, denar, starost, delovno mesto...). Zato so zelo iskane krajše oblike izobraževanja. Na seminarjih, posvetih in tečajih želijo slušatelji zvedeti kar največ primerov iz prakse (in ne teorije). Poleg tega se pri takšnih oblikah izobraževanja srečajo in seznanijo z drugimi slušatelji. Tudi nova poznanstva ter izmenjava mnenj ter ustvarjanje novih poznanstev lahko štejemo v najširši kontekst izobraževanja.

Interno izobraževanje je primerno, kadar imamo večjo (zaključeno skupino) slušateljev iz istega podjetja. Prednost tega izobraževanja je v tem, da se izvaja v prostorih podjetja. Največkrat takoj po koncu delovnega časa. Vsebina takšnega izobraževanja je tako vsebinsko prilagojena željam naročnika.

Strokovna literatura, ki je na voljo delavcem, jim omogoča, da so na tekočem z najnovejšimi informacijami s svojega delovnega področja. Tako lahko več zaposlenih prebere isto revijo in se tako seznani z novostmi. V podjetjih bi lahko bolje organizirali kroženje strokovne literature med zaposlenimi. Še bolje pa je, če lahko uredimo priročno interno knjižnico.

Obiski sejmov in razstav se za strokovne delavce z določenega področja nujni. Za druge delavce pa je obisk sejma zelo primerna oblika nematerialne motivacije. Tako bo poslovna sekretarka podjetja spoznala na sejmu še druga konkurenčna podjetja in nove ljudi.

Vse bolj se uveljavlja lastno samoizobraževanje zaposlenih. Ti si v knjižnici sposodijo knjige in revije ter jih v prostem času preberejo. Udeležijo se kakšnega tečaja (računalniškega, jezikovnega...) na svoje stroške. Sami gredo na sejme in razstave. Zavedajo se, da je znanje njihov največji adut in prednost na trgu delovne sile.

Osnovna dilema podjetnika pri izobraževanju se nanaša na finančne stroške in dejstvo, da se učinki izobraževanje pokažejo šele na dolgi rok (od nekaj dni do nekaj let). Izobraževanje potrebujejo vsi, tako uspešna podjetja kot tista v težavah. Uspešna podjetja jih potrebujejo zato, da bodo še boljša, ter da bodo dohajala konkurenco. Za podjetja v težavah pa je prav izobraževanje in pridobivanje novih znanj edini način, da se jih rešijo. Dileme tako dejansko sploh ni.

Podjetniki so že sami ugotovili, da je vedno več zakonov (trgovinski, gostinski in turistični) in predpisov, ki za opravljanje določenih del zahtevajo ustrezno izobrazbo. Že zdaj morajo v skladu z zakonom v trgovini prodajati trgovci (ali osebe, ki imajo opravljen izpit pred komisijo Gospodarske zbornice). Enako velja za poslovodje, ki morajo imeti V. stopnjo ustrezne izobrazbe ali že omenjeni izpit. Tako kot za trgovino velja tudi za gostince. Streže lahko natakar, poslovanje pa vodi gostinski tehnik. Najnovejša zahteva, ki jo je prinesel Zakon o pospeševanju, zahteva, da ima vodja turistične poslovalnice vsaj VI. stopnjo izobrazbe (turistične smeri). Določeni so tudi pogoji za opravljanje dela turističnega vodnika in turističnega spremljevalca. Podobne zahteve lahko v kratkem pričakujemo tudi na drugih področjih.

Izobraževanje zaposlenih v najširšem pomenu lahko podjetniki uporabijo tudi kot zelo pomembno obliko nematerialnegamotiviranja zaposlenih. Zaposlenim, ki želijo nekaj biti in v svoji delovni karieri tudi nekaj postati, pomenijo možnosti izobraževanja veliko. Pri tem se zavedajo, da bodo od izobraževanja imeli največ sami - osebno. Novo pridobljenega znanja jim ne more nihče odnesti. Njihov način razmišljanja in delovanja si lahko izboljšajo in s tem pripomorejo k večji ustvarjalnosti pri svojem delu.

Največja napaka podjetnikov je v tem, da od zaposlenih in od sebe ne zahtevajo, da novo pridobljenih znanj na kratko pisno in ustno predstavijo svojim delovnim okoljem. Žal le redki sodelavcem po seminarju predstavijo, kaj novega so zvedeli, in se o teh novostih pogovorijo z drugimi. Naslednjič si udeleženci seminarja ali drugih izobraževalnih oblik vzemite čas in se pogovorite o njih.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pa v sebi nosi tudi klico "nevarnosti". Kar precej verjetno je, da bo bolje izobraženega sodelavca "ugrabila" vaša konkurenca, ki mu bo ponudila boljše finančne in materialne pogoje. Ali pa se bo podal na lastno podjetniško pot. Edina obramba je, da sami ponudite še več. To si lahko mirno privoščite, saj bo bolje izobraženi sodelavec prispeval več k razvoju podjetja.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 10:11

0 ogledov

Splošna bolnišnica Celje : nezakonitosti - 3 proti 0
Aktualnosti dogodkov in odmevov v javnosti  povezanimi z Splošno bolnišnico Celje zadne tedne ne zmanjka. Če to ravno primerno za ustanovo, zavod kjer bi naj  bila prvotna naloga zdravje občanov, občank ter vse povezano stem in na način ki ga veleva stroka, predvsem medicinska in poklici, ki so kompaktibilni in delujejo z roko v roki z temeljnim poslanstvom , presodijo naj uporabniki. Odmevajo dogodki ki so tam , pa kljub temu daleč vstran od potrebnega, normalnega in zdravega in normalnega delovanja. Politična  in nezakonita odstavitev Ferjanca 1:0(višje sodišče dokončno) Višje delovno sodišče je potrdilni sodbi, podpisani 05.02.2020, skoraj v celoti sledilo razsodbi Delovnega sodišča v Celju in potrdilo, da je bil Marjan Ferjanc novembra 2017 nezakonito razrešen s položaja direktorja Splošne bolnišnice Celje. Razsodba je dokončna, pravnomočna in na njo ni pritožb. Vračilo nenamensko porabljenega denarja za sanacijo SB Celje 2:0 Celjski bolnišnici grozi oziroma nad glavo vidi zavrnjena pritožba  na zahtevek ki ga že prej podal inšpektorat za porabo proračuna, ki je že prej ugotovil nezakonito, nesmotrno in ne namensko porabo strogo namensko dodeljenih sredstev za reševanja zagat okoli plačevanja dobaviteljem. Po tej sveže izdani odločbi o zavrnitvi pritožbe,   je jasno da mora Splošna bolnišnica Celje mora vrniti 924 tisoč evrov nenamensko porabljenih sredstev. Nezakonito izvzetje Branka Gabrovca iz  seznama kandidatov ta poslovnega direktorja SBC 3:0 Celjsko delovno sodišče je namreč v prvi sodbi ugotavljalo, da je bila izločitev Branka Gabrovca s seznama kandidatov za poslovnega direktorja ter posledično imenovanje nove direktorice nezakonito, višje delovno sodišče pa je sodbo vrnilo na prvo stopnjo z zahtevo, da mora delovno sodišče v Celju najprej ugotoviti, ali je Gabrovec sploh izpolnjeval pogojem razpisa za direktorsko mesto. Višje delovno sodišče namreč meni, da bi moralo celjsko delovno sodišče v prvi fazi preverjati ali je Gabrovec dejansko izpolnjeval pogoje razpisa, kar bi bila podlaga za nadaljno odločanje o tem, ali je bil postopek imenovanja zakonit. Sodni postopek se tako po dobrem letu vrača na začetek. Že takrat je bilo sicer veliko govora o tem, da naj bi bili v ozadju interesi takrat vladajoče stranke SMC, kateri Guček Zakoškova tudi pripada. Glavni player, predsednica razpisne komisije Splošne bolnišnice Celje mag. Barbara Tiselj, strankarska kolegica nove direktorice in vladna članica sveta zavoda bolnišnice. Sledila je nagrada v obliki dela na Ministrstvu za Zdravje. Potem pa je ni več na radarju. Celjsko delovno sodišče tudi v drugo pritrdi Branku Gabrovcu, takratnemu kandidatu, oziroma izločenemu iz seznama kandidatov. Kot je znano, ga je razpisna komisija pred dvema  izločila iz postopka izbora, kot da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev glede vodstvenih izkušenj. Gabrovec je uspelo tudi v drugo , se pravi da je v času razpisa izpolnjeval pogoje.   Ob nastopu pravnomočnosti sodbe  sedanja direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek  ob »podpori« ali brez česarkoli in kogarkoli  poskrbeti za dostojen odhod, v kolikor je to sploh možno, obenem pa počakati na razplete določenih »spoduciranih« okoliščin ki mečejo slabo luč na delo, poslovanje in ugled SB Celje, ki ga je imela mnogo več kot v danem trenutku. Gabrovčev odvetnik, Igor Inkret , ne izključuje morebitno tožbo oziroma pravdni postopek povezan z   zahtevkom za odškodnino. Razburljivo in razburkano, ki si ga najmanj želimo! V.K.T.

Wed, 19. Feb 2020 at 10:00

0 ogledov

VIDEO: Bivši župan Maribora dr. Andrej Fištravec se umika iz politike v zasebno sfero
Prejšnji teden se je nekdanji župan Mariboradr. Andrej Fištravec, ki so ga na oblast pripeljali jugurtno granitni protesti, zaradi katerih je odstopil dotedanji mariborski župan Franc Kangler, sporočil, da se umika iz politike in podaja v zasebne vode. Ob tej priložnosti je Fištravec sporočil, da svojo aktivno vlogo v mestni politiki pušča za seboj, in bo svojo pozornost namenil drugim projektom izven politične sfere. Prav zaradi tega je predlagal spremembo imena svetniške skupine, in sicer iz Liste župana Andreja Fištravca v Klub samostojnih svetnikov, ki ima v MS MO Maribor tri svetnike, v mestnih četrtih pa še sedem svetnikov.  VIDEO pogovor z dr. Andrejem Fištravcem o razlogiuih za umik iz političnega življenja:

Wed, 19. Feb 2020 at 09:41

0 ogledov

Združenje za slovensko besedo o zlorabi državne proslave ob kulturnem prazniku
Objavljamo sporočilo za javnost Združenja za slovenso besedo, ki je opozorilo o podli zlorabi letošnje proslave kulturnega praznika, ki so jo snovalci pripravili v nasprotju s pesnikovim duhom in sporočilom, ki ga prinaša njegova Zdravljica kot slovenska državna himna. France Prešeren si je v Zdravljici, ki je slovenska državna himna, želel svet brez prepira. Tako narodi kot dobri ljudje ob vseh različnostih zmorejo brez njih. Letošnja državna proslava ob prazniku slovenske kulture, na kateri so bile podeljene po Prešernu poimenovane nagrade, ni izhajala iz pesnikovega duha. Šla je mimo njega, kakor da ga ni. Na to kaže tudi odsotnost nagrajenca za izvirno literarno ustvarjanje – kljub opaznim dosežkom na tem področju. Prav tako so bili, ne prvič, prezrti slovenski kulturniki, ki živijo in delajo na slovenskem narodnem ozemlju izven meja Republike Slovenije. Nihče ne more iskreno reči, da je bila letošnja proslava ob kulturnem prazniku zasnovana in izvedena brez misli na prepir. Prav nasprotno: s svojo izzivalno pritlehnostjo in izrazno primitivnostjo, ki je bila uperjena zoper velik del slovenskih državljanov in njihovo izročilo, je bila preračunana provokacija in je izločevalno politiko ukoreninila tudi v kulturi. Takšno politiko, ki jo je z zanikovanjem in izbrisovanjem slovenske zgodovine v starejših obdobjih ter z njenim ponarejanjem v novejših ukoreninila na področju znanosti. Združenje za slovensko besedo ostro protestira proti takšni zlorabi in poziva vse Slovence in državljane Slovenije, da ostanejo zvesti Prešernovim idealom edinosti, sreče in sprave. Predsednikdr. Stane Granda

Wed, 19. Feb 2020 at 08:48

0 ogledov

Celje: Mestni svetniki nominirali 14 prejemnikov priznanj MO Celje. Častni občan Janko Hartman
Celjski mestni svet je na prvi seji  v tem letu, sicer enajsti v tem mandatu, soglasno potrdil štirinajst nominirancev za letošnje celjske grbe, priznanja Mestne občine Celje, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Kot navaja predsednika KVIAZ-a, Janko  Požežnik,« je med predlogi bili veliko dobrih predlogov, nekateri prav gotovo odličnih. Na podlagi tega   je bila opravljena razprava ob upoštevanju utemeljitev predlagateljev je bilo med podanimi predlogi  najprej na delovnih telesih in danes na seji Mestnega sveta potrjenih štirinajst imen ali pravnih oseb ali društev. Naziv častnega meščana Celja bo prejel Janko Hartman za izjemen arhitekturni prispevek pri razvoju knežjega mesta in svoj čas(skoraj do sredine 90 let) tako rekoč glavni arhitekt za stanovanjsko gradnjo v Celju. Zlati celjski grb bo šel v roke Tomažu Benčini za dolgoletno uspešno vodenje Cinkarne Celje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva. Srebrni celjski grbi  bodo podeljeni med magistrico Marijana Kolenko, Ekonomsko šolo Celje in Nogometnim klubom Celje, bronaste  pa bodo v roke prejeli dr. Borut Batagelj, Lenart Horvatič in  Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. 11 aprila bo Mestna občina Celje podelila tudi šest kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju, ki jih bodo prejeli Lucija Dežan, Hana Fideršek, Sara Jeromel, Lea Kukovičič, Nuša Ofentavšek in Hana Šrot. Celjani živimo v dokaj zdravem okolju, s tem da imamo podedovano tudi nekaj bremen, predvsem okoljskih, ki potrebujejo dolgoročno strategijo, ukvarjanje na več nivojih ter predvsem uporabo stroke katera bo brez pritiska »naročnika« daje rezultate ki jih daje sama  in ni samopostrežba za instant pričakovane informacije, da se jih da čim prej v »promet«, da bi se dosegel nek učinek v javnosti v obliki alarmantnih informacij na eni strani, na drugi z parcialnim povzemanjem, pa še to netočnim po domače temu rečemo  šlampasto, površno, z točno znanim namenom, žal v napačno smer in »željo« prepotrebno škodovati drugemu. Ena od svetnic, ki jo je zaneslo, kljub svetniškim izkušnjam, si je s pomočjo medijev dvignila »rejting« z prstom navzdol, ko je  v časopisnem »tematskem« intervju okvalificirala župana za vsevednega in edino zveličavnega ter da drži ljudi mesto, celo okolico v šahu, da je alfa in omega daleč naokoli, ter je njegov vpliv neizmeren z dodanimi atributi, ki jih je opisovala v prej omenjenem intervjuju. To  jo je pripeljalo do tega da si je pridelala »prijazen« nagovor odvetnika da prekliče omenjene atribute pripisane županu in da se opraviči za diskvalifikacije. Vse to sodi v repertoar žalitve obdolžitve in v kolikor se izkaže za resnično«kaznivo« dejanje, kar je daleč od resničnega.  Gospa svetnica iz svetniške skupine DeSUS, Brigita Čokl, je z cmokom v grlu, z vso potrebno dramaturgijo in patetiko, ki v takšnih okoliščinah in trenutkih je prepričala bore malo, verjetno še samo sebe ne dovolj, oziroma bolj slabo. Mestni svet je povabil strokovnjakinje in NIJZ(nacionalnega inštituta za javno zdravje  in ministrstva za okolja in prostor k  predstavitvi izsledkov  analiz, ki so jih pripeljali do rezultatov, ki so daleč od tistega kar je bila javnost »seznanjena« kako slabo skrbi občina za bodoče generacije ter da zavaja glede onesnaženosti na področju stare Cinkarne in okoli nje. V prvem delu razlage  kar se zamenjavo zemljin  ob in okrog celjskih vrtcev tiče,  gre po terminskem planu. Stanje kljub  predimenzioniranosti  okrog tega tečejo kot je bilo dogovorjeno med vsemi deležniki. Tudi v primeru Stare Cinkarne  in lokacijami povezanimi z njo niso takšne  kot so sprva, ali več krat omenjene kot katastrofalne in podobno. Celo tako daleč je  prišlo da je ovaditelj  iz neke civilne  kvazi okoljske iniciative prijavil mestno občino in državo da so v Celju na točno določenih lokacij  spravljenih, zasutih, nevarni odpadki brez nadzora ter da ogrožajo, zdravje državljanov do ne vem kakšne stopnje  ter da bo vse kar tem nekje v bližini » v kratkem zbolelo, pomrlo in da,v kolikor se to ne uredi, da se moramo Celjani in okoličani »seliti » v druge dele Slovenije.  Na to prijavo je Ministrstvo za okolje in prostorje odreagiralo z temeljito raziskavo omenjenih parcel , prijavljenih lokacij in še kaj več. Rezultati teh  temeljitih in dragih raziskav, sondaž in sanacij po opravljenih raziskav kažejo da tam na preiskanih lokacijah ni NEVARNIH odpadkov. MO Celje Tukaj si je že mnenjski rdeči karton prislužil tako kot  velikokrat do sedaj, brez posledic, dežurni »ekološki » skrbnik za celotno Celjsko kotlino,  Boris Šuštar CI . Vlogo ekološkega in siceršnjega zdraharja  si več kot »zasluži«  V takšnih primerih je po mojem zelo zaželeno, da v kolikor  ne obstoja neka pravna oblika sankcioniranja, vsaj neko telo,  se ustanovi razsodišče za ljudi takšnega kova, ki nekaznovano straši občane, širi neresnice, ogroža vsakdanji mir občanov, kot da bomo že jutri »zombije«  imenuje Celje za Slovenski Černobil.  Pozerstvo, nastopaštvo in zdraharstvo so nekaj od tega kar ga opiše kot nekonsistentnega  za področja ki bi bil kot  »zaskrbljen« državljan. Kvečjemu maska za nekoga, ki se rad  usede prem medije, tisti ki so mu seveda naklonjeni, žarometi ga osvetlijo in se mu domišljijska avra zasije do   nezaslišanih razmer ko mu začne škodovati, njemu, največ pa občane, ki jih straši in neutemeljeno in ustvarja zmedo ne v obliki strahu  tem več v spremembi načina življenja  pri someščanih, ki si zaslužijo mirno in spodobno in sebi primeren življenjski slog in ritem.    Preostali del seje  je poskrbel za mirnejši potek vprašanj povezanimi  z imenovanji predstavnikov občine  v svetih zavodov ter spremembami namembnosti določenih lokacij za  prostorske posege  ki so potrebne in v interesu lokalne skupnosti. Vane K. Tegov

Tue, 18. Feb 2020 at 18:25

173 ogledov

Petrol podpisal pogodbo z rusko družbo Renova Group, ki se nahaja pod sankcijami Združenih držav Amerike
Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje glede javnofinančnih in drugih posledic sklenitve memoranduma med družbo Petrol d.d. in rusko družbo, ki je na seznamu družb, proti katerim so ameriške oblasti uvedle sankcije. Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, ena največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. V Strategiji upravljanja kapitalskih naložb je klasificirana kot pomembna naložba. Poleg gospodarskega interesa ima družba Petrol za Republiko Slovenijo tudi velik strateški in varnostni pomen, saj omogoča zagotavljanje in oblikovanje varnostnih rezerv nafte v Republiki Sloveniji.   Republika Slovenija je neposredni lastnik 10,10% družbe Petrol, poleg nje pa je lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) z 12,68% lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 8,27% lastniškim deležem. Skupaj je torej Republika Slovenija neposredni in posredni lastnik 31,05% družbe Petrol.   Tržna kapitalizacija družbe Petrol je na dan 13.2.2020 znašala dobrih 811 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 252 milijonov evrov. Družba Petrol zagotavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe vpliv tudi na javne finance. foto Petrol.eu Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg na seznamu sankcioniranih Na spletnih straneh družbe Petrol je v sporočilu za javnost z dne 10.9.2019 (Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji) navedeno, da je predsednika Vlade RS Marjana Šarca na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je bila tudi družba Petrol. Nadalje je navedeno, da je bil podpisan memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji. Glavni cilj memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v regijah, kjer je T Plus grupa prisotna. Družba T Plus grupa je del ruske družbe Renova Group. Predsednik in lastnik Renova Group je Viktor Felixovich Vekselberg, katerega premoženje je ocenjeno na več kot 11 milijard ameriških dolarjev (s čimer se ga uvršča na 119 mesto najbogatejših ljudi na svetu). Med uradnimi dokumenti objavljenimi na svetovnem spletu je zavedeno, da se Viktor Felixovich Vekselberg in družba Renova Group nahajata pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA). Sankcije s strani ZDA so bile uvedene 06.4.2018 zaradi vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Viktorju Felixovichz Vekselbergu pa so ZDA tudi zamrznile njegovo premoženje. Na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva (The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control – OFAC) je objavljen seznam družb in oseb, proti katerim so uvedene sankcije oziroma prepoved poslovanja. Na seznamu sta tudi družba Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg, kar pomeni, da sta bila pod sankcijami tudi v času podpisa memoranduma z družbo Petrol. Glede na to, da je informacije o lastništvu družbe T Plus grupa oziroma  družbe Renova Group in Viktorju Felixovichu Vekselbergu mogoče pridobiti iz javno dostopnih virov zelo hitro in brez stroškov, je popolnoma nerazumljivo, da so Vlada RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (SOVA) dopustili podpis memoranduma. Do podpisa je prišlo celo med uradnim obiskom vlade Marjana Šarca v Ruski federaciji. Očitno je, da so popolnoma odpovedali (namerno ali nenamerno) oziroma opustili svoje dolžnosti vsi, ki bi morali tovrstne stvari preveriti, od SOVE, MZZ, in predsednika Vlade RS, pa do organov upravljanja in nadziranja družbe Petrol ter organov upravljanja in nadziranja Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kršenje sankcij je s strani ZDA običajno sankcionirano z omejitvijo poslovanja pravnih in fizičnih oseb, ki omogočajo preboj sankcij. Družba Petrol je torej zaradi kršitve sankcij potencialno izpostavljena morebitnim povračilnim ukrepom s strani ZDA. To bi seveda imelo za družbo Petrol negativne finančne posledice, kar bi se v končni fazi poznalo v nižjih prihodkih državnega proračuna iz naslova dividend in zmanjšanju vrednosti državnega premoženja. Posledica podpisa memoranduma družbe Petrol z družbo, proti kateri so uvedene sankcije s strani ZDA, pa hkrati pomeni tudi kompromitiranje družbe Petrol, upravljalca SDH in Vlade RS. Zaradi podpisa memoranduma pod okriljem Vlade RS lahko pride do neugodnih posledic na drugih področjih transatlantskega sodelovanja, saj je Vlada RS neposredno omogočila kršenje sankcij OFAC, oziroma takšnega dejanja ni preprečila.     V poslanski skupini SDS glede na vse navedeno predlagajo nujno sejo, po razpravi pa sprejmejo naslednji sklepi: 1.    Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) zahteva od Vlade Republike Slovenije, da kot skupščina naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) pripravo poročila glede sklenitve memoranduma o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana in ga v roku 30 dni posreduje Državnemu zboru. 2.    Komisija predlaga, da pristojni organi (Vlada RS kot skupščina SDH oziroma organi upravljanja in nadziranja družbe Petrol d.d.) sprejmejo sklep o umiku podpisa iz memoranduma  o sodelovanju družbe T Plus grupa (T+) in družbe Petrol d.d., Ljubljana.   3.    Komisija predlaga, da Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pripravita podrobno poročilo o tem, ali je pri podpisu memoranduma o sodelovanju družbe Petrol d.d., Ljubljana in  družbe T Plus grupa (T+) prišlo do kaznivih dejanj opustitve dolžnosti ravnanja s strani odgovornih oseb, kakor tudi iz naslova pranja denarja in financiranja terorizma in o tem v roku 30 dni poročata Državnemu zboru.

Tue, 18. Feb 2020 at 12:12

1613 ogledov

RAZKRIVAMO IMENA TISTIH, KI SO ZBIRALI VSE O POLITIKIH SAB IN SMC IN CELO O NJIHOVIH OTROCIH!
Šarec, ki se zdaj na vse možne načine bori za predčasne volitve, pa naj bi bil fasciniran nad informacijami, ki jih dobiva iz takšnih virov, zato naj bi verjel v uspeh te strategije in na podlagi tega tudi "zaostril" svojo retoriko v javnosti. Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije": Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ...). Informacije naj bi se zbirale tudi iz arhivov, pa ne samo o (teh) politikih SMC, Desusa in SAB, ampak tudi o njihovih sorodnikih. Prek posrednikov, naj bi Damirju Črnčecu dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po informacijah Požareporta naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". Zbirale pa naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej.  prek posrednikov - dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po naših informacijah naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". - Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ... Preko Matjaža Jerkiča, namestnika direktorja kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi naj bi se zbrale informacije, te pa naj bi potovale preko kopij depeš do Francija Kregarja, svetovalca v kabinetu ministra za notranje zadeve, do Črnčeca in predsednika vlade. Vir:pozareport.si
Teme
usposabljanje

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih - nuja vsakega podjetja