GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Celje: Stabilno poslovanje in konstantna vlaganja v proizvodnjo so odločilni za dober poslovni izid Cinkarne d.d.

Največ sredstev pa porabljenih za izboljšave v proizvodnji in zmanjševanje vplivov na okolje.  Pot in način ki največ daje. Za enkrat potrjeno drži.

Cinkarna Celje, d. d. je v prvih treh mesecih leta zabeležila dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To je 5% več kot v primerljivem obdobju lani in 16% več od načrtov. Skupna vrednost izvoza znaša 45,5 milijonov evrov (6% več kot v istem obdobju leta 2020, 16% več od načrtovanega). Podjetje je največ sredstev porabilo za izboljšave proizvodnje titanovega dioksida in zmanjševanje vplivov na okolje. »Čisti dobiček je ob trimesečju dosegel 7,4 milijonov evrov, kar je 8% več ko v enakem obdobju lani. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 10%. Tudi v drugem četrtletju zaznavajo visoko povpraševanje po nosilnem proizvodu, a je rast prodaje omejena z razpoložljivimi kapacitetami proizvodnje,« je rezultate obdobja, ko je podjetje vstopilo v Prvo borzno kotacijo, komentiral predsednik Uprave Aleš Skok. Uspeh tromesečja je med drugim posledica vsesplošnega nabavnega optimizma in višanja ravni prodajnih cen. Na njihovo stabilno poslovanje so med drugim vplivali sezonska povpraševanja, spremembe strukture na področju DIY, spodbudni trendi v gradbeništvu in večje potrebe uporabe plastike.

Med drugim navajajo da bo večji del dobička leta 2021 bo dosežen v prvem polletju, ker so za drugo polovici leta načrtovana obsežnejša vzdrževalna dela. V prvem tromesečju leta je podjetje za naložbe porabilo dobra 2 milijona oziroma 15% načrtovanih sredstev, namenjenih predvsem odpravi ozkih grl v proizvodnih procesih, zmanjševanju negativnih vplivov v delovnem in zunanjem okolju in zagotavljanju optimalne razpoložljivosti delovne opreme. Poraba sredstev ne dosega ene četrtine plana, kar pa je predvsem posledica višjih načrtovanih stroškov zaradi planiranega obsežnega remonta v zadnjem kvartalu. Članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič: »Podjetje se zaveda potrebe po stalnem razvoju in rasti, hkrati s tem pa tudi omejitev, ki jih ima pri tem. Naše razvojne in naložbene aktivnosti smo zato v prvem kvartalu pospešeno usmerili v pripravo programov, ki bi nam rast omogočili«. S projekti energetske optimizacije, rabe naravnih virov energije, večanja izkoristkov in razvoja postopkov predelave odpadnih virov bodo sledili načelom trajnostnega razvoja. Sočasno bodo Izboljševali kakovost proizvodov glede na potrebe kupcev, prav tako bodo povečali količine proizvodov in razširili njihov nabor. V drugem polletju lahko pričakujejo zvišanje cen surovin in proizvodov.

Podjetje načrtuje tudi obsežnejša vzdrževalna dela, ki bi lahko pomembneje vplivala na zmanjševanje proizvodnje in prodaje, zviševala raven stroškov ter posledično vplivala na rezultat poslovanja. V kolikor na trgu ne bo izrazitih poslabšanj, bo načrtovan dobiček leta presežen. Glede na optimalno vedenje Cinkarne kot poslovni subjekt na trgu in kot zaposlovalca, bojazni ni da ne bi bilo doseženo kar je zastavljeno za tekoče leto.

Kot je večkrat omenjeno, kdo zna tudi zmore ob maksimalnih učinkih znotraj družbe na vseh področjih delovanja.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč