SI
V četrtek, 15. marca 2018 bo potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank (društva) Slovenije
V Fokusu
Zanimivo

Sreda, 14. marec 2018 ob 11:00

Odpri galerijo

Iniciativa Blockchain Think Tank Slovenija, ki ima že več kot 500 članov se bo preoblikovala v pravno osebo - v društvo. Aktivnosti potekajo s polno paro.

V četrtek, 15. marca 2018, ob 18.30, bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank Slovenija. 

Skladno z Zakonom o društvih, bodo na ustanovnem zboru:
- sprejeli sklep o ustanovitvi društva;
- sprejeli temeljni akt društva (statut);
- izvolili zastopnika društva.


Izvoljen bo tudi tajnika društva. Izvoljeni zastopnik društva in tajnik bosta podpisnika potrjenega statuta.


Statut - predlog vsebine:


Skladno z osnutkom statuta, bo imelo društvo naslednje organe:
i. Zbor članov: člani tega organa bodo vsi člani društva.
ii. Upravni odbor: predsednik in dva člana. Predsednik bo opravljal vlogo zastopnika društva (skladno z zakonom) in vlogo blagajnika. Vsi trije člani upravnega odbora bodo voljeni s strani zbora članov.
iii. Delovne skupine: vsako delovno skupino bosta vodila in koordinirala dva vodilna koordinatorja, ki bosta voljena s strani zbora članov. Član upravnega odbora je lahko vodilni koordinator delovne skupine.
iv. Nadzorni odbor in discipinska komisija: predsednik in dva člana. Člani nadzornega odbora bodo hkrati tudi člani disciplinske komisije. Člani bodo voljeni s strani zbora članov.
v. Tajnik: opravljanje strokovno-tehničnega in administrativega dela, koordinacija med organi društva.


Volitve v organe društva
Kot že opisano zgoraj, se bo na ustanovni skupščini izvolilo zastopnika društva. Skladno s predlogom statuta je zastopnik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora društva.


Potem ko bo društvo vpisano v register društev, bodo organizirane še volitve za preostala mesta v organih društva, in sicer:
- 2 mesti v upravnem odboru društva (član upravnega organa);
- 3 mesta v nadzornem odboru društva (predsednik in člana nadzornega odbora);
- 2 mesti v vsaki od delovnih skupin društva (vodilni koordinator).


Poziv
Pred četrtkovim ustanovnim zborom društva, pozivamo vse zainteresirane, da nam na elektronski naslov blockchain@digitalna.si posredujejo svoj interes za funkcijo zastopnika (in hkrati predsednika upravnega odbora) društva. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje videnje delovanja društva in njegovega poslanstva na ustanovnem zboru.


Trenutni glavni koordinator iniciative Blockchain Think Tank Slovenija, Peter Merc, ne bo kandidiral za zastopnika društva.


Ustanovitveni člani društva
Skladno z Zakonom o društvih, mora vsak ustanovni član društva registracijskemu organu posredovati ločene podatke in svoj lastnoročni podpis.

Seznam ustanovnih članov, skupaj s podpisani obrazci, bo društvo posredovalo registracijskemu organu.

Dosedanje aktivnosti iniciative (bodočega društva) so bile zelo pestre in raznolike:

Delovali so po različnih skupinah in aktivno sodelovali na pogovorih z regulatorji (finančnega trga) in vlado.

1. Blockchain Think Tank v pogovorih z regulatorji in vlado
V obdobju od zadnjega javljanja Think Tanka, se je Think Tank aktivno posvečal vprašanju regulacije in samoregulacije blockchain industrije. Nekatere formalne in neformalne delovne skupine Think Tanka so se že aktivno lotile dela. Družba BTC d.d. poziva vse, ki razvijajo rešitve na področju pametnih mest, da stopijo v stik. Think Tank bo v mesecu marcu organiziral vrsto dogodkov, en dogodek bo združen tudi z meet-upom članov Think Tanka. Bliža se tudi ustanovna skupščina društva.
Zapisnik sestanka z Uradom za preprečevanje pranja denarja
Kot je že bilo sporočeno, so se predstavniki Think Tanka dne 23.1.2018 sestali s predstavniki Urada za preprečevanje pranje denarja. Na sestanku je potekala konstruktivna, argumentirana debata o nekaterih odprtih vprašnjih. Zaključki sestanka so objavljeni na tej povezavi.

2. Pobuda za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Dne 29.1.2018 smo v imenu Think Tanka na Kabinet predsednika vlade RS ter na Ministrstvo za finance posredovali pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi s 4. amandmajem AML direktive. Pobuda je bila v vednost posredovana tudi Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo in Uradu informacijske pooblaščenke. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1pb2ID1jjQ0j017pXpwo98x-tVvZ1elK5/view?usp=sharing.

3. Pobuda za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

 Predstavniki Think Tanka so skupaj z družbo SunContract pripravili predlog za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Predlog je bil dne 22.2.2018 posredovan na Kabinet predsednika vlade RS in na Ministrstvo za infrastrukturo. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1bVq91gnOpIvhwYg5JxZ95szM8vXBaCbH/view?usp=sharing.

4. Sestanek na pobudo Ministrstva za finance

Dne 13.2.2018 smo s strani Ministrstva za finance prejeli povabilo za udeležbo na sestanku glede davčne obravnave področja virtualnih valut in tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Sestanek je potekal dne 21.2.2018. Sestanka so se poleg predstavnikov Think Tanka udeležili tudi predstavniki nekaterih blockchain podjetij. Zapisnik sestanka bo objavljen, ko bo usklajen s strani vseh udeležencev.

5. Ustanovitvena skupščina društva

Dne 15.3.2018 bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala ustanovitvena skupščina društva Blockchain Think Tank Slovenija. 

6. Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo virtualnih žetonov

Nekateri člani delovne skupine Think Tanka za regulativo so pripravili grob osnutek Smernic za zbiranje sredstev s primarno izdajo žetonov. Osnutek dokumenta bo posredovan v obravnavo preostalim članom delovne skupine. Dokument bo naslavljal izdajatelje kripto (virtualnih) valut, vlagatelje v kripto valute in svetovalce, ki sodelujejo pri transakcijah primarnih izdaj kripto valut. Ko bo pripravljen končni dokument, ga bomo v vednost in potrditev poslali tudi regulatorjem in vladi.

7. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

13.2.2018 je potekalo 2. srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko. 

8. Srečanje supine študentov prava »Crypto PF Student Group«

 
Ker je interes za sodelovanje v delovni skupini za regulativo izrazilo kar nekaj študentov prava, se je porodila ideja, da se na pravni fakulteti v Ljubljani oblikuje skupina študentov, ki se bo posvetila raziskovanju blockchain tehnologije, vključno z njeno regulacijo. V sredini januarja je bil tako organiziran prvi informativni sestanek. Cilj šudentske skupine je pridobiti kakovosten vpogled in znanje na področju kriptovalut ter blockchain tehnologije, odkriti katere pravne panoge so relevantne in katera pravna pravila se aplicirajo v danem primeru.

Trenutno se skupina 12 študentov aktivno posveča vprašanjem glede regulacije novih kripto žetonov (ICO), ki jih je podala ATVP. Njihov cilj je, da oblikujejo svoje odgovore in predložijo ustrezne pravne rešitve.

Študentje si mnenja, informacije o različnih dogodkih in razdeljevanju dela znotraj skupine izmenjujejo v facebook skupini Crypto PF Student Group, ki ima danes že 54 članov in je odprta za vse, ki jih zanima pravno urejanje na področju blockchain industrije.

9. Poziv družbe BTC d.d. blockchain projektom

 
Družba BTC d.d. sama in v partnerstvu z drugimi razvija rešitve za t.i. pametna mesta. Družba je aktiven član Think Tanka.

Na tem mestu BTC d.d. poziva vse članke Think Tanka, ki razvijajo kakršne koli rešitve v povezavi s pametnimi mesti, mobilnostjo, internetom stvari ali drugimi disruptivnimi tehnologijami, da svojo rešitev predstavijo predstavnikom družbe BTC in z njimi potencialno sklenejo partnerstvo.

Kontaktna oseba na strani BTC je Mark Kalin, mark.kalin@btc.si .

10. ORGANIZACIJA DOGODKOV THINK TANKA

Think Tank bo v mesecu marcu organiziral več dogodkov. Podrobnosti dogodkov bodo sporočene naknadno. Organizirali bomo naslednje dogodke:

i. Vlaganje v kripto valute: pasti in priložnosti: četrtek, 8. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
ii. Insajderske informacije iz kripto industrije — kako začeti svoj ICO & meet-up članov think tanka: četrtek, 15. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
iii. Pravni izzivi blockchaina in kripto valut (za študente PF + zunanje): petek, 16. marec, 15:00, Pravna fakulteta;
iv. ABC blockchaina in kripto valut (za začetnike): torek, 20. marec, 17:00, Pravna fakulteta
V mesecu aprilu bo potekala praktična delavnica glede rudarjenja ter ločena delavnica kjer bodo predstavljene osnove programiranja.

11. Odprava pravnih ovir za blockchain industrijo: sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 
Na pobudo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, je bil dne 18.1.2018 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklican sestanek na temo odprave pravnih ovir, s katerimi se srečujejo deležniki v blockchain industriji.

Sestanka so se na strani vlade, poleg predstavnikov MGRT, udeležili še predstavnik Ministrstva za javno upravo in predstavniki Ministrstva za finance.

Na strani zasebnega sektorja so se sestanka udeležili predstavniki družb Iconomi, Cofound.it, Viberate, SunContract, Netis, Inex360, Odvetniške pisarne Novak, Odvetniške pisarne Jadek&Pensa, Lemur Legal in Blockchain Think Tank Slovenija.

Tema pogovorov so bile že opravljene aktivnosti v smeri priprave jasnega pravnega okvirja v Sloveniji glede primarne izdaje kripto valut (ICO), priprava osnutka predloga spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, priprava jasne opredelitve pravne narave kripto valut, priprava postopka glede nostrifikacije zagonskih podjetij ustanovljenih v tujini ter prenos njihovega sedeža v Slovenijo, ureditev finančno-računovodskih vprašanj, povezanih s kripto valutami in v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT začetek promocije Slovenije, kot blockchain-u prijazne države.

Dogovorjeno je, da se na strani Think Tanka pripravi pregled dosedanjih aktivnosti v smeri reguliranja ICO transakcij, skupaj s konkretnimi predlogi in časovnico priprave in sprejemanja konkretnih dokumentov, ki bodo tvorili predvidljiv in transparenten pravni okvir za prihodnje ICO izdaje.

S ciljem odprave pravnih ovir, s katerimi se soočajo nekatera slovenska podjetja, katerih rešitve temeljijo na blockchain tehnologiji, je dogovorjeno, da Think Tank od teh podjetij zbere konkretne informacije, pripravi predlog rešitev in to posreduje pristojnim ministrstvom in regulatorjem.

12. Odgovor Banke Slovenije

Dne 9.1.2018 smo s strani Banke Slovenije dobili odgovore na vprašanje glede »Obravnave različnih oblik virtualnih valut z vidika zakonodaje v pristojnosti Banke Slovenije«. Gre za odgovor regulatorja na dokument z vprašanji Think Tanka, ki je bil štirim regulatorjem posredovan novembra 2017. Odgovor Banke Slovenije se nahaja na tej povezavi: https://drive.google.com/file/d/1UzIj2a-Q6KAxlKH93Q7YCm2lsD8E8CtG/view?usp=sharing.

13. Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Predstavniki Think Tanka so že opravili predstavitvene sestanke z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP)in s Finančno upravo Republike Slovenije. V sredo 23.1.2018, so se na predstavitvenem sestanku srečali še s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja.

Sestanek je bil izjemno produktiven. Zapisnik sestanka bo objavljen po njegovi uskladitvi z Uradom.

14. Priprava pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Nejc Novak, predstavnik odvetniške pisarne Novak, član delovne skupine Think Tanka za regulativo, je pripravil pobudo za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), in sicer v delu, ki se nanaša na postopek preverjanja identitete stranke (“know your customer” ali “KYC”) preko video konference.

Potem, ko so svoje predloge na dokument posredovali člani delovne skupine Think Tanka za regulativo, je bil predlog naslovljen na Kabinet predsednika vlade RS in Ministrstvo za finance. V vednost je bila pobuda posredovana še Uradu za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradu informacijske pooblaščenke. Besedilo pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo objavljeno v kratkem.

15. Dokument Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Dne 12.1.2018 je ATVP objavila »Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov«. Dokument obsega opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

S tem dokumentom je ATVP v večjem delu odgovorila na vprašanja, ki jih je na vse štiri relevantne regulatorje naslovil Think Tank. Posamezni člani in/ali Think Tank bodo pripravili odgovore na vprašanja iz dokumenta ATVP. Rok za posredovanje odgovorov je 15.3.2018.

16. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko 

Dne 18.1.2018 je na pobudo Martina Pečarja, Inštitut Jožef Štefan, potekalo srečanje članov delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Namen srečanje je bilo medsebojno spoznavanje članov, izmenjava idej glede prihodnjega dela in način dela delovne skupine. Zapisnik sestanka (v angleškem jeziku) je dostopen na https://docs.google.com/document/d/1GGhihVYV8CDSjYudRdCBkRRDlE-tSYM7k9_0Eb7p79Q/edit?usp=sharing.

17. Srečanje s predstavniki družbe Propy 

Predstavnici Think Tanka, Sandra Damijan in Anja Blaj sta se 8. januarja 2018 srečali s predstavniki družbe Propy. Propy je v letu 2017 izvedel uspešno ICO transakcijo, njegova snovna dejavnost pa je prenos zemljiške knjige na blockchain. Navedli so pilotni primer Ukrajine, kjer so prvič uspešno prenesli lastništvo nepremičnino preko zemljiške knjige na blockchainu. V Ukrajini je vzpostavljen dvotirni sistem, v katerem standardna zemljiška knjiga in zemljiška knjiga na blockchainu delujeta vzporedno.

Namen sestanka je bil zbrati informacije iz prakse in ugotoviti kako v nekaterih državah že uspešno potekajo prenosi pravic na nepremičninah preko blockchain tehnologije. Kot zanimivost, Propy je danes objavil novico, da so pričeli s pilotnim projekotom v ZDA.

18. Poziv študentom Pravne fakultete

24.1.2018 je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani prvi meet-up študentov, ki so zainteresirani za podajanje predlogov, komentarjev in priprave gradiva za Blockchain think tank delovno skupino regulative. Študentje bodo v okviru sodelovanja pridobili znanje na področju blockchain tehnologije, ‘’smart contract’’ vsebine, regulacije t.i. ICO (initial coin offering) in preostalih kriptovalut ter se seznanili s trenutno obstoječim stanjem in smernicami, ki jih izdajajo države na tovrstnih področjih.

19. Ustanovitev društva

Kot je že bilo sporočeno v enem izmed preteklih sporočil Think Tanka, se bo Think Tank preoblikoval v društvo. Skladno z Zakonom o društvih, so za ustanovitev društva potrebni najmanj trije ustanovitelji (fizične ali pravne osebe).

20. Delovna skupina za javni sektor — izločitev iz think tanka

V okviru Blockchain Think Tank-a je bilo načrtovano tudi delovanje skupine, vezane na javni sektor. Po tehtnem premisleku smo se s predstavniki državne uprave dogovorili, da bo zaradi transparentnosti in v izogib kakršnim koli dvomom, skupina omejena na javno upravo.

Skupina bo vsekakor stalno in transparentno sodelovala z Blockchain Think Tankom in Slovensko digitalno koalicijo.

21. Dogodki Think Tanka v 2018

Think Tank planira v letu 2018 kar nekaj dogodkov, in sicer v vlogi organizatorja ali pa kot partner drugim organizatorjem. Nekaj idej:

Blockchain Roadshow (osnove glede blockchaina, ponovitev serije dogodkov iz 4Q 2017 po drugih krajih Slovenije);
ICO pitch dogodek — priložnost, da se javnosti predstavijo slovenski ICO projekti v različnih fazah kampanije zbiranja sredstev;
»AMA dogodek« (ask me anything) — na dogodek se povabi nekaj najvidnejših predstavnikov blockchain industrije, vlade in regulatorjev. Udeleženci jih lahko vprašajo kar koli;
Blockchain/ICO bootcamp — nekaj dnevni dogodek, organiziran v obliki delavnic, npr. v obliki poletne šole;
Blockchain in študentje — povezava Think Tanka s slovenskimi univerzami — aktivacija študentov. 

V uredništvu portala V Fokusu bomo pozorno sprermljali aktivnosti (bodočega) društva ter njihov dialog z vsemi deležniki na področju blockchain tehnologije in kriptovalut.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 20. Mar 2019 at 18:52

0 ogledov

Dr. Aleš Maver: Zmeraj, ko se oglasi Milan Kučan, sledijo tektonski premiki v politiki
V tokratni Sredi v sredo se je voditelj Boris Cipot pogovarjal s filozofom, političnim analitikom in kolumnistom dr. Alešem Mavrom. Spregovorila sta o "Šarcomaniji," ki je obsedla umerjevalce javnega mnenja in s tem tudi slovensko volilno telo, ob tem skušala odgovoriti, kako je mogoče, da nekdo, ki mu v nekaj mesecih "odidejo" štirje ministri, leze navzgor po lestvicah popularnosti. Fenomen "novih obrazov," ki jih iz sklede na vsakih državnozborskih volitvah privleče Kučanova "globoka država," se bo slej ko prej končal, kajti že zdaj je vsa oblast v rokah tistih, ki so nekje v varnem zavetju, v njihovem imenu pa državo vodi tretjerazredna birokracija.Spregovorila sta tudi o evropskih volitvah in "pomenljivem" govoru Milana Kučana, zadnjega šefa partije pred dnevi na Javorci. Vedno njegovi nastopi napovedo "politične tektonske premike!" Tokrat pred evropskimi volitvami, na katerih si Kučan in globoka država obetata, da bosta zrušila primat konzervativne opcije oziroma ELS.

Wed, 20. Mar 2019 at 15:01

0 ogledov

Škandalozno! Lipičevi veterani bi kar prepovedali predstavitev knjige Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB
Eni še po skoraj 30. letih samostojne Slovenije še vedno mislijo, da so na oblasti še vedno komunisti, da je teritorialna obramba še vedno del oboroženih formacij JLA in da lahko z grožnjami dosežejo vse. Županu občine Radenci Romanu Leljaku je prvi človek Lipičevih veteranov v radgonski občini Niko Brus danes poslal dopis, v katerem od njega zahteva odpoved jutrišnjega predavanje in predstavitve knjige Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLBm, avtorjev Igorja Omerze in Rada Pezdirja. Da ima pri svoji zahtevi za sabo podporo Pokrajinskih odborov ZVVS Pomurja, Lenarta in Ormoža, je že v skoraj pretečenm tonu zapisal Niko Brus. Še več, napovedal je, da bo morda celo s fizično silo onemogočil jutrišnjo predstavitev knjige ob 18. uri v dvorani občine Radenci.  V najnovejši knjigi Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB,ki je izšla ob 50. obletnici Titove TO,  sta Igor Omerza in Rado Pezdirže v uvodu razkrijeta, da njuni izsledki rušijo nevaren maligni mit o socialistični TO kot nekakšni začetnici slovenske vojske. Povedano drugače: mit, da je bil nastanek TO leta 1968 dejansko prvi korak uporne Slovenije z njenim partijskim vodstvom na čelu na poti k samostojni državi, se razbije ob gradivu, ki dokazuje, da so bili prvi koraki tega “institucionalnega spačka” kriminalne narave in da enako velja tudi za drugo “mitsko” institucijo, temelj ekonomske samostojnosti, Ljubljansko banko. Le zakaj se teh dejstev tako boji Ladislav Lipič in njegovi?! A zato, ker knjiga prepričljivo prikaže velikanski razkorak med zapovedano moralo in dejansko prakso nekdanjega socialističnega sistema. V slednjo je sodil tudi državni šverc, zanj se je odločil vladajoči partijski vrh, da bi tako prišel do deviz. Denar od (pol)kriminalnih poslov se je zbiral na računih posebnih podjetij, ki so bila v lasti “zanesljivih” ljudi, nastajali so črni fondi, tajni računi v tujini, zviti udbovci, povezani s kriminalci, pa so znali poskrbeti za svoje zasebne interese in pretentati lastno Udbo. Tudi kadar jih je ta po naključju odkrila, kakšnih hudih posledic praviloma ni bilo, seveda pa je prihajalo do spopadov raznih frakcij, tudi republiških, poučimo se lahko celo o spopadu med slovensko in hrvaško Udbo, ki sta v Italiji kot mafijska klana vodili preprodajo ilegalnih cigaret, druga drugi nelojalno konkurirali in si zbijali ceno. Sploh pa v knjigi ne manjka niti številk niti konkretnih imen. Seveda bo jutri ob 18. uri tam tudi naš spletni časopis V FOKUSU, da na kraju samem pospremimo ali si bodo Brus in Lipičevi upali fizično preprečiti jutrišnje predavanje. Boris Cipot 

Wed, 20. Mar 2019 at 13:01

0 ogledov

Janez Janša vodstvu EPP: Odpovejte glasovanje o Orbanu ali pa bo v EPP sledil neizogiben razkol!
Po poročanju http://nova24tv.si/ so tuji mediji objavili vest, da je vodja desnosredinske Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša vodjo Evropske ljudske stranke Josepha Daula in poslance EPP zaprosil, naj prekličejo današnje glasovanje, ali naj izključijo Fidesz Viktorja Orbana iz desnosredinske družine. Dodal je, da EPP v nasprotnem primeru tvega, da bo v stranki razkol tik pred evropskimi volitvami. “Gospod predsednik Daul, dragi kolegi, naredite vse, da se izognete razkolu v družini EPP že na samem začetku volilne kampanje za evropske volitve. Prekličite ali preložite glasovanje. Kakršen koli že bo rezultat, bomo izgubili,” je Janez Janša zapisal v pismu Josephu Daulu, poroča spletni portal Euractiv. Ta dodaja, da je dvakratni premier še zapisal: “Če bomo glasovali, ne glede na izid, se bomo soočili z neizogibnim razkolom. Izbor tega posebnega časa glasovanja ne bi mogel biti bolj samouničujoč." Juncker je tisti, ki je začel spor Janez Janša je ob tem brez sprenevedanja pokazal na predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, rekoč, da je bil Juncker tisti, ki je začel spor z Orbanom. “Pred zadnjim kongresom v Helsinkih smo se dogovorili, da o članstvu Fidesza v EPP ne bomo razpravljali pred volitvami EU. Vendar pa je Juncker (čeprav bi se moral kot predsednik Evropske komisije načeloma oddaljiti od čiste strankarske politike) javno pozval, naj se Fidesz izključi iz EPP.” Kot piše omenjeni tuji portal, je Janša dodal, da so se stranke, ki so v EPP, močno strinjale z vodilnim kandidatom Manfredom Webrom, da se je potrebno izogniti razpravi o prihodnosti Orbanove stranke v EPP. “Z vpletenostjo v konflikt smo našim političnim konkurentom dali veliko darilo tik pred zadnjo stopnjo volilne kampanje,” je dejal Janša. “Bojim se, da bo z morebitno izključitvijo Fidesza iz EPP naša politična družina znatno izgubila položaj v večjem delu srednje in vzhodne Evrope,” je še zaključil. Janša je v pismu izpostavil, da je njegovo trdno prepričanje, da se morajo izogniti razkolu, saj živimo v kritičnem političnem trenutku, zato “moramo ostati povezani in povezani se moramo boriti za Evropo”. Dejstvo je, da je EPP največja stranka v Evropskem parlamentu, na kar pa Janša pravi, da “biti velik pomeni biti sposoben živeti razlikami. Pomeni biti sposoben sklepati kompromise na različnih področjih, z izjemo naših temeljnih vrednot”. Prvak SDS je v pismu tudi zapisal: “Vemo, da se Viktor Orban in njegova stranka borita za svobodo, človekove pravice in politične svoboščine zadnjih 30 let, ko so totalitarni komunistični režimi v našem delu Evrope menili, da so te vrednote del kontrarevolucije.” Ob tem, ko je pisal o vrednotah in človekovih pravicah, je vprašal naslovnike: “Ste morda zasledili enega samega političnega zapornika na Madžarskem v zadnjih desetih letih? Kakršen koli politično motiviran sodni proces proti opoziciji? Ali kakršno koli selektivno sodbo, uperjeno proti politiku opozicije? Je bil kateri koli novinar pretepen ali ubit? Ali vemo vsaj za en primer, ko so na madžarsko Vrhovno sodišče imenovali kogar koli, ki je brezobrizno kršil človekove pravice med svojo pravosodno kariero? Mislim, da ne.” Česar pa ne moremo trditi za Slovenijo. M.S. http://nova24tv.si

Tue, 19. Mar 2019 at 16:08

112 ogledov

SDS: Z novelo zakona o dohodnini želimo zagotoviti višje neto plače za vse delavce, ne glede na višino njihovih plač
Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o spremembah zakona o dohodnini. Poslanska skupina SDS ob tem poudarja, da je ob sprejemanju novele Zakona o minimalni plači, s katerim se je le ta dvignila (zakon je bil sprejet decembra 2018), račun za to pa je v celoti plačalo gospodarstvo, opozarjala, da bo v primeru, če ne bo ostalih sprememb zakonodaje, s katero bi se zmanjšala davčna obremenitev in dvignil prag za uveljavljanje socialnih pravic (Zakon o dohodnini, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,...), od tega dviga imela korist praktično le država oziroma državne blagajne (državni proračun ter zdravstvena in pokojninska blagajna). "Opozarjali smo tudi, da se lahko celo zgodi, da bodo delavec in njegova družina kljub zvišanju minimalne plače, zaradi zmanjšanja socialnih prejemkov ali celo njihove izgube, imeli slabši materialni položaj kot pa pred zvišanjem minimalne plače. Vsa opozorila so se v praksi žal tudi uresničila. Izkazalo se je, da so vlada Marjana Šarca in koalicijske stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki poslušno in ponižno izvršujejo politiko stranke Levica, podprli nesistemsko in necelovito rešitev, ki je praktično vsem samo poslabšala stanje," so zapisali v sporočilu za javnost.   Ob tem navajajo konkretne izračune, ki kažejo, da bo največ koristi od dviga minimalne plače imela država. V letu 2019 bo delavec, ki prejema minimalno plačo, in je brez otrok in uveljavlja zgolj splošno dohodninsko olajšavo, na mesec zaslužil 21,51 evrov neto več kot pa v letu 2018. Država pa bo na račun dviga minimalne plače mesečno dobila 29,39 evrov več davkov in prispevkov za tega delavca. Torej bo država od dviga minimalne plače imela več koristi kot delavec. Še večja razlika bo za leto 2020. Takrat bo imel isti delavec mesečno za 42,82 evrov višjo mesečno neto plačo, država pa bo mesečno pobrala za 70,71 evrov več davkov in prispevkov na račun povišanja minimalne plače za tega delavca. Najslabše jo bodo seveda odnesli delodajalci. Tem se stroški za delavca, ki prejema minimalno plačo v letu 2019 povišajo za 50,9 evrov na mesec, v letu 2020 pa za kar 113,53 evrov na mesec.  V letu 2019 bo delavec, ki prejema minimalno plačo, in je brez otrok in uveljavlja zgolj splošno dohodninsko olajšavo, na mesec zaslužil 21,51 evrov neto več kot pa v letu 2018. Država pa bo na račun dviga minimalne plače mesečno dobila 29,39 evrov več davkov in prispevkov za tega delavca. V kolikor upoštevamo dejstvo, da se bodo delavcem zaradi višjih neto plač znižale ali celo ukinile socialne pravice, pa pridemo do posledice, da se bo materialni položaj delavcev in njihovih družin zaradi sprejetja nesistemske in necelovite rešitve celo poslabšal. Zato bi se morale ob zvišanju minimalne plače ustrezno prilagoditi in povišati tudi meje povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določajo upravičenost in zneske družinskih denarnih prejemkov (otroški dodatek, državna štipendija) in znižanih plačil vrtca ter subvencij (za malice, kosila itd.). Ustrezno pa bi se morale prilagoditi tudi osnove za ugotavljanje pravic oziroma denarnih prejemkov, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, kot je na primer veteranski dodatek.  Najslabše jo bodo seveda odnesli delodajalci. Tem se stroški za delavca, ki prejema minimalno plačo v letu 2019 povišajo za 50,9 evrov na mesec, v letu 2020 pa za kar 113,53 evrov na mesec.  "V poslanski skupini SDS trdno stojimo na stališču, da se mora zvišanje neto plač delavcev zagotoviti z davčno razbremenitvijo, ne pa z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva ali drugih skupin prebivalstva z novimi oziroma višjimi davki. Pri tem mislimo predvsem na dvigovanje davčnih obremenitev kapitala, za kar se zavzema stranka Levica."  Cilj zakonskega predloga, ki ga je v postopek vložila poslanska skupina SDS, je zagotoviti višje neto plače za vse delavce, ne glede na višino njihovih plač. V poslanski skupini SDS predlagajo, da se neto plače zvišajo z davčno razbremenitvijo, in sicer z znižanjem stopenj v vseh dohodninskih razredih, zvišanjem splošne dohodninske olajšave, zvišanjem mej dohodninskih razredov in usklajevanjem davčnih olajšav in neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin (inflacijo). Z davčno razbremenitvijo dohodkov iz dela se bo povečala tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, zmanjšala se bo brezposelnost in tudi obseg sive ekononila. Predlagani zakon pa bo tudi zagotovil, da ne bodo oškodovani tisti, ki se jim je s sprejetjem novele Zakona o minimalni plači le ta dvignila in da bodo z dvigom minimalne plače pridobili delavci ne pa zgolj država.    Poglavitne rešitve zakona so znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za 2 odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave na 4000 evrov, zvišanje mej dohodninskih razredov za 2.000 evrov in usklajevanje davčnih olajšav ter neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin (inflacijo), ne glede na njihovo višino.  Za delavca s povprečno plačo bi sprejetje predlaganih rešitev pomenilo za okoli 60 evrov višjo neto mesečno plačo, kar bi na letni ravni zanj pomenilo okoli 720 evrov več dohodka. Za delavca s dvakratnikom povprečne plače pa bi sprejetje predlaganih rešitev pomenilo za okoli 110 evrov višjo neto mesečno plačo, kar bi zanj na letni ravni pomenilo okoli 1320 evrov več dohodka. V poslanski skupini SDS predlagajo, da se te rešitve uporabijo že pri dohodnini za leto 2019. Z navedenimi ukrepi bi poleg zvišanja neto plač za vse delavce dosegli tudi, da delavci z minimalno plačo kljub njenemu zvišanju, ne bodo plačevali bistveno višje dohodnine. "S tem se bo večina učinka zvišanja minimalne plače prelila v izboljšanje materialnega položaja delavcev in njihovih družin, ne pa za polnjenje državnih blagajn, kar se dogaja ob veljavni ureditvi. Za delavca s povprečno plačo bi sprejetje predlaganih rešitev pomenilo za okoli 60 evrov višjo neto mesečno plačo, kar bi na letni ravni zanj pomenilo okoli 720 evrov več dohodka. Za delavca s dvakratnikom povprečne plače pa bi sprejetje predlaganih rešitev pomenilo za okoli 110 evrov višjo neto mesečno plačo, kar bi zanj na letni ravni pomenilo okoli 1320 evrov več dohodka," so še zapisali v sporočilu za javnost.      

Tue, 19. Mar 2019 at 13:51

119 ogledov

Dr. Milan Zver: Podpiram ukrepe za učinkovito odkrivanje pranja denarja in sankcioniranje odgovornih
Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v petek naslovili pismo na predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja v zvezi s pranjem denarja na primeru Troika, z zahtevo, da se s strani Evropske komisije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja sprejmejo ukrepi, ki bi tovrstne primere ustrezno preprečili. Dr. Milan Zver je omenjeno pismo sopodpisal, saj podpira namen, ki ga poslanke in poslanci Evropskega parlamenta v njem izpostavljajo. Evropski poslanec je obenem prepričan, da se mora Evropska unija ustrezno odzvati in ukrepati v vseh primerih pranja denarja. Tudi v Sloveniji smo namreč bili seznanjeni s tem, da je preko državne banke NLB v letih med 2008 in 2010 bila oprana dobra milijarda evrov za financiranje iranskega terorizma. O omenjenem pranju denarja je v Evropskem parlamentu razpravljal tudi PANA odbor, ki se je z dogajanjem v Sloveniji seznanil, kakšnih podrobnih sankcij zoper državo ali posamezne institucije, pa ni sprejel. Dr. Milan Zver je sicer tudi v okviru odbora za boj proti terorizmu predlagal, da bi se sprejeli ukrepi, s katerimi bi se bi bolje zaznale in blokirale finančne transakcije teroristov in različnih organizacij, ki financirajo terorizem. Evropski poslanec je namreč mnenja, da je Evropska unija neučinkovita, ko gre za preprečevanje financiranja terorizma, saj nima orodja, s katerim bi pranje denarja, namenjenega za teroristične mreže, lahko hitro in učinkovito preprečili. Kot je evropski poslanec že večkrat izpostavil, se pranje denarja morebiti odkrije, a se nato odgovornih ne sankcionira. Slovenski primer IranNLBgate tako ni edini.

Tue, 19. Mar 2019 at 11:59

123 ogledov

Patricija Šulin: Obvestila o prometnih prekrških, storjenih v državah EU, morajo biti v slovenščini
Evropska poslanka Patricija Šulin je v začetku februarja Evropsko komisijo opozorila na neuporabo slovenskega jezika pri izmenjavi informacij o prometnih prekrških med državami. Kar nekaj Slovencev je v zadnjem času prejelo obvestilo o prekrških, storjenih v Italiji in v Avstriji, ki so bili v italijanskem oz. nemškem jeziku. To pomeni kršenje njihovih temeljnih pravic. Direktiva o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu namreč določa, da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije. Šulinova od Komisije zahteva pojasnilo, kako nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in v Avstriji ter kaj bo naredila, da bo pošiljanje obvestil skladno z zakonom.
Teme
blockchain kriptovalute blockchain think tank Slovenia

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

V četrtek, 15. marca 2018 bo potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank (društva) Slovenije