SI
V četrtek, 15. marca 2018 bo potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank (društva) Slovenije
V Fokusu
Zanimivo

Sreda, 14. marec 2018 ob 11:00

Odpri galerijo

Iniciativa Blockchain Think Tank Slovenija, ki ima že več kot 500 članov se bo preoblikovala v pravno osebo - v društvo. Aktivnosti potekajo s polno paro.

V četrtek, 15. marca 2018, ob 18.30, bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank Slovenija. 

Skladno z Zakonom o društvih, bodo na ustanovnem zboru:
- sprejeli sklep o ustanovitvi društva;
- sprejeli temeljni akt društva (statut);
- izvolili zastopnika društva.


Izvoljen bo tudi tajnika društva. Izvoljeni zastopnik društva in tajnik bosta podpisnika potrjenega statuta.


Statut - predlog vsebine:


Skladno z osnutkom statuta, bo imelo društvo naslednje organe:
i. Zbor članov: člani tega organa bodo vsi člani društva.
ii. Upravni odbor: predsednik in dva člana. Predsednik bo opravljal vlogo zastopnika društva (skladno z zakonom) in vlogo blagajnika. Vsi trije člani upravnega odbora bodo voljeni s strani zbora članov.
iii. Delovne skupine: vsako delovno skupino bosta vodila in koordinirala dva vodilna koordinatorja, ki bosta voljena s strani zbora članov. Član upravnega odbora je lahko vodilni koordinator delovne skupine.
iv. Nadzorni odbor in discipinska komisija: predsednik in dva člana. Člani nadzornega odbora bodo hkrati tudi člani disciplinske komisije. Člani bodo voljeni s strani zbora članov.
v. Tajnik: opravljanje strokovno-tehničnega in administrativega dela, koordinacija med organi društva.


Volitve v organe društva
Kot že opisano zgoraj, se bo na ustanovni skupščini izvolilo zastopnika društva. Skladno s predlogom statuta je zastopnik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora društva.


Potem ko bo društvo vpisano v register društev, bodo organizirane še volitve za preostala mesta v organih društva, in sicer:
- 2 mesti v upravnem odboru društva (član upravnega organa);
- 3 mesta v nadzornem odboru društva (predsednik in člana nadzornega odbora);
- 2 mesti v vsaki od delovnih skupin društva (vodilni koordinator).


Poziv
Pred četrtkovim ustanovnim zborom društva, pozivamo vse zainteresirane, da nam na elektronski naslov blockchain@digitalna.si posredujejo svoj interes za funkcijo zastopnika (in hkrati predsednika upravnega odbora) društva. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje videnje delovanja društva in njegovega poslanstva na ustanovnem zboru.


Trenutni glavni koordinator iniciative Blockchain Think Tank Slovenija, Peter Merc, ne bo kandidiral za zastopnika društva.


Ustanovitveni člani društva
Skladno z Zakonom o društvih, mora vsak ustanovni član društva registracijskemu organu posredovati ločene podatke in svoj lastnoročni podpis.

Seznam ustanovnih članov, skupaj s podpisani obrazci, bo društvo posredovalo registracijskemu organu.

Dosedanje aktivnosti iniciative (bodočega društva) so bile zelo pestre in raznolike:

Delovali so po različnih skupinah in aktivno sodelovali na pogovorih z regulatorji (finančnega trga) in vlado.

1. Blockchain Think Tank v pogovorih z regulatorji in vlado
V obdobju od zadnjega javljanja Think Tanka, se je Think Tank aktivno posvečal vprašanju regulacije in samoregulacije blockchain industrije. Nekatere formalne in neformalne delovne skupine Think Tanka so se že aktivno lotile dela. Družba BTC d.d. poziva vse, ki razvijajo rešitve na področju pametnih mest, da stopijo v stik. Think Tank bo v mesecu marcu organiziral vrsto dogodkov, en dogodek bo združen tudi z meet-upom članov Think Tanka. Bliža se tudi ustanovna skupščina društva.
Zapisnik sestanka z Uradom za preprečevanje pranja denarja
Kot je že bilo sporočeno, so se predstavniki Think Tanka dne 23.1.2018 sestali s predstavniki Urada za preprečevanje pranje denarja. Na sestanku je potekala konstruktivna, argumentirana debata o nekaterih odprtih vprašnjih. Zaključki sestanka so objavljeni na tej povezavi.

2. Pobuda za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Dne 29.1.2018 smo v imenu Think Tanka na Kabinet predsednika vlade RS ter na Ministrstvo za finance posredovali pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi s 4. amandmajem AML direktive. Pobuda je bila v vednost posredovana tudi Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo in Uradu informacijske pooblaščenke. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1pb2ID1jjQ0j017pXpwo98x-tVvZ1elK5/view?usp=sharing.

3. Pobuda za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

 Predstavniki Think Tanka so skupaj z družbo SunContract pripravili predlog za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Predlog je bil dne 22.2.2018 posredovan na Kabinet predsednika vlade RS in na Ministrstvo za infrastrukturo. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1bVq91gnOpIvhwYg5JxZ95szM8vXBaCbH/view?usp=sharing.

4. Sestanek na pobudo Ministrstva za finance

Dne 13.2.2018 smo s strani Ministrstva za finance prejeli povabilo za udeležbo na sestanku glede davčne obravnave področja virtualnih valut in tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Sestanek je potekal dne 21.2.2018. Sestanka so se poleg predstavnikov Think Tanka udeležili tudi predstavniki nekaterih blockchain podjetij. Zapisnik sestanka bo objavljen, ko bo usklajen s strani vseh udeležencev.

5. Ustanovitvena skupščina društva

Dne 15.3.2018 bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala ustanovitvena skupščina društva Blockchain Think Tank Slovenija. 

6. Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo virtualnih žetonov

Nekateri člani delovne skupine Think Tanka za regulativo so pripravili grob osnutek Smernic za zbiranje sredstev s primarno izdajo žetonov. Osnutek dokumenta bo posredovan v obravnavo preostalim članom delovne skupine. Dokument bo naslavljal izdajatelje kripto (virtualnih) valut, vlagatelje v kripto valute in svetovalce, ki sodelujejo pri transakcijah primarnih izdaj kripto valut. Ko bo pripravljen končni dokument, ga bomo v vednost in potrditev poslali tudi regulatorjem in vladi.

7. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

13.2.2018 je potekalo 2. srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko. 

8. Srečanje supine študentov prava »Crypto PF Student Group«

 
Ker je interes za sodelovanje v delovni skupini za regulativo izrazilo kar nekaj študentov prava, se je porodila ideja, da se na pravni fakulteti v Ljubljani oblikuje skupina študentov, ki se bo posvetila raziskovanju blockchain tehnologije, vključno z njeno regulacijo. V sredini januarja je bil tako organiziran prvi informativni sestanek. Cilj šudentske skupine je pridobiti kakovosten vpogled in znanje na področju kriptovalut ter blockchain tehnologije, odkriti katere pravne panoge so relevantne in katera pravna pravila se aplicirajo v danem primeru.

Trenutno se skupina 12 študentov aktivno posveča vprašanjem glede regulacije novih kripto žetonov (ICO), ki jih je podala ATVP. Njihov cilj je, da oblikujejo svoje odgovore in predložijo ustrezne pravne rešitve.

Študentje si mnenja, informacije o različnih dogodkih in razdeljevanju dela znotraj skupine izmenjujejo v facebook skupini Crypto PF Student Group, ki ima danes že 54 članov in je odprta za vse, ki jih zanima pravno urejanje na področju blockchain industrije.

9. Poziv družbe BTC d.d. blockchain projektom

 
Družba BTC d.d. sama in v partnerstvu z drugimi razvija rešitve za t.i. pametna mesta. Družba je aktiven član Think Tanka.

Na tem mestu BTC d.d. poziva vse članke Think Tanka, ki razvijajo kakršne koli rešitve v povezavi s pametnimi mesti, mobilnostjo, internetom stvari ali drugimi disruptivnimi tehnologijami, da svojo rešitev predstavijo predstavnikom družbe BTC in z njimi potencialno sklenejo partnerstvo.

Kontaktna oseba na strani BTC je Mark Kalin, mark.kalin@btc.si .

10. ORGANIZACIJA DOGODKOV THINK TANKA

Think Tank bo v mesecu marcu organiziral več dogodkov. Podrobnosti dogodkov bodo sporočene naknadno. Organizirali bomo naslednje dogodke:

i. Vlaganje v kripto valute: pasti in priložnosti: četrtek, 8. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
ii. Insajderske informacije iz kripto industrije — kako začeti svoj ICO & meet-up članov think tanka: četrtek, 15. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
iii. Pravni izzivi blockchaina in kripto valut (za študente PF + zunanje): petek, 16. marec, 15:00, Pravna fakulteta;
iv. ABC blockchaina in kripto valut (za začetnike): torek, 20. marec, 17:00, Pravna fakulteta
V mesecu aprilu bo potekala praktična delavnica glede rudarjenja ter ločena delavnica kjer bodo predstavljene osnove programiranja.

11. Odprava pravnih ovir za blockchain industrijo: sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 
Na pobudo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, je bil dne 18.1.2018 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklican sestanek na temo odprave pravnih ovir, s katerimi se srečujejo deležniki v blockchain industriji.

Sestanka so se na strani vlade, poleg predstavnikov MGRT, udeležili še predstavnik Ministrstva za javno upravo in predstavniki Ministrstva za finance.

Na strani zasebnega sektorja so se sestanka udeležili predstavniki družb Iconomi, Cofound.it, Viberate, SunContract, Netis, Inex360, Odvetniške pisarne Novak, Odvetniške pisarne Jadek&Pensa, Lemur Legal in Blockchain Think Tank Slovenija.

Tema pogovorov so bile že opravljene aktivnosti v smeri priprave jasnega pravnega okvirja v Sloveniji glede primarne izdaje kripto valut (ICO), priprava osnutka predloga spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, priprava jasne opredelitve pravne narave kripto valut, priprava postopka glede nostrifikacije zagonskih podjetij ustanovljenih v tujini ter prenos njihovega sedeža v Slovenijo, ureditev finančno-računovodskih vprašanj, povezanih s kripto valutami in v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT začetek promocije Slovenije, kot blockchain-u prijazne države.

Dogovorjeno je, da se na strani Think Tanka pripravi pregled dosedanjih aktivnosti v smeri reguliranja ICO transakcij, skupaj s konkretnimi predlogi in časovnico priprave in sprejemanja konkretnih dokumentov, ki bodo tvorili predvidljiv in transparenten pravni okvir za prihodnje ICO izdaje.

S ciljem odprave pravnih ovir, s katerimi se soočajo nekatera slovenska podjetja, katerih rešitve temeljijo na blockchain tehnologiji, je dogovorjeno, da Think Tank od teh podjetij zbere konkretne informacije, pripravi predlog rešitev in to posreduje pristojnim ministrstvom in regulatorjem.

12. Odgovor Banke Slovenije

Dne 9.1.2018 smo s strani Banke Slovenije dobili odgovore na vprašanje glede »Obravnave različnih oblik virtualnih valut z vidika zakonodaje v pristojnosti Banke Slovenije«. Gre za odgovor regulatorja na dokument z vprašanji Think Tanka, ki je bil štirim regulatorjem posredovan novembra 2017. Odgovor Banke Slovenije se nahaja na tej povezavi: https://drive.google.com/file/d/1UzIj2a-Q6KAxlKH93Q7YCm2lsD8E8CtG/view?usp=sharing.

13. Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Predstavniki Think Tanka so že opravili predstavitvene sestanke z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP)in s Finančno upravo Republike Slovenije. V sredo 23.1.2018, so se na predstavitvenem sestanku srečali še s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja.

Sestanek je bil izjemno produktiven. Zapisnik sestanka bo objavljen po njegovi uskladitvi z Uradom.

14. Priprava pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Nejc Novak, predstavnik odvetniške pisarne Novak, član delovne skupine Think Tanka za regulativo, je pripravil pobudo za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), in sicer v delu, ki se nanaša na postopek preverjanja identitete stranke (“know your customer” ali “KYC”) preko video konference.

Potem, ko so svoje predloge na dokument posredovali člani delovne skupine Think Tanka za regulativo, je bil predlog naslovljen na Kabinet predsednika vlade RS in Ministrstvo za finance. V vednost je bila pobuda posredovana še Uradu za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradu informacijske pooblaščenke. Besedilo pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo objavljeno v kratkem.

15. Dokument Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Dne 12.1.2018 je ATVP objavila »Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov«. Dokument obsega opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

S tem dokumentom je ATVP v večjem delu odgovorila na vprašanja, ki jih je na vse štiri relevantne regulatorje naslovil Think Tank. Posamezni člani in/ali Think Tank bodo pripravili odgovore na vprašanja iz dokumenta ATVP. Rok za posredovanje odgovorov je 15.3.2018.

16. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko 

Dne 18.1.2018 je na pobudo Martina Pečarja, Inštitut Jožef Štefan, potekalo srečanje članov delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Namen srečanje je bilo medsebojno spoznavanje članov, izmenjava idej glede prihodnjega dela in način dela delovne skupine. Zapisnik sestanka (v angleškem jeziku) je dostopen na https://docs.google.com/document/d/1GGhihVYV8CDSjYudRdCBkRRDlE-tSYM7k9_0Eb7p79Q/edit?usp=sharing.

17. Srečanje s predstavniki družbe Propy 

Predstavnici Think Tanka, Sandra Damijan in Anja Blaj sta se 8. januarja 2018 srečali s predstavniki družbe Propy. Propy je v letu 2017 izvedel uspešno ICO transakcijo, njegova snovna dejavnost pa je prenos zemljiške knjige na blockchain. Navedli so pilotni primer Ukrajine, kjer so prvič uspešno prenesli lastništvo nepremičnino preko zemljiške knjige na blockchainu. V Ukrajini je vzpostavljen dvotirni sistem, v katerem standardna zemljiška knjiga in zemljiška knjiga na blockchainu delujeta vzporedno.

Namen sestanka je bil zbrati informacije iz prakse in ugotoviti kako v nekaterih državah že uspešno potekajo prenosi pravic na nepremičninah preko blockchain tehnologije. Kot zanimivost, Propy je danes objavil novico, da so pričeli s pilotnim projekotom v ZDA.

18. Poziv študentom Pravne fakultete

24.1.2018 je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani prvi meet-up študentov, ki so zainteresirani za podajanje predlogov, komentarjev in priprave gradiva za Blockchain think tank delovno skupino regulative. Študentje bodo v okviru sodelovanja pridobili znanje na področju blockchain tehnologije, ‘’smart contract’’ vsebine, regulacije t.i. ICO (initial coin offering) in preostalih kriptovalut ter se seznanili s trenutno obstoječim stanjem in smernicami, ki jih izdajajo države na tovrstnih področjih.

19. Ustanovitev društva

Kot je že bilo sporočeno v enem izmed preteklih sporočil Think Tanka, se bo Think Tank preoblikoval v društvo. Skladno z Zakonom o društvih, so za ustanovitev društva potrebni najmanj trije ustanovitelji (fizične ali pravne osebe).

20. Delovna skupina za javni sektor — izločitev iz think tanka

V okviru Blockchain Think Tank-a je bilo načrtovano tudi delovanje skupine, vezane na javni sektor. Po tehtnem premisleku smo se s predstavniki državne uprave dogovorili, da bo zaradi transparentnosti in v izogib kakršnim koli dvomom, skupina omejena na javno upravo.

Skupina bo vsekakor stalno in transparentno sodelovala z Blockchain Think Tankom in Slovensko digitalno koalicijo.

21. Dogodki Think Tanka v 2018

Think Tank planira v letu 2018 kar nekaj dogodkov, in sicer v vlogi organizatorja ali pa kot partner drugim organizatorjem. Nekaj idej:

Blockchain Roadshow (osnove glede blockchaina, ponovitev serije dogodkov iz 4Q 2017 po drugih krajih Slovenije);
ICO pitch dogodek — priložnost, da se javnosti predstavijo slovenski ICO projekti v različnih fazah kampanije zbiranja sredstev;
»AMA dogodek« (ask me anything) — na dogodek se povabi nekaj najvidnejših predstavnikov blockchain industrije, vlade in regulatorjev. Udeleženci jih lahko vprašajo kar koli;
Blockchain/ICO bootcamp — nekaj dnevni dogodek, organiziran v obliki delavnic, npr. v obliki poletne šole;
Blockchain in študentje — povezava Think Tanka s slovenskimi univerzami — aktivacija študentov. 

V uredništvu portala V Fokusu bomo pozorno sprermljali aktivnosti (bodočega) društva ter njihov dialog z vsemi deležniki na področju blockchain tehnologije in kriptovalut.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 14. Dec 2018 at 20:35

0 ogledov

Terorizem: Evropski poslanci predlagajo nove ukrepe za soočanje z grožnjami
Odbor Evropskega parlamenta za boj proti terorizmu predlaga niz ukrepov za učinkovitejše soočenje s terorističnimi grožnjami v Evropi. Ukrepi med drugim predvidevajo okrepitev Europola, standardizirano deljenje podatkov in izboljšano sodelovanje med državami članicami, boj priti radikalizaciji na spletu in izven njega ter oblikovanje evropskega seznama radikaliziranih skrajnežev. Poslanci si prav tako prizadevajo za okrepljeno spremljanje islamskih borcev, ki se vračajo v Evropo in okrepitev možnosti za njihov kazenski pregon, med ukrepi pa je tudi poostreno varovanje zunanjih meja EU ter preverjanje posameznikov v varnostnih bazah podatkov ob prestopu meje. Odbor je bil ustanovljen julija 2017 z namenom, da pripravi predloge za učinkovitejši boj proti terorizmu, z delom je pričel septembra 2017. Izsledki in priporočila odbora so bili predstavljeni na decembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu, poslanci so na glasovanju predlagane ukrepe podprli. Sodelovanje in pretok informacij Zaradi mednarodnega značaja delovanja zlikovcev boj proti terorizmu zahteva močan in koordiniran odziv ter učinkovit in hiter pretok informacij med državami EU. “Pretok informacij med državami članicami še vedno ovirajo tehnične pomanjkljivosti. Za učinkovitejše deljenje informacij je potrebno okrepiti Europol in Eurojust, ki služita kot vozlišči za pretok podatkov”, je povedala ena izmed avtoric poročila, Monika Hohlmeier(EPP, Nemčija). Soporočevalka Helga Stevens (ECR, Belgija) je opozorila na področje dešifriranja: “Dešifriranje sporočil je zelo zahtevna naloga, predvsem za manjše države, ki nimajo na razpolago veliko sredstev in tehnične opreme. Zato želimo za to področje zadolžiti Europol, s tem bi razbremenili države članice. Policija in tožilstvo bi s tem na primer pridobila možnost dostopa do šifriranih sporočil na WhatsAppu ali Messengerju. Sedaj je to praktično nemogoče, saj tehnološka podjetja za pridobitev dokazov ne želijo sodelovati s sodišči.” Zaščita zunanjih meja Teroristični napadi so v zadnjih letih razkrili pomanjkljivosti mejnih nadzorov, ki so jih na žalost uspeli izkoristiti zlikavci. Poročilo parlamentarnega odbora države članice poziva k investicijam v tehnološko opremo, ki bi pri mejnih kontrolah omogočala preglede v različnih bazah podatkov. Prav tako poslanci poudarjajo pomen uporabe biometričnih podatkov ter nujno zagotovitev inter-operatibilnosti podatkovnih baz. Preprečevanje radikalizacije Glavni viri radikalizacije posameznikov so neprimerne vsebine na družbenih omrežjih, tiskana in avdiovizualna vsebina, ki podpira radikalne ideje ter stik z že radikaliziranimi skupinami. Poročilo odbora poziva k sprejemu zakonodaje, ki bi od tehnoloških in medijskih podjetij zahtevala, da radikalne teroristične vsebine odstrani s spleta. Podjetja bi prav tako morala redno poročati o pojavu radikalnih terorističnih vsebin. “Če želimo uspešno integracijo posameznikov, si moramo izmenjevati dobre prakse”, je poudarila Monika Hohlmeier. Helga Stevens si želi skupnega EU seznama t.i. pridigarjev sovraštva, ki sedaj delujejo povsem neopaženo, predvsem kadar se premikajo iz ene države v drugo. Več o tem v priloženem videoposnetku. (https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/terrorism-helga-stevens_N02-PUB-181122-STEV_ev)

Fri, 14. Dec 2018 at 17:25

0 ogledov

Predbožični pogovor s soboškim škofom dr. Petrom Štumpfom

Fri, 14. Dec 2018 at 13:49

0 ogledov

V Gruškovju odkrili 5 ilegalnih migrantov in jih po hitrem postopku vrnili Hrvatom
Ilegalnim migrantom, ki jih med pregledom odkrijejo mejni organi na slovensko hrvaški meji, ni videti konca. Tako iz mariborske PU poročajo, da so čeraj ob 13.35 je na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v priklopnem tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak, odkrili pet ilegalnih moigrantov. S tehničnimi sredstvi so policisti zaznali povečano prisotnost CO2 v notranjosti tovornega dela priklopnega vozila, reagiral je tudi indikator srčnega utripa. Med pregledom vozila so policisti ugotovili tudi, da je bila pletenica, ki je speta s carinsko zalivko, poškodovana oziroma prerezana in ponovno speta. Ob pregledu vozila so nato policisti v tovornem delu priklopnega vozila odkrili 5 državljanov Afganistana, ki so na tak način skušali nedovoljeno vstopiti v našo državo. Štirje so bili stari 18, en pa 22 let, še poroča PU Maribor. Vsem, petim so policisti zavrnili vstop in so jih po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Thu, 13. Dec 2018 at 19:01

174 ogledov

Evropski utrip: Video pismo Patricije Šulin iz Strasbourga

Thu, 13. Dec 2018 at 16:37

150 ogledov

Celje: Umrl je dr. Ivan Stopar, častni meščan Celja in gradoslovec mednarodnega formata
Včeraj je v Celju  umrl častni meščan Celja dr. Ivan Stopar, ugleden slovenski umetnostni zgodovinar in konservator. Dr. Ivan Stopar je bil priznan, priljubljen in cenjen Celjan. Njegovo delo je prepoznavno tudi širše v Evropi, od ustanovitve Zavoda za spomeniško varstvo v Celju leta 1963, ko je postal njegov prvi ravnatelj, pa je bilo tesno povezano s Celjem. S trdim in vztrajnim delom je organiziral in strokovno utemeljil spomeniškovarstveno službo najprej v celjski regiji, kasneje pa tudi v delu Zasavja in Posavja. Dr. Ivan Stopar je posebno pozornost posvečal gradovom. Utemeljil je kastelologijo kot samostojno vedo in uvedel strokovni termin, ki je danes splošno sprejet. Opredelil je razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem ter opravil topografijo številnih grajskih stavb po Sloveniji. Gradove je slovenski in tuji javnosti predstavil v številnih knjigah, posebej pa je smiselno omeniti reprezentančno izdajo dela Gradovi na Slovenskem, ki je doživela več ponatisov in prevod v več tujih jezikov. Del tega, točneje  njegove monografije,  sem kot predstavnik mesta oziroma član delegacije mesta Celje izročil Lechtenseinskemu škofu  in  njihovem Erbprinzu Aloisu ter predstavnikom mesta Zagreb ob obisku pri njih. Posebno mesto v njegovem delu zaseda Stari grad Celje, ki mu je dr. Stopar ves čas namenjal posebno pozornost. Na novo je opredelil stavbno-zgodovinski razvoj gradu in dolga leta vodil njegovo obnovo. V Knežjem dvorcu je prepoznal enega ključnih srednjeveških fevdalnih objektov v tem delu Evrope in sodeloval pri opredelitvi konservatorskih izhodišč. Kot svetovalec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je sodeloval tudi pri obnovitvenih delih. Dr. Ivan Stopar je dobitnik več priznanj in nagrad, med katerimi je leta 1975 za delo v spomeniškovarstveni službi prejel zvezno plaketo Zveze konservatorskih društev Jugoslavije, leta 1992 je prejel Steletovo nagrado Slovenskega konservatorskega društva, leta 1994 zlati grb mesta Celje, leta 2012 pa je postal častni meščan Celja. Bil je tudi častni član Slovenskega konservatorskega društva. Njegov opus in znanje, ki ga je uspel posredovati strokovni javnosti ter mnogokrat tudi laični javnosti na razumljiv in dojemljiv način, ga je delalo velikega obenem preprostega in dostopnega, tako  kot je znal  predstaviti svoje znanstvene dosežke. Zato si tudi zasluži posebno mesto med  znanstveniki, ki je Celje  umestil med pomembne kraje spomeniškovarstvenega, kulturnega in turističnega zemljevida. V Celju, Sloveniji in Evropi je pustil neizbrisen pečat. Dr. Ivan Stopar je zadnje obdobje svojega življenja preživel v Domu Sv. Jožefa, na Jožefovem hribu v Celju. Vane K. Tegov  

Thu, 13. Dec 2018 at 16:24

119 ogledov

Davčne zatajitve in pranje denarja
Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor, sta RobertMunda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor inDamjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnemuradu, predstavila potek kriminalistične preiskave suma davčnih zatajitevin suma pranja denarja ter dosedanji predkazenski postopek, ki ga usmerjaOkrožno državno tožilstvo v Mariboru:Varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU je ena od temeljnih prioritet dela Policije. Tudi zato je Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru obsežnega predkazenskega postopka izvedel aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Tako  so  na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper, na podlagi odredb sodišča na 17 naslovih opravili skupno 31 hišnih preiskav poslovnih  prostorov,  stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov, kjer so  iskali  poslovno  dokumentacijo  in  druge  materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskava,  ki  jo  usmerja  Okrožno  državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri  utemeljitve  sumov  storitve  kaznivega  dejanja  Davčne zatajitve v hudodelski  združbi  po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je predpisana  kazen zapora od 3 do 12 let in kaznivega dejanja Pranja denarja v  hudodelski  združbi  po  245.  členu KZ-1, za katero je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. V  zvezi  s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj  s  kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu.Osumljeni  so  kazniva dejanja izvrševali daljše obdobje na način, da so se združili  v  hudodelsko  združbo,  ki  je  zlorabljala gospodarske družbe z namenom  utaje  DDV  pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav Evropske  unije.  Vsak  član  te  hudodelske  združbe je imel pri tem svojo natančno  vlogo, bodisi pri zagotovitvi ustrezne gospodarske družbe, dobavi blaga,  prevozu blaga, skladiščenju blaga in dostave blaga končnemu kupcu v tujino.  V  ta  namen  so  ponarejali  poslovno  dokumentacijo, s katero so davčnemu  organu dali lažne podatke o dobavah in prodaji tega blaga znotraj Evropske  unije  in pri tem uveljavljali oprostitev plačila davka na dodano vrednost.  T.i. antikorozivna sredstva so po nakupu pri Madžarski družbi izSlovaške  z  lastnimi  cisternami odpeljali najprej na 2 lokaciji na širšem območju  Maribora,  kjer so celotno blago prečrpali v cisterne in mu dodali aditive  oz.  biodiesel,  s  katerim so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti  pogonskega  goriva  (diesel),  nato  pa so to blago na črno, kot pogonsko  gorivo  diesel  prodali  v  Italijo medtem, ko so Finančni upravi Republike Slovenije z izdelavo ponarejene dokumentacije prikazovali, da naj bi  blago, ki so ga kupili pri gospodarski družbi na Madžarskem, prodali naobmočje Cipra, Bolgarije in Malte. Kriminalisti so ugotovili, da so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, z namenom  preslepitve  Finančne uprave Republike Slovenije, v ta namen pa so zlorabljali  gospodarske  družbe,  ki  imajo  vse  lastnosti t.i. slamnatih družb, za direktorje teh družb pa so postavili »slamnate direktorje«. Zato  so  za  dokazovanje  kaznivih dejanj pri preiskavi izvajali prikritepreiskovalne ukrepe. S  temi  kaznivimi  dejanji so se v obdobju 4 let izognili plačilu davka na dodano  vrednost  v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za istiznesek oškodovali proračun Republike Slovenije. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja. Pri  izvedbi  vseh operativnih aktivnosti je sodelovalo 64 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Murska Sobota. Kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije Policijske uprave Maribor so v predkazenskem postopku sodelovali tudi s preiskovalci Finančne uprave Republike  Slovenije,  saj  si  policija  na  tem  področju,  zaradi visoke prioritete  ter učinkovitega zbiranja dokazov in pregona vedno prizadeva za sodelovanje   z   vsemi  pristojnimi  nadzornimi  organi  in  institucijami Republike Slovenije. Ob  hišnih  preiskavah  so  prav  tako ugotovili, da so osumljene osebe na krajih,  kjer  so izvrševali kazniva dejanja neustrezno ravnali z nevarnimi snovmi,  saj  niso  upoštevali  nobenih  predpisov o skladiščenju nevarnega blaga,  zato  so  inšpektorji  FURS  izvedli  postopke v skladu z njihovimi pristojnostmi.
Teme
blockchain kriptovalute blockchain think tank Slovenia

Zadnji komentarji

grizlly

2018-12-07 18:38:28


podpišem

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

V četrtek, 15. marca 2018 bo potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank (društva) Slovenije