SI
Ingo Falk Pasch Wallersberg: Upravno sodišče naj ustavi "ladjo norcev!"
ZAČASNA ODREDBA, s katero se Državnemu zboru RS prepoveduje izvolitev predsednika in članov nove Vlade RS do odločitve tega sodišča o tej tožbi, najdlje pa do 31.10 2018
V Fokusu
Novice

Sobota, 11. avgust 2018 ob 19:06

Odpri galerijo

Ingo Falk Pasch Wallersberg, upokojeni odvetnik in nesojeni kandidat Združene desnice - koalicija Galngler&Primc na predčasnih državnozborskih volitvah, je v sredo, 8. avgusta 2018 Upravnemu sodišču poslal zahtevek, da po hitrem postopku odloči, "da se s strani Državne volilne komisije objavljeni izidi državno zborskih volitev z dne 3.6.2018   r  a z v e l j a v i j o  in je Državna volilna komisija dolžna v roku 15 dni ponovno razpisati volitve v Državni zbor ter povrniti tožniku sodno odmerjene stroške postopka!" 

Ingo Falk Pasch Wallersberg je zahtevek Upravnemu sodišču razširil še z dvema zahtevama, ko je bilo jasno, da se je levičarski petorček LMŠ, SD. SMC, SAB in Desus protokolno zlizal z Mesčevo Levico. Tako od Upravnega sodišča zahteva, da zaradi zavarovanja njegovega tožbenega zahtevka sprejme "ZAČASNO ODREDBO, s katero se Državnemu zboru RS prepoveduje izvolitev predsednika in članov nove Vlade RS do odločitve tega sodišča o tej tožbi, najdlje pa do 31.10 2018."

"Pravni vrtiljak je dolg - marsikdaj ljudje ne dočakamo njegovega pristanka," je še zapisal Ingo Falk Pasch Wallersberg, ki je vloženo tožbo na Upravno sodišče vložil zato, ker "z ustavno pritožbo zaradi nerazumljive oblastniške arogance (če izvzamemo popolno strokovno nesposobnost) sem kljub vsemu prisilijen poćakati do predhodne odločitve zgoraj navedenega sodišča."

Celotno petkovo pritožbo Inga Falk Psch Wallersberga objavljamo v nadaljevanju:

NUJNO !                                                     Ljubljana, dne 8.8.2018

Upravno sodišče Republike Slovenije

Fajfarjeva  33

1000 Ljubljana

 

Tožeča stranka : Ingo Falk Pasch Wallersberg, Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana (bivši odvetnik)

Tožena stranka : 1) Državna volilna komisija, Slovenska c. 24, 1000 Ljubljana

                           2) Volilna komisija 4. Volilne enote, Linhartova 13, 1000 Ljubljana

 

T O Ž B A

 za ugotovitev ničnosti  sklepa VK 4. VE št. 041-10/2018-8  z dne 18.7.2018,

zaradi molka DVK oziroma odprave odredbe DVK št. 041-36/2018-2 z dne 13.7.2018

ter

za razveljavitev izidov DZ volitev z dne 3.6.2018

 

                                                  in

PREDLOG ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE

 

Priloge :    

-    kopija izpisa iz odv. izkaznice

-    kopija odločbe  o popravi imena  

-     kot v dokazih

 

A)

I. Tožnik sem na pošti na Slovenski cesti v Ljubljani prevzel dopis Državne volilne komisije, naslovljen na Volilno komisijo 4. volilne enote Ljubljana – Bežigrad št. 041-36/2018-2 z dne 13.7. 2018 vsaj 3 dni po navedenem datumu, sklep navedene Volilne komisije št. 041-10/2018-8 z dne 18.7. 2018 pa prav tako najmanj z zamikom 3 dni. Po navedenem je ta tožba pravočasna, ne upoštevaje da se vlaga v času sodnih počitnic, ko roki mirujejo.

 

Dokaz : poizvedbe na Pošti Ljubljana Center na Slovenski cesti, Ljubljana

             zaslišanje tožnika

             sodni preudarek

 

II. Tožnik sem kandidiral za poslanca v Državnem zboru (DZ) na preteklih DZ volitvah na združeni listi političnih strank KANGLER & PRIMC, ZDRUŽENA DESNICA – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE (navedeni na 8. mestu liste strank, udeleženk teh volitev). Hude nepravilnosti, ki so se očitno dogajale na teh volitvah in vzpostavljajo upravičen dvom v pravilnost in zakonitost njihovega poteka, me zato neposredno prizadevajo in me legitimirajo k sprožitvi tega postopka zoper Državno volilno komisijo (DVK) zaradi razveljavitve teh volitev in razpisa ponovnih.

 

Dokaz: izvleček iz »Javne objave« DVK seznamov potrjenih list kandidatov/kandidatk

 

III. Svojo zahtevo za razveljavitev DZ volitev oziroma njihovih izidov sem tožnik vložil takoj, ko sem zasledil objavo prispevka g. Ferjana Gašperja z dne 8.7.2018 »Pred varuhinjo ČP (go. Vlasto Nussdorfer – moja op.)  prvič pričal uradni opazovalec volitev (g. Tomaž Štebe – moja op.)  in dokazal hudo kršitev pravil ravnanja z glasovnicami«, in sicer že drugi dan po objavi tega prispevka. V dokaz navedbam v prispevku sta objavljeni tudi fotografiji o navedenem  popolnoma nezavarovanem transportu volilnega gradiva ter lastnoročnega zapisa pooblaščenega opazovalca volitev g. Štebeta Tomaža. 

 

Dokaz: vloga tožnika na DVK z dne 9.7. 2018 s kopijo poštnega potrdila o oddaji

             kopija cit prispevka g. Gašperja Ferjana

             kopije navedenih fotografij o nezavarovanem transportu volilnega gradiva

             kopija cit. lastnoročnega zapisa g. Štebeta Tomaža

             zaslišanje prič VČP ge. Vlaste Nussdorfer, g. Gašperja Ferjana in g. Tomaža Štebeta

 

IV. Pri tem je treba pripomniti, da je – kot izhaja iz objavljenih podatkov in fotografij  v navedenem prispevku – omenjeni uradni opazovalec volitev g Tomaž Štebe (ki je bil kot opazovalec imenovan na zahtevo g. Vilija Kovačiča in zaradi njegove vztrajnosti ob odporu članov DVK šele po intervenciji predsednika te DVK g. Antona Gašperja Frantarja) na dan volitev ob 20,50 uri uradno protokoliral svoje zelo obremenilne pripombe,  in sicer, »da se z volišč prenašajo glasovnice v odprtih, nezapečatenih ali le zalepljenih škatlah, večinoma kar v volilnih skrinjah, da so uradne kuverte premajhne in jih nihče ne uporablja, da ni nobene kontrole prejema in oddaje«. Pri tem je iz navedenih priloženih fotografij razvidno, da se volilne skrinjice, dejansko plastični čebri, polni volilnega materiala, dejansko prenašajo kar popolnoma odprti. Prav v tej zvezi je mogoče na internetu prebrati zgoraj navedeni  prispevek g. Gašperja Ferjana z dne 8.7.2018, iz katerega izhaja, da »se je s kršitvijo obveznosti zapečatenj volilnih skrinjic (dejansko »čebrov« - moja op.)  bistveno povečala možnost vsakršnih mahinacij z glasovnicami«. Še posebej obremenjujoče pa je, da teh volilnih plastičnih čebrov, napolnjenih z v teku volitev oddanimi glasovnicami in drugim volilnim gradivom, praktično sploh ni mogoče uradno zapečatiti in zavarovati pred nepooblaščenimi, samovoljnimi kriminalnimi posegi. Po navedbah omenjenega prispevka naj bi navedeni uradni opazovalec »že dvakrat naletel na molk Državne volilne komisije glede odgovora na to zaznano kršitev neposredno na volišču in pri prenosu«.  

 

Dokaz:  ogled uporabljenih plastičnih volilnih skrinjic – »čebrov« in možnosti njihove uradne

              zapore z zapečatenjem

  zaslišanje prič direktorja DVK g. Dušana Vučka, predsednika DVK g. Antona Gaš-           

  perja Frantarja, tajnico DVK,  g. Vilija Kovačiča

  po potrebi izvedenec za kakovost in uporabnost plastičnih izdelkov

  kot doslej

V. Posebej je treba omeniti, da so bili ti plastični volilni čebri s strani DVK, njenega direktorja g. Dušana Vučka (kot je navedeno v članku avtorice Gordane Stojilković, obj. na SIOL NET že dne 15.12.2011)  uradno naročeni pri družbi »Klima Vidmar«, katere takratni zastopnik (in lastnik?) g. Andrej Vidmar se je po poročilih na SIOL NET-u nahajal v več kazenskih postopkih. Te za ustrezno zapečatenje in varovanje volilnega gradiva popolnoma neustrezne posode so povzročile in ves čas povzročajo DVK, t.j. naši državi, ogromne stroške,  najprej seveda za njihov takratni izjemno dragi nakup, kasneje pa za njihovo uporabo, vzdrževanje in čiščenje ter hrambo – popolnoma neprimerljivo s prejšnjimi kartonastimi volilnimi škatlami, katerih nakup in uporaba sta neprimerljivo cenejši – tudi če se jih nameni le za enkratno uporabo. Pri tem je še posebej pomembno, da je te nekdanje škatle brez vsakih težav mogoče, ko vsebujejo volilno gradivo, pravilno strokovno zapečatiti. Iz kakšnih razlogov je prišlo do tako dragega in popolnoma nefunkcionalnega nakupa navedenih plastičnih čebrov, ki onemogočajo ustrezno zaščito shranjenega volilnega gradiva in katerih stroški tekočega vzdrževanja in  hrambe so izjemno visoki, vse do danes ni jasno – vsekakor zadeva za kriminalistično policijo.

 

Dokaz :  navedeni članek

               zaslišanje avtorice cit članka ge. Gordane Stojilković, nekdanjega in kasnejše

               zastopnice družbe »Klima Vidmar«  g. Andreja Vidmarja in ge. Anite Kurbus,

               državnega tožilca g. Draga Šketa

               kot doslej

VI. Popolnoma nedvomno je, da so se tovrstne kršitve – ki so neposredno povezane s temi neuporabnimi volilnimi čebri in pri katerih je ostalo celotno volilno gradivo neustrezno ali sploh ne varovano, še zlasti ob postopkih njihovega nekontroliranega prenašanja – obvezno pojavljale na vseh voliščih (saj so vsa uporabljala te čebre in se nujno spopadala z enakimi problemi, t.j. nezavarovanega volilnega gradiva). Pri tem je mogoče utemeljeno predvidevati, da je bil nadzor opazovalcev na številnih voliščih zelo pomanjkljiv oziroma ga sploh ni bilo.

 

Dokaz: po potrebi izvedenec s področja mehanike ali varovanja

            kot doslej

 

VII. Manipuliranje z odprtimi volilnimi skrinjicami neposredno izpodbija zaupanje javnosti v veljavnost ugotovljenih izidov teh volitev. Pri tem je treba pritrditi avtorju omenjenega prispevka g. Gašperju Ferjanu, da je – kot je tudi splošno znano – Ustavno sodišče R Avstrije  v letu 2016 že zaradi bistveno manjše napake (slabega lepila pri pečatu!!) v celoti razveljavilo njihove takratne predsedniške volitve. Zato sem tožnik tudi v svoji omenjeni vlogi na DVK  z dne 9.7.2018 poudaril, da hude napake, ki so pri popolnoma odprtem nekontroliranem prenašanju volilnih skrinjic z oddanimi glasovnicami in drugim volilnim gradivom očitno dokumentirane, zbujajo utemeljen dvom v ustrezen nadzor in pravilno postopanje volilnih odborov na področju naše celotne države. Tako je še toliko bolj utemeljeno, da bi morala naša DVK enako dosledno ravnati, kot se je to zgodilo v naši sosednji državi.

 

Dokaz : po potrebi cit odločba Ustavnega sodišča R Avstrije

             kot doslej

VIII. Kljub temu da sem tožnik v tej svoji vlogi na DVK z dne 9.7.2018, s katero sem zahteval razveljavitev uradno ugotovljenih izidov državno zborskih volitev z dne 3.6.2018, vse omenjeno navedel, le-ta te vloge sploh ni obravnavala. Tega ne morem opredeliti drugače kot nerazumljivo, šokantno brezbrižnost. Pri tem je DVK to mojo vlogo, s katero sem zaradi množičnih kršitev pri varovanju volilnega gradiva - še posebej oddanih glasovnic in seznamov volivcev in glasovalcev - z odločnim opozorilom na omenjene ugotovitve  uradnega opazovalca teh volitev g. Tomaža Štebeta izrecno zahteval razveljavitev teh volitev in razpis ponovnih volitev v DZ, samovoljno opredelila le kot ugovor zaradi nepravilnosti na določenem posameznem volišču ?! Pri tem je to konkretno volišče samovoljno določila na območju VE Ljubljana Bežigrad (?!), čeprav je moja vloga kot javno dokumentiran primer teh očitnih množičnih kršitev varovanja volilnega gradiva, še posebej oddanih glasovnic, pred samovoljnimi posegi zaradi manipuliranja volilnih rezultatov navedla volišče v Domžalah (!), to pa sta lahko le na območjih OVK 10 in 11 v VE IV. Pri tem velja dodati, da sem tožnik glasoval in kandidiral na volišču VE 3 pri OVK 7 ter kandidiral tudi v VE 3 pri OVK 8. Z VE Ljubljana Bežigrad nisem imel in nimam popolnoma nobenega stika ter je v svoji pritožbi tudi nikjer nisem navedel ! Postopek z mojo vlogo »Zahteva po razveljavitvi izidov državno zborskih volitev z dne 3.6.2018« je drastičen primer strokovne nesposobnosti in oblastniške arogance. O njej je očitno odločil kar sam g. direktor DVK Dušan Vučko ter jo s tem odstranil s svoje pisarniške mize na poljubno izbrano VK 4.VE Ljubljana Bežigrad, ki je o njej tudi takoj protispisno uslužno odločila, t.j. zavrgla mojo zahtevo, ki jo je samovoljno poimenovala kot »ugovor«. (Da je v tem svojem sklepu o zavrženju tudi opustila vsakršen pravni pouk, je samo po sebi razumljivo in ob tem njenem izdelku niti omembe vredno.)

 

Dokaz: cit vloge in odločbe

             podatki iz Javne objave DVK za DZ volitve 2018, še posebej iz seznama potrjenih list

             kandidatov

             kot doslej

IX. Na podlagi navedenega p r e d l a g a m, da naslovno sodišče v najkrajšem možnem roku po proučitvi spisa in predloženih pisnih dokazov

 

a)      razveljavi (kot nično odpravi) navedeno odredbo DVK št. 041-36/2018 z dne 13.7.2018 in navedeni sklep VK 4. VE  št. 041-10/2018-8 z dne 18.7.2018

ter

b)      takoj razpiše glavno obravnavo, na kateri po izvedbi vseh predlaganih dokazov  

 

r a z s o d i,

da se ugodi zahtevku tožnika, da se s strani Državne volilne komisije objavljeni izidi državno zborskih volitev z dne 3.6.2018   r  a z v e l j a v i j o  in je Državna volilna komisija dolžna v roku 15 dni ponovno razpisati volitve v Državni zbor ter povrniti tožniku sodno odmerjene stroške postopka,

p o d r e j e n o  pa,

da vrne zadevo Državni volilni komisiji v ponovno obravnavanje in odločanje.

 

B)

Tožnik sem iz sredstev javnega obveščanja seznanjen, da so zastopniki strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS vložili v Državni zbor predlog za izvolitev novega predsednika Vlade, in sicer predsednika stranke LMŠ g. Marjana Šarca. Državni zbor v novi sestavi (katerega zakonito izvolitev spodbijam) naj bi o tem predlogu odločal že v kratkem, najkasneje do 17. t.m..

Dokaz: poizvedbe v DKonstituiranje nove Vlade RS, prevzem njenih funkcij in delovanje v času, ko je pred naslovnim sodiščem  zaradi očitnih nepravilnosti v teku preteklih DZ volitev odprt postopek za njihovo razveljavitev, je ne le kontra-produktivno, marveč ima lahko tudi nepopravljive škodljive posledice, zlasti na materialno pravnem področju.

Na podlagi navedenega nujno predlagam, da naslovno sodišče takoj izda naslednji

s k l e p :

Zaradi zavarovanja tožbenega zahtevka za razveljavitev državno zborskih volitev z dne 3.6.2018 in zaradi preprečitve težko nadomestljive škode, do katere utegne priti z imenovanjem in delovanjem nove Vlade RS, t.j. s sprejetjem njenih sklepov in drugih odločitev z nepovratnimi materialno-pravnimi posledicami,

s e   d o v o l j u j e

ZAČASNA ODREDBA, s katero se Državnemu zboru RS prepoveduje izvolitev predsednika in članov nove Vlade RS do odločitve tega sodišča o tej tožbi, najdlje pa do 31.10 2018.

Vlada, izvoljena s strani prejšnjega Državnega zbora (iz obdobja 2014 -2018), je pri izvrševanju svojih nalog omejena na izvrševanje tekočih, nujnih poslov.

 

                                             

                                                                                         Tožnik :

                                                                        Ingo Falk Pasch Wallersberg

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 19. Feb 2019 at 20:14

85 ogledov

Z medijsko kampanjo Madžarska proti Sorosu in Junckerju, ker podpirata nezakonite migracije
Spletni portal politikis.si danes poroča, da je Madžarska začela izvajati novo medijsko kampanjo proti priseljevanju, uperjena pa je proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki da podpirata nezakonite migracije. V Bruslju so tovrstne obtožbe Budimpešte že ostro zavrnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je medijsko kampanjo, ki bo plačana iz davkoplačevalskega denarja, napovedala tudi na svoji strani na Facebooku. Med drugim bodo objavili tudi plakate s slikama Sorosa in smehljajočega se Junckerja, na plakatih pa je napis: “Tudi vi imate pravico vedeti, kaj pripravlja Bruselj”. “Hočejo uvesti obvezno kvoto za sprejem priseljencev, oslabiti pravice držav članic glede obrambe meja, želijo pospešiti priseljevanje z migrantskimi vizumi,” še navajajo. V Bruslju so se na omenjene plakate že odzvali z ogorčenjem. “Ta kampanja madžarske vlade je v nasprotju z zdravim razumom. Šokantno je, da je taka nora teorija zarote prišla v taki meri v normalni diskurz. Ni res, da EU spodkopava varovanje nacionalnih meja, nasprotno,” je poudaril govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. “Ne obstajajo nobeni načrti za humanitarne vizume. Države članice se same odločajo glede legalnega priseljevanja,” je še dejal in dodal, da si “Madžari zaslužijo dejstva, ne izmišljotin”. Orbanova vlada se je že nekajkrat sporekla z Evropsko komisijo glede migracijskih pravil. Večkrat je tudi že objavila plakate in oglase proti Evropski komisiji in predvsem Sorosu, ki ga imajo v Budimpešti za glavno zlo, ki da želi pospeševati nezakonite migracije in iz Evrope narediti “Eurabijo”. V preteklih mesecih je Orbanova vlada napadla tudi nizozemsko evropsko poslanko Judith Sargentini, avtorico kritičnega poročila, ki je osnova za pravno ukrepanje EU proti Madžarski. Napadli so tudi prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Ministri EU za evropske zadeve prav ravno danes v Bruslju znova preverjajo stanje v procesih proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot, zlasti načela vladavine prava. Bistvenih premikov sicer ni pričakovati.  Vir:politikis.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:38

138 ogledov

Večeru piškotov še ni zmanjkalo! Ne pijani šef kriminalistov Munda, policist, ki ga je ustavil, škodi ugledu PU Maribor
Spletni portal skandal24.si je opozoril na nesprejemljivo pisanje mariborskega Večera, ki bralcem postregel z informacijo, da naj bi "po oceni mariborske policijske uprave v preteklosti ugledu policije škodil tudi policist, ki je bil 8. februarja v patrulji, ki je ustavila Mundo. Govorimo o danes 33-letnem Danijelu B., ki je moral pred približno dvema letoma in pol sleči policijsko uniformo, ker so mu očitali, da je kot policist v službenem času zlorabil uradni položaj z namenom, da bi se okoristil za 20 evrov." Da gre za tesno prepletenost mariborske kriminalistične policije in politike, ugotavljajo v skandal24.si, kar se po svoje razkriva tudi v primeru šefa mariborske kriminalistične policije Roberta Munde. Močno vinjenega ga je policija ustavila v noči na 8. februar, pred tem pa ji je poskusil tudi pobegniti. Namesto da bi ga ustrezno sankcionirali in degradirali, ker je močno okrnil ugled policije, se Policijska uprava Maribor skriva za disciplinskim postopkom, po katerem še vedno niso znane posledice. Končno odločitev bo tako sprejela generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Diskreditacija policistaČasnik Večer v lasti tajkunske družine Hakl pa je šel še dlje. Pričeli so z medijsko diskreditacijo policista, ki je ustavil Mundo tiste noči, in odprli primer, ker naj bi se na delovnem mestu okoristil z dvajsetimi evri, zaradi česar so ga tudi suspendirali. Toda 33-letni mariborski policist je na delovnem sodišču dobil tožbo, saj mu očitkov očitno niso mogli dokazati, Policija pa ga je morala vzeti nazaj v službo. To se je zgodilo nedavno, prav v tednu, ko je bil dodeljen v patruljo, ki je na praznični petek v prometu ustavila Mundo. Še vedno pa naj bi proti njemu tekel kazenski postopek. Glavna tarča bi moral biti kriminalist Munda, ki ima na glavi veliko maslaNi potrebno posebej poudarjati, da bi morali mediji, kot je Večer, gledati pod prste šefom, za katere je znano, da so podrejeni vladajoči politiki. Toda tega, ker je Večer ravno tako na isti strani, ne bomo doživeli. Okoli kriminalista Munde smo že pisali, da afera z vožnjo v alkoholiziranem stanju ni njegova prva. Kot nam je povedal nekdanji župan Maribora Franc Kangler, je mariborska kriminalistična policija postala politična ravno pod njegovim vodstvom, komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je ugotovila kup nezakonitosti, so še zapisali pri skandal24.si. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili tudi komentar enega izmed policistov, ki je potrdil, da so vsa namigovanja glede domnevnih okoliščin incidenta resnična, prav tako pa naj bi policistom pametoval na sestankih in vsem “solil pamet”. V omenjenem komentarju je policist izrazil tudi presenečenje, da so postopek glede na Mundov vpliv sploh izpeljali do konca. No, skoraj do konca. Munda naj bi izvajal tudi mobing nad zaposlenimi v okviru policije, predvsem nad ženskami. Škandal24 je tudi poročal, da so v javnem podjetju Mariborski vodovod zaposlili sina Roberta Munde, Žigo Mundo. Pri tem naj bi nekdanji župan Andrej Fištravec naročil direktorju Danilu Brunaču, naj ga zaposlijo, zaposlene pri vodovodu pa je takrat presenetil kar Robert Munda, ki se je v prostorih podjetja oglasil osebno, in sicer naj bi se to zgodilo v vlogi očeta in ne kriminalista. Munda je takrat te navedbe sicer zanikal. Vir: skandal24.si

Tue, 19. Feb 2019 at 19:08

133 ogledov

Dva obraza Slovenije v ameriških medijih
Dva obraza Slovenije v ameriških medijih: mnogi so predvajali govor Melanije Trump v Miamiju, nekateri pa že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča." Prva dama Melanija Trump je v nagovoru pripadnikom latinsko ameriške skupnosti v Miamiju izrazila podporo ljudem Venezuele ter poudarila, da sta s Predsednikom Trumpom počaščena, da sta lahko z njimi. Ponosna je, da je z njimi v ZDA kot njihova Prva dama. Mnogi od prisotnih poznajo občutek, kako je živeti v svobodi, potem ko so prestali zatiranje v socializmu in komunizmu. Ljudje v Venezueli pa so blizu tega, da si ponovno pridobijo svojo svobodo.  Prisotne in vse druga je pozvala, da skupaj molijo za skorajšnjo svobodo venezuelskega ljudstva. Njen soprog Donald Trump je bil prisoten, ker mu je veliko do venezuelskih ljudi in sam napovedal pomembno sporočilo o venezuelski krizi. Prisotni so nastop Melanije nagradili z več aplavzi, njen govor je predvajalo več TV postaj. Melania Trump: We support great people of Venezuela) https://edition.cnn.com/videos/politics/2019/02/18/donald-melania-trump-miami-venezuela-praise-sot-vpx.cnn Obenem pa nekateri mediji že peti dan zapovrstjo objavljajo prispevek o “slovenskem politiku, ki je odstopil zaradi ukradenega sendviča”, med njimi so o tem poročali tudi na najbolj gledani ameriški kabelski TV kanal Fox News. (Slovenian politician steps down after shoplifting sandwich https://www.foxnews.com/world/ slovenian-politician-steps- down-after-shoplifting- sandwich).

Tue, 19. Feb 2019 at 09:05

124 ogledov

Bo zoper pijanega šefa kriminalistov Mundo uveden disciplinski postopek?
Spletni portal e-maribor.si poroča, da je direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek prejel poročilo o notranje varnostnem nadzoru in zoper vodjo mariborskih kriminalistov Roberta Mundo predlagal disciplinski postopek. Policija bo izpeljala organizacijske in kadrovske spremembe. Po tem, ko so šefa mariborskih kriminalistov Roberta Munde, policisti v noči na 8. februar zasačili pijanega v prometu, so bile oči javnosti uprte v notranjevarnostni postopek, ki ga je v zvezi z dogodkom odredil direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek ne glede na to, da se Munda ni spozabil v službi, ampak v svojem prostem času. Kakšne posledice bo imel predlog za uvedbo disciplinskega postopka za Mundo, pa še ni jasno, saj na mariborski policijski upravi niso razkrili, kakšno sankcijo je imel Lorbek v mislih. O disciplinskem postopku zoper šefa mariborskih kriminalistov bo odločila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki ji je Lorbek predlagal tudi nekatere organizacijske ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega dela v PU Maribor, piše današnji Večer. Miran Šadl: Policisti moramo v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem  življenju skrbeti za varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije ter v tej povezavi skrbeti za krepitev integritete v policijski organizaciji, kar pa v obravnavanem primeru uslužbenca policije ne moremo potrditi. M-G. e-maribor

Tue, 19. Feb 2019 at 06:27

204 ogledov

Celje: »Porozna meja kot ementalski sir ali kako najlažje prestopiti Slovensko mejo
Že znan izraz lepa, in mirna nedelja, tudi v primeru dela policistov in obmejnih organov, je včasih imel nekakšen   pomen, ki bi naj  pomenil sproščeno ustaljeno delo. Pa zgleda da to nič  več ne velja. Že v petek so v Štorah( predmestje Celja) dopoldne  pri razlaganju  določenega tovora s tovornega vozila   našli  šest  Afganistancev, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo.  In spet oguljena fraza, da so v tovorno  vozilo najverjetneje vstopili na območju Srbije. Po opravljenih  postopkih, češ  da so jih predali hrvaškim varnostnim organom. Kaj drugega kot izraz nemoči ter birokratska formulacija. O tem da so  zares šli in ali se je predaja hrvaškim varnostnim organom zares zgodila pa vemo pravzaprav nič. Sobotni dan  je bil, vsaj brez tovrstnih obvestil, dan ki ga naj ne bi zaznamoval dogodek iz segmenta ilegalnih migracij in njih učinka v številu prijetih že na meji ali nekje blizu. Nekje na meji,  so v soboto popoldne, bolj proti večeru  okoli zaselka blizu Rogaške Slatine, so domačini opazili nenavadna gibanja in seveda z vsemi vozili in iskalne tehnike prisotnosti policije, pa še vedno  nihče ni dobil informacijo kaj se dogaja. Tudi nedelja je minila brez da bi javnosti bilo posredovano obvestilo o dogajanjih v sobot zgodaj zvečer in kasneje v noči na nedeljo. Glede na to da se je to dogajalo, vožnja policijskih avtomobilov in helikopterja z prižganimi modrimi lučmi, skozi strnjena naselja, so nekateri pisali na družbena omrežja in se spraševali o tem. Odgovor je sledil šele danes dopoldne in sicer o tem da so v  soboto, okoli 22. ure, v  naselju  Rjavica, na območju Rogaške Slatine odkrili pet   ilegalnih  prebežnikov.  Trije  so  bili  državljani  Alžirije,  eden  državljan Maroka in eden državljan Tunizije. In, da vsi so zaprosili za azil. Konec zgodbe? Ne! Iz tega bi moglo ali bi vsaj moralo biti  nekaj kaj bi predstavljalo nekakšen izvleček, nauk, da se pojav ilegalnih prehodov čez mejo »oplemeniten« z  določenim številom oseb iz nam znanih ali manj znanih obstoječih ali neobstoječih žarišč(vojnih, humanitarno ogroženih) ki imajo namen iti v lepše življenje pa četudi na tuje stroške in breme. »Proizvajalci« in podporniki teh gibanj pa naročujejo nove »študije« o poroznosti, pardon prehodnosti  slovenske meje  brez da bi jih srečali predstavniki obmejnih organov. Čas je že, ampak res čas da si nehamo zatiskati oči pred pojavom in priznamo da potrebujemo pomoč pri varovanju naše in obenem schengenske meje. Letni čas, ki se bliža bo prinesel še večji pritisk na mejo državo in Evropo. Otresimo se »Cerarjeve« maksime: «Jamram, iščem rešitve pa jo ne najdem«,  drugače se bodo ponavljali  razpisi za opremo za azilne domove, kar bo stopnjevalo jezo lastnih državljanov. To ni naš cilj mar ne? V.K.T.

Sun, 17. Feb 2019 at 21:36

393 ogledov

Javnomnenjska anketa: Evropskih volitev se bo udeležila slaba tretjina volivcev, največ bi jih volilo stranko SDS
Do volitev v Evropski parlament je že manj kot 100 dni. Predsednik Republike Borut Pahor jih je razupisal za 26. maj. Volitve v Evropski parlament bo zaznamovala nizka udeležba. Zagotovo se jih bo udeležilo zgolj 30, 1 odstotka volilnih upravičencev, med njimi pa bi jih največ – 18,2 odstotka – volilo stranko SDS, so ključne ugotovitve javnomnenjske ankete. Agencije Parsifal, ki je opravilajavnomnenjsko anketo,  je izmerila podporo med slovenskimi političnimi strankami na volitvah v Evropski parlament 26. maja letos. Evropske volitve bodo kot kaže slabo obiskane, saj se jih bo zagotovo udeležilo 30,1 odstotka anketirancev. Nikakor se jih ne bo udeležilo 22,5 odstotka. Neodločenih je 2,5 odstotka vprašanih. Izmed vseh kategorij so izmerili tudi podporo glede na verjetnost odhoda na volitve in prišli do naslednjih rezultatov: Če pogledamo podskupino volivcev, ki se bo zagotovo udeležila volitev je na prvem mestu SDS z 18,2 %, sledi LMŠ s 13,1 %, SD z 12,6 %, SLS z 10,7 % in NSi s 5,6 %. Nato sledijo SMC,  SAB, Verjamem, DeSUS, Levica in SNS. Telefonsko in spletno anketo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal, in sicer med 11. in 14. februarjem 2019. V raziskavo je bilo zajetih 712 anketirancev.  Vir: Nova24Tv

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Ingo Falk Pasch Wallersberg: Upravno sodišče naj ustavi "ladjo norcev!"