SI
Uvajanje novih sodelavcev je nujno potrebno
V Fokusu
Zanimivo

Nedelja, 25. avgust 2019 ob 07:09

Odpri galerijo

Obdobje uvajanja novih sodelavcev je izjemno pomembno tako zanje kot za podjetje.


Ko smo zaposlili novega sodelavca (bodisi za določen ali nedoločen čas), se zanj in njegovega nadrejenega začneta obdobje uvajanja in istočasno obdobje »zadržanja«.

Skušajte se spomniti svojih občutkov in strahov v prvi in ali drugih novih službah. Bili ste novinec. Sodelavci, okolje in dejavnost podjetja so vam bili neznani. Vsega ste se morali počasi naučiti in spoznati. Za vsakega nova sodelavca se s prvim dnem zaposlitve začne proces uvajanja v delo ali orientacija. Gre za sistematični formalni in neformalni program, s katerim novemu sodelavcu predstavimo njegove delovne obveznosti, druge sodelavce, organizacijo in politiko podjetja Uvajanje v delo je lahko kratko (nekaj dni), lahko pa tudi daljše, če gre za odgovorno in zapleteno delo. Za uvajanje novega delavca je odgovoren njegov neposredni vodja. V praksi pa se bo dejansko največ naučil in izvedel od sodelavcev, s katerimi sedi skupaj v pisarni ali dela za istim strojem.

Najbolj kakovostno v delo praviloma uvajajo pripravnike, saj je za njih po zakonodaji potrebno imenovati komisijo, mentorja in izdelati program pripravništva. Če ima pripravnik mentorja, ki si (lahko) vzame dovolj časa zanj in za sodelavce, ki so mlademu sodelavcu pripravljeni pomagati z zgledi in nasveti, bosta njegovo pripravništvo oziroma uvajanje kakovostna. Tudi njegovo znanje in sposobnosti bodo primerne. Delodajalec, ki bo v takšnem pripravniku videl dobrega delavca, ga bo v primeru potrebe tudi zaposlil še za čas po pripravništvu.

Pripravnik, ki se v času svojega pripravništva ne bo izkazal, se bo po končanem pripravništvu pridružil brezposelnim na zavodu za zaposlovanje.

Uvajanje drugih delavcev (ki niso pripravniki) je prav tako v največji meri odvisno od neposredno nadrejenega vodje in sodelavcev oddelka (v katerem dela novo zaposleni delavec). Vsi vemo, da uvajanje novega sodelavca zahteva čas. Zato si je ta čas potrebno vzeti. Če si ga kot vodja ne boste vzeli, bo novi sodelavec morda dobil premalo navodil in smernic, kaj in kako mora postoriti dela in opravila, za katera je bil sprejet. Če je mogoče, si vsako jutro ali vsaj nekajkrat na teden vzemite 20 minut časa, da delavcu poveste ali pokažete, kako naj določeno stvar ali dejavnost opravi. V pogovoru se prepričajte, ali razume, kako naj se loti zadolžitve. Svetujte mu, na koga se lahko obrne tudi po dodatne napotke. Poleg njegovega dela ga je zaželeno seznaniti tudi z delom drugih sodelavcev v oddelku in okvirno z delom in sodelovanjem z drugimi oddelki. Če ima podjetje tudi proizvodnjo (in sam v njej ne bo delal neposredno), ga sami ali kdo drug seznanite tudi z njo. V velikih podjetjih skrbi za koordinacijo uvajanja zadolžena oseba v kadrovski službi. Če podjetje za to področje nima zadolžene osebe, mora vodja ali od njega pooblaščena oseba to uvajanje izvesti in tudi nadzorovati.

Uvajanje oziroma poskusno delo je zlasti potrebno spremljati v primeru, če smo delavca zaposlili za nedoločen čas, z določenim poskusnim delom po kolektivni pogodbi. Praviloma traja poskusno delo od enega do treh mesecev. V tem primeru je potrebno imenovati (s pravilnikom) predpisano komisijo, ki spremlja delavčevo poskusno dobo. Vendar ne samo spremlja in nadzoruje. Prav člani komisije bi morali biti poleg vodje tisti, ki bodo novemu sodelavcu kar največ pomagali in svetovali. Po uspešno opravljenem poskusnem delu komisija sestavi poročilo o uspešnosti. Če je poročilo pozitivno, tedaj delavec nadaljuje delo v podjetju. Pri negativni oceni poskusnega dela delavcu preneha delovno razmerje. Vendar vedite, da mora biti tak postopek brezhibno (pravno) izveden. V nasprotnem primeru boste morali »slabega delavca« obdržati. Naj vam v tem primeru ne bol žal denarja za dobrega pravnika, ki vam bo brezhibno izvedel ta postopek.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj na kadrovskem področju sem mnenja, da je najbolj optimalno obdobje, v katerem boste spoznali delavca »v celoti in do dna duše«, eno leto. V tem času bodo tudi najbolj spretni »bleferji« pokazali svoje slabosti.

Na osnovi osebnih izkušenj menim, da si vodje v začetnih mesecih vzamejo premalo časa za novega sodelavca, da bi mu kar najbolj natančno razložili, kaj od njega pričakujejo, in kako naj to opravlja oziroma koliko odgovornosti in samoiniciativnosti mu prepuščajo.

Z učinkovitim uvajanjem novih sodelavcev v podjetju želijo vodje povečali varnost delavca pri delu, zmanjšati fluktuacijo delovne sile, povečali storilnost, ustvariti dobre odnose med sodelavci. Če uvajanje ni bilo dobro opravljeno, lahko pričakujemo, da novi delavec še dolgo ne bo vedel, kakšna je organizacija (formalna in neformalna), kaj vse ima, in s kom sodeluje.

POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Novi sodelavci, ki smo jih uvedli v delo, ter drugi zaposleni se morajo nenehno izobraževati in usposabljati v svoji stroki, saj so pred letom ali dvema pridobljena znanja že zastarela. Samo zaposleni z novimi znanji, so lahko tvorci novih idej, razmišljanj, postopkov in akcij. To od vseh (nas) zaposlenih terja neusmiljena konkurenca na trgu. Časi (iz prejšnjega družbenega sistema), ko nenehno izobraževanje ni bilo potrebno, so nepreklicno minili.

Izobraževanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematično pridobivanje novih znanj z različnimi dejavnostmi (dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic, samoizobraževanje s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje novostim v stroki). Navsezadnje tudi 69. člen Zakona o delovnih razmerjih govori, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve zaposlitve in zaradi napredovanja. Pravice in obveznosti izobraževanja so opredeljene tudi v splošni in branžnih kolektivnih pogodbah ter v pogodbi o zaposlitvi.

Samo delavci, ki se nenehno izobražujejo, bodo lahko kos nenehnim novim zahtevam trga. Zaradi tega je vedno več managerjev, ki podpirajo in spodbujajo najrazličnejše oblike izobraževanja (seveda v okviru finančnih možnosti podjetja).

NAČRTOVANJE KARIERE

(Nekateri) zaposleni delavci se pripravljajo in razmišljajo o prihodnjih dejavnostih in že danes skušajo razviti zmožnosti, ki jih bodo potrebovali pri prihodnjem delu. Takšni delavci s tem načrtujejo svoje razvojne programe, s katerimi je tesno povezana njihova nadaljnja delovna kariera. Kariera je načrtovano ali nenačrtovano zaporedje dela ali dejavnosti, ki vključuje elemente napredovanja (po subjektivnem občutku), samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem času. Večina zaposlenih razmišlja o prihodnosti in se vpraša: “Kaj pa bom in kje počel čez pet, deset ali petnajst let?” Potrebo po napredovanju ter osebnem razvoju čutijo tako posamezniki kot podjetje. Namen načrtovanja karier je pomoč delavcem, da bi delali in ustvarjali tisto, v čemer so najboljši.

LETNI POGOVOR S SODELAVCI

Letni pogovor med vodjem in sodelavci (angl. performance appraisal) je sistematični pogovor oziroma pregled in ocena delavčevega dosedanjega dela, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje. Gre za novost, ki prihaja z Zahoda, kjer se je izkazala za koristno in uspešno metodo skupnega razmišljanja in ustvarjanja nadaljnje kariere delavca. Na letnem pogovoru se oba sogovornika pogovorita o načrtih za prihodnje ter o željah in pričakovanjih obeh. V okviru letnega pogovora skupaj določita cilje in naloge za naprej (za prihodnje leto).

Tak letni pogovor je koristen za oba in jima nudi najrazličnejše informacije, ki so lahko zelo dobra podlaga za odpravljanje težav in napak, za izboljšanje medsebojnih odnosov, za izboljšanje rezultatov dela, za uspešnost in učinkovitost obeh, za še bolj kakovostno vodenje ter za vpliv na nadaljnji razvoj delavca in podjetja.

Prav letni pogovor med vodjem in sodelavcem oziroma sodelavci je najvišja stopnja uresničevanja načel in metod področja upravljanja s človeškimi viri. Tako poglobljen in sistematično voden pogovor vsaj enkrat na leto je edina prava osnova za načrtovanje kariere posameznika. Idealno bi bilo, če bi se letni pogovor izvedel prav z vsemi delavci enkrat letno.

Na osnovi analize stanja v slovenskih podjetjih ocenjujem, da tak letni pogovor (z managerji in strokovnimi delavci) opravljajo v 5 odstotkih večjih podjetij (nad 500 zaposlenih).

Ko smo tako skupaj z delavcem načrtovali njegovo kariero ter mu s tem vzbudili željo po napredovanju, mu moramo tudi ponuditi nadzorne točke, po katerih bo sam prepoznal, kako napreduje.

SPOSOBNOSTI IN NAGNJENJA ZAPOSLENIH SO RAZLIČNI

Sposobnosti, znanja in tudi želje vsakega zaposlenega se zelo razlikujejo. Nekateri ne kažejo želje in volje po dodatnem pridobivanju znanj ali sprejemanju novosti. Nasprotno pa so drugi pravi »nemirni duhovi«. Kot goba pijejo nova znanja, spoznanja, izkušnje, imajo veliko zamisli in predlogov. Tudi zaposleni z enako stopnjo in celo smerjo izobrazbe se med seboj prav tako razlikujejo. Pri njih odkrivamo in spoznavamo različne sposobnosti, spretnosti, znanja in nagnjenja. Pri nekaterih pride do izraza sposobnost za vodenje, drugi so dobri v komunikaciji, pri drugih opazimo sposobnost dela v skupini, drugi pa so poglabljajo v strokovno delo, a ne želijo stikov z ljudmi.

V postopku sprejemanja vseh teh sposobnosti (ali pomanjkljivosti) nikakor niste mogli odkriti in spoznati. Spoznali, odkrili in izrazili pa so se v določenem obdobju (nekaj mesecev). Prav zaradi tega morajo vodje svoje sodelavce pri njihovem delu in rezultatih dela opazovati in spoznavati:

-na katerih področjih so dobri in bi se želeli razvijati;
-spoznati in ugotoviti sposobnosti in znanj in področja na katerih se odlikujejo;
-spoznati in ugotoviti »negativna« znanja, sposobnosti in navade posameznikov ugotoviti sposobnosti in znanja, kjer bi se delavec želel izpopolnjevati;
-kar najbolj optimalno uskladiti želje posameznika s potrebami in zahtevami podjetja;
-na osnovi vseh podatkov skupaj z delavcem začrtati njegovo izobrazbeno in razvojno pot (kariero) v podjetju;
-zaposlenemu pomagati (v okviru možnosti) pri izobraževanju in njegovem razvoju.

Vendar moram spet poudariti, da so neposredni vodje (vseh ravni) tiste osebe, ki so v prvi vrsti zadolžene za svoje sodelavce. Pri tem pa so jim v strokovno pomoč strokovnjaki s kadrovskega in drugih področij. Vodje so odgovorni za vsa področja upravljanja s človeškimi viri. Njihova naloga je, kar najbolje izkoristiti sposobnosti in zmožnosti zaposlenih, tako da ima vsak posameznik možnost, da razvije praktična znanja in spretnosti, ki jih potrebuje za učinkovitejše opravljanje svojega dela in se tako približa zastavljenim ciljem in načrtom skupine in podjetja.

Vsem vodjem, ki že imate nove sodelavce (ali pripravnike) ali boste v prihodnosti za njih zadolženi, dajem nasvet: Zaprite oči in se spomnite pozitivnih stvari, ki ste jih doživeli kot pripravniki ali novinci v podjetju. To, kar bi želeli sami, ponudite svojemu sodelavcu. Negativnih izkušenj in stvari, ki se jih spominjate z grenkobo v srcu, pa kot vodja nikakor ne ponovite.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 21. Feb 2020 at 17:46

149 ogledov

Franc Kangler: Arsenovič znova zasolil življenjske stroške Mariborčanov
Za Mariborčane je življenje v mestu iz leta v leto vse boj dražje. Župan Saša Arsenovič je s pomočjo svojega glasovalnega stroja koalicijskih strank in strančic na četrtkovi seji mestnega sveta znova uspel s paketom podražitev komunalnih storitev, in to od odvoza smeti, preko javnega prevoza do vodarine. Če bi si kaj takega privoščil nekdanji župan Franc Kangler, bi bila v mestu ob Dravi prava "štala," tako pa je vse mirno. Po izračunih mariborske občine se košarica cen komunalnih storitev za stanovalce v individualnih hišah draži za 4,54 evra, za stanovalce v blokih pa za okrog sedem evrov. Položnice Mariborskega vodovoda bodo tako v povprečju mesečno dražje za 1,08 evra, Nigrada za 46 centov, Snage od enega do okrog štirih evrov, Marproma za 20 centov (ena vožnja kupljena v predprodaji) in najemnine enojnega groba za 2,61 evra letno. Arogantni župan pa cinično odgovarja: “To so le tri kavice na mesec!” Seveda zanj in za njegove, velik del Mariborčanov pa že itak nima odvečnih evrov za tri kavice, kar občinski veljaki z Arsenovičem kakor ne vidijo.   Še bolj prozorna in  cinična je razlaga, da je do podražitev komunalnih storitev prišlo zaradi dviga minimalnih plač zaposlenih v javnih podjetjih. "Znotraj podjetij bi direktorji morali najti denar, da to razliko pokrijejo," so odločni v opozicijskih svetniških skupina Liste Franca Kaglerja NLS in SDS, ki so glasovali proti. Zanimivo, da je proti podražitvi glasovala tudi LPR Stojana Auerja, ki je sicer del Arsenovičeve koalicije.  Tako pa je preko twiterja svoje občane občine Radenci razveselil župan Roman Leljak. Dragi Radenčani, veseli me, da vas lahko obvestim, da pri nasljednji položnici za komunalne storitve marca, vodarina ne bo obračunana. Leta 2016, 2017 in 2018 ste preveč plačevali podjetju SIM. Preplačila vam bomo v tem letu vrnili. To velja tudi za vsa podjetja. — Roman Leljak (@RomanLeljak) February 21, 2020 Znova se je na svojem facebook profilu z video zapisom oglasil nekdanji mariborski župan Franc Kangler in na Mariborčane naslovil poziv, da se naj enkrat vseeno glasneje odzovejo na Arsenovičevo "soljenje" življenjskih stroškov meščanov.  Povezava do video nagovora Franca Kanglerja:  https://www.facebook.com/franc.kangler/videos/191756122040409

Fri, 21. Feb 2020 at 07:47

472 ogledov

Agonija, brezvladje, kaos se z nezmanjšano hitrostjo nadaljuje - do roba prepada in še čez!
Stanje prej, sedaj oziroma od odstopa Premerja Marjana Šarca, s tem tudi celotne Vlade,  se iz dneva v dan poslabšuje. Dobro leto inštalirane vlade  je bilo slabo, larpurlartistično-vladanje  radi vladanja, seveda ob nekih ugodnih kazalcih  gospodarske klime, ni kazalo tako grobo, kvarno sliko kot je v resnici bila. Temu bil rekli ob vsem naštetem da je bili slabo, brez razvojnega vidika, z eno besedo slabo.  V sem tem je glavno besedo imel  Marjan Šarec, sedaj že premier v odstopu. V odstopu od odgovornosti,  ne pa od potovanj,  obisku ideološko enoznačnih prireditev, produciranja afer, šarcizmov, veleumnih  izjav brez vsebine na mednarodnem in domačem političnem parketu. Kljub potenciranju tega odstopa in omenjanje le tega  pa ne izzove nikakršen učinek med tistimi , ki jim je namenjen ali z namenom da se sliši kaj o tem. Pa žela ga  prenekateri  inštrumenti, merilniki ne zaznavajo. V žargonu letalstvu temu rečejo  da ga radarji ne zaznavajo oziroma da nima politične teže.  Pa ne samo te »breztežnosti«še jih je. Te dni sem zaznal neko izjavo prav tega  »nus produkta«, stranskega učinka iz tovarne instant političnih, za njega lahko z veliko gotovostjo trdim,  nekvalitetnih polizdelkov  omejenega dosega in prav tako kratkega roka trajanja.  Izjava, posneta nekaj let nazaj se glasi takole: »Kaj točno bom delal ne vem, kako bo ratalo ne vem, tako da kaj dosti ne vem« Sicer se sliši kot mnogo krat do sedaj oziroma  v času nastopanja  v performansu imenovan Predsednik Vlade, kot slab »šarcizem«,  žal pa je tudi zelo veliko resnice v tem,  če že  ne   vse . Kaj bom točno delal ne  vem, je dejansko njegov opis dnevnega razporeda del. Na nivoju prejšnjega dela v lokalni skupnosti se je zamaskiral z  zasedenostjo, dostopnostjo, gibanje med občani na relaciji Šmarca-Šutna-Kamnik(županska pisarna) in konec dneva. Ob prestopu v  prevelike čevlje politika na državnem nivoju ni prinesel noben presežek v smislu vodenja, intelektualnih potencialov, večine političnega dogovarjanja. Teh prvin namreč ni imel, oziroma je ta manko še bolj izrazit, četudi je odstopil. Kot  poraženec na volitvah 2018 , je zbral kot srečni poraženec ljudi , ekipo iz vseh vetrov, ki bi naj bila Vlada. Počel je početje vladanja pa ni vedel kako vladati. Na vsako pobudo, da na nekem področju kaj manjka, je bil pripravljen instant odgovor, »ta trenutek vam ne morem dati odgovor, bom  pa zagotovo se pozanimal kako stvari priti do dna« Umetnost izražanja pa taka. Izvirnosti nobene, imitiranja, oponašanja , to pa obvlada, če  ne pa gre na Radio 1  in malo »vežba« vlogo ki jo najbolj obvlada, se pravi oponašanja. V odločanju kot otočno ni vedel kaj , se je zaprl v »bunker« tako kot »Dolfe«  ali pa je sklical odgovorne(ministre) iz se drl  in tulil na vse, kako so nesposobni. Kaj bo ratalo, oziroma je ratalo, ne vem,  ker prav za prav nič ni ratalo. Celo tam ko bi po naravi stvari pri že sprejetih zakonih,   vladnih projektih ki so jih izforsirali njegovi sedaj že ministri  za »tekoče« posle, se je zakompliciralo zato ker ni poznal kompetence ali pa ni preveril   vsebino »nahrbtnika« kandidata ali kasneje že ministra. Ko se ej to zgodilo da je nekdo moral oditi oziroma je bil zamenjan, pa ga je pohvalil ter , češ,v dani situaciji »sem to moral narediti«. Zato ker ni vedel mnogo česa ni ratalo nič. Ratalo, uspelo mu je narediti škodo, organizacijsko in finančno. Vsak ki je bil zamenjal je bil dober, vsak ki je ostal pa ne toliko ampak ker je on bil neuk vladanja in še česa je nekoga rabil da čez čas kasira kritiko, tudi dretje in osiranje. Tistim ki je bilo namenjeno ta glasnost so bili kasneje »povišani«samo da ne kažejo in ne zaznavajo od blizu njegovo plitvost, praznost plehkost. Obkrožil se z operativci, ki so delali umazane posle zanj, sam tako beden in bos,  je bil dobro zmanipuliran  in  neuporaben  razen za produciranje šarcizmov. Tako da kaj dosti jaz ne vem,  v kombinaciji z že doseženi neuspehom in neznanjem ter nagnjenosti k laganju, ter manipulacijo pripelje do tega da zlorabi določene vzvode izvršnega dela  oblasti. To mu je prineslo več afer. Ena za drugo.  Povezano z kompleksom odstavljenega-odstopljenega vaškega Napoleona prehaja v področje načrtnega škodovanja državi. To trditev lahko podremo s tem da ko je bil sestanek »prijateljev«  kohezije v Lisboni, v času ko je že odstopi, ni šel sam in tudi ni »opremil« z kompetencami resorno ministrico. Tam se je lobiralo in iskalo zaveznike za pogajanja EU sredstva  za kohezijo  držav prejemnic. Zelo občutljivo obdobje za državo  pa brez kakršne koli strategije, kvečjemu anarhije. Finančna perspektiva  za naslednje šestletno obdobje, mi oziroma to kar je ostalo od vlade pa »telefono mutto«, ali  ni ti glasu pa tudi besede ne o tem. Te dni oziroma včeraj, v četrtek, je taisti Šarec odpotoval v Bruselj na sestanek šefov vlad na  pogajanja   o naslednji finančni perspektivi 2021-2027. Po predlogu v katere bo prišlo do zmanjšanja oziroma drastičnega zmanjšanja sredstev za države prejemnice, med katerimi je tudi Slovenija. Že po izjavi, ki jo je dal za STA pred odhodom o tem, da se pri Sloveniji pričakuje drastično znižane za 45%, kasneje za 37% ter da je naš cilj, da bi si izborili zmanjšanje za 24% kot imajo nekatere članice. Popolnoma neusklajen nepripravljen in upal bi si reči tudi brezvoljno in za nalašč da prepusti drugim problem ki bi bil rešljiv in  finančno ugodnejši   za Slovenijo. Kot smo zvedeli na skupni seje voditeljev je odlično »odigral« vlogo nepomembnega, ki mu odločno » paše« in mu je pisna na kožo,  na škodo. Sama seja je  imenovala »terapevtska«, z namenom da pripravi  voditelje na slab rezultat. Šarec te težav nima  ker je že prišel » pripravljen« na poraz. Vse to okrog odstopa, nestrokovnosti, nevoščljivosti, provincialnosti, nepotizmu, klientelizmu, ki smo mu bili priča zadnjih dveh let in še prej, pomeni samo eno: »Dovolj je novih obrazov, starih stricev  in tet iz ozadja, nekompetentnih oseb na najvišjih položajih, delitev na prvorazredne in ostale«. Potrebujemo  zdravo državo  na uspešnem gospodarstvu in ugodne klime zanj, na kompetentnih in strokovnih  oseb pri vodenju države.  Našemljenih oslov v konje smo imeli do sedaj  dovolj, rabimo močna grla,  ki bodo zmogli izvleči voz iz političnega, ekonomskega in moralnega blata. Nastopil je čas za premik bi  lahko bil že včeraj , morebiti danes, jutri je lahko že prepozno. Vane K. Tegov

Thu, 20. Feb 2020 at 19:19

240 ogledov

VIDEO: Franc Bogovič: V finančni perspektivi 2021/27 morajo ostati sredstva kohezije in za kmetijstvo neokrnjena
V Bruslju je te dni vroče, kajti države članice se s komisijo pogajajo o sresstvi, ki naj bi jih bile deležne v novi finančni perspektivi. Da bo na razpolago manj denarja, je povsem jasno po tem, ko je iz evropske unije izstopilo Združeno kraljesrvo, ki je v evropsko blagajno prispevalo krepko čez 70 milijard evrov. Po mnenju evropskega poslanca Franca Bogoviča ELS/EPP si mora slovenska pogajalska stran prizadevati, da sredstva za kohezijsko politiko in kmetijstvo ostanejo na enaki ravni kot v prejšnji finančni perspektivi. Slovenija to pa je seveda naloga vlade Marjana Šarca v odhajanju, mora odgovoriti na ključna vprašanja, kaj se bo financiralo iz EU sredstev, da bodo ta čim bolj učinkovito in hitro počrpana. VIDEO:

Thu, 20. Feb 2020 at 18:58

308 ogledov

NMK bo postala celjski NVP (Naš Veliki Ponos) - končno premik na bolje!?
Svetniki Mestni svet MO Celje  so v torek  na 11. redni seji sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija. Na podlagi potrjenega in sprejetega  odloka bo stavba na Glaziji, poljudno  imenovana tudi “Naša mala klinika”, po dolgih letih s končno zaživela in  bo dobila vsebine, ki bodo dajale primerno temu življenje in  utrip tako da bo namesto Medicinskega centra Glazija v njej po novem prostora za gostinske, poslovne, upravne, trgovske in zdravstvene dejavnosti, v zgornjih dveh etažah pa bodo tudi stanovanja. Zeleno stavbo na Glaziji, bolj poznano pod imenom “Naša mala klinika”, je leta 2010 začelo graditi podjetje Reparo, v njej pa naj bi po prvotnih načrtih domoval Medicinski center Glazija. Zgodba se je klavrno končala še preden bi v stavbi zaživel medicinski center. Leta 2012 je namreč podjetje Reparo zaradi dolgov končalo v stečaju, stavba pa je kot del stečajne mase pristala na dražbi. Za njim je enako usodo doletela tudi izvajalca ki je takrat slišal na ime CMC. In  je bila samo zelena stavba pa še kaj drugega je bilo zelenega, predvsem divje rastlinje okoli same stavbe. Leta 2018 za okoli 2,5 milijona evrov kupilo podjetje VOC Ekologija. To je najprej napovedovalo, da se bo držalo prvotnih načrtov in bodočega namena in vzpostaviti medicinski center, a so v podjetju načrte  kar kmalu predrugačili,  zato je bilo to potrebno spremeniti oziroma spremembo potrditi z spremembo namembnosti objekta, kar so mestni svetniki potrdili v  naredili  v torek. Za realizacijo, oziroma gradnjo in dokončanje  je bilo potrebno sprejeti odlok po katerem se mora tudi sama klasifikacija objekta spremeniti. To so naredili so na 11. redni seji celjski mestni svetniki  ki so sprejeli odlok po katerem se je klasifikacija “Naše male klinike” spremenila iz zdravstvene stavbe v večnamensko stavbo z različnimi dejavnostmi.  Dve tretjini etaž se namenja gostinskim, poslovnim, upravnim, trgovskim, zdravstvenim in storitvenim dejavnosti, ostala tretjina pa bo namenjena za stanovanja. Glede na samo infrastrukturo v neposredni bližini ter nedaleč vstran  dvom o kvalitetnem sobivanju z raznovrstnim spektrom dejavnosti in objektov ni bojazni da bi bili kakršnekoli preglavice z zapolnjevanjem  samega objekta z želenimi vsebinami. Ob sicer zeleni barvi objekta ki bo ostala in s pomočjo odločitve oziroma sprejetja odloga  na Mestnem svetu pričakujemo da je odločitev investitorja  modra ter da s pomočjo pametnih vsebin objekt ima tudi svetlo perspektivo in dolgoživost pred seboj. Le poklopiti se morajo vse dejavniki med seboj! V.K.T.

Thu, 20. Feb 2020 at 15:18

438 ogledov

Romana Tomc: Lahko Šarec v Bruslju škoduje Sloveniji?
Danes popoldne bodo predstavniki držav članic v Bruslju nadaljevali s pogajanji o večletnem finančnem okvirju EU, na podlagi pogajalskega predloga, ki ga je pripravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.Slovenijo na današnjih pogajanjih zastopa predsednik vlade v odhodu, Marjan Šarec. Evropska poslanka Romana Tomc komentira: "Vsi se strinjamo, da je tako veliko zmanjšanje kohezijskih sredstev, kot ga je predlagal Charles Michel, za Slovenijo nesprejemljivo. Toda, če nečemu nasprotujemo, moramo imeti tudi jasna stališča, kaj želimo doseči. Dejstvo je, da bo do zmanjšanja sredstev najverjetneje prišlo, lahko pa škodo poskušamo zmanjšati. To so pogajanja in pogajalske spretnosti so zelo pomembne." Predlog Evropskega sveta predvideva precejšnje zmanjšanje sredstev za kohezijske države, med njimi tudi Slovenijo. Slovenija predloga, po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve, ki se je prvega kroga pogajanj udeležil v ponedeljek, ne bo podprla, ker ne naslavlja ključnih prioritet Slovenije v pogajanjih. Te so ohranitev kohezijskih sredstev na ravni predloga, po katerem bi Slovenija prejela 3,1 milijarde evrov, čim manjše znižanje sredstev za zahodno Slovenijo, in povečanje sredstev za razvoj podeželja. "Vse kaže, da Marjan Šarec v Bruselj prihaja brez jasno oblikovanih pogajalskih izhodišč. Brez konstruktivnih in utemeljenih predlogov nas nihče ne bo jemal resno. Ni čudno, da izgubljamo ugled. Tako kot je bil nenavaden način odstopa Marijana Šarca, so nenavadne tudi njegove reakcije po odstopu. Te nakazujejo, da ga vodijo osebne zamere in da mu interesi Slovenije niso prioriteta. S takim neprofesionalnim načinom nastopa in brez jasne strategije, kaj Slovenija v teh pogajanjih želi doseči in kaj je za nas realno, ne moremo pričakovati, da bomo v bitki za evropska sredstva uspešni," je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

Thu, 20. Feb 2020 at 15:02

317 ogledov

Franc Breznik: Slovenija bi lahko bila pilotna država na področju geotermalne energije
»Prednost geotermalne energije je konstantna proizvodnja. Ne moremo govoriti o zelenih zgodbah in zeleni Sloveniji, hkrati pa biti ujetnik naftnega lobija. Bodimo vzor za mlado generacijo. Če zmanjšamo stroške energije, lahko zagotovimo višje plače. Geotermalna energija je torej odličen primer socialne politike,« je na seji poudaril predsednik Odbora za kmetijstvo Franc Breznik.Članice in člani Odbora za kmetijstvo so na 17. seji ponovno razpravljali o geotermalni energiji kot okoljsko sprejemljivem viru energije, priložnosti za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnji električne energije. Na eni od prejšnjih sej je odbor namreč sprejel sklep, da jim odgovorna ministrstva v roku šestih mesecev pripravijo nabor ukrepov za učinkovito izrabo geotermalne energije. Predsednik odbora Franc Breznik je uvodoma pojasnil, da je Odbor za kmetijstvo že opravil analizo z idejami in načrti na področju geotermalne energije, prav tako pa so si ogledali primere dobre prakse v sosednjih državah. Od pristojnih predstavnikov institucij si zato želi konkretne odgovore in predloge ter pojasnilo, zakaj do danes na odbor ni bil naslovljen noben predlog, ki bi izboljšal koriščenje geotermalne energije. »Imeli ste sedem mesecev časa, da se pripravite na to sejo, čas je, da sprejmemo določene sklepe in se pripravimo na kohezijska sredstva, ki predvidevajo vlaganje tudi v koriščenje energije s pomočjo geotermalne energije,« je poudaril poslanec in pojasnil, da želi odbor odpreti konstruktivno razpravo s strokovnjaki, ki se spoznajo na ta obnovljiv vir, katerega prednost je predvsem izredno konstantna proizvodnja. .@FrancBreznikSDS: Na področju #GeotermalnaEnergija smo se poenotili praktično vsi poslanci pa vendar se nič ne premakne. Ne vem več, koliko lobijev in najrazličnejših birokratskih zapor obstaja, da se tako resen projekt, ki nima nobenih negativnih vidikov, nikamor ne premakne. pic.twitter.com/mTC7TjDCwO — SDS (@strankaSDS) February 19, 2020 Poslanec SDS Franc Breznik je poudaril, da je zadnjega pol leta trdo delal na projektu geotermalne energije, in da ga »veseli, da smo vsi poslanci odbora spoznali, da gre za pomemben vir energije in prebojni moment, ki je možen v Sloveniji.« »Ne moremo govoriti o zelenih zgodbah in zeleni Sloveniji, hkrati pa biti ujetnik naftnega lobija,« je prepričan poslanec, ki se obenem čudi birokratskim oviram, ki ne dopuščajo izvedbe resnih projektov, s katerimi se vsi strinjajo. V Sloveniji je po njegovih besedah 42 občin z geotermalnimi vrtinami, ne samo na severovzhodnem delu države, temveč tudi drugod, »celo v Ljubljani, ki bi lahko zahvaljujoč geotermalni energiji postala prava zelena prestolnica.« »Pojdimo od besed k dejanjem, bodimo vzor za mlado generacijo, ki se zbira na protestih in od nas želi, da nekaj storimo v tej smeri,« dodaja Breznik, ki poudarja, da je v začetku treba narediti predvsem korak naprej na področju kaskadnega izkoriščanja geotermalne energije, ki bi pripomoglo k razširitvi steklenjakov, razvoju sušilnic sadja, turizma… Breznik je prisotnim dejal še, da si morajo vsi čim bolj prizadevati za spremembe na tem področju: »Če zmanjšamo stroške energije, lahko zagotovimo višje plače. Gre torej za odličen primer socialne politike.«  Breznik je v nadaljevanju naštel primere dobre prakse iz tujine: »Hrvaška gradi že drugo geotermalno elektrarno, z manjšim geotermalnim potencialom od Slovenije se Švica ogreva z močjo 1,73 GW iz geotermalne energije. Glavno mesto Islandije, Reykjavik, se z geotermalno energijo v celoti ogreva že od leta 1928. Nemčija ima slab geotermalni potencial, a kljub temu raziskujejo možnosti na tem področju, saj se zaradi pretirane fotovoltaike srečujejo z nestabilnostjo energije.« Opozarja, da je Slovenija v zimskem času skoraj popolnoma odvisna od uvoza sadje in zelenjave, medtem ko imamo velik potencial za doma pridelano zelenjavo brez pesticidov. Potreba po električni energiji narašča, zato se Breznik sprašuje, iz katerega vira bomo čez nekaj let ob povečanem številu električnih avtomobilov polnili naša vozila. »Upam, da bo v bližnji prihodnosti med slovenskimi obnovljivimi viri tudi geotermalna energija. Postavimo si ambiciozne cilje,« je zaključil Breznik, ki je prepričan, da bi geotermalno elektrarno morali začeti graditi že v naslednjih dveh letih. Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je še dodal, da veliko odgovornost, da Slovenija na področju geotermalne energije ni storila koraka naprej, nosijo predvsem posamezna ministrstva, zato bi bilo treba konkretno navesti imena institucij in ljudi, kjer se zadeva zatakne. »Poslanci se z volitvami menjamo, na odgovornih institucijah pa že vrsto let ostajajo nekateri isti ljudje, zato se lahko ta zgodba še ponovi,« je sklenil Podkrajšek. Ob koncu je predsednik odbora Franc Breznik prekinil sejo, ki se bo nadaljevala, ko bo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila potrebno dokumentacijo. Vir: sds.si Foto: DZ RS (Matija Sušnik)

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Uvajanje novih sodelavcev je nujno potrebno