Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Razpisnik: Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Rok: Vloge morajo prispeti na naslov, do dne 29. 5. 2018. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljene v sprejemno pisarno Urada RS za meroslovje do 15.30.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na dr. Gordano Žurga, Urad RS za meroslovje, po elektronski pošti: prspo.mirs@gov.si, gordana.zurga@gov.si ali telefonu: (03) 428-07-63.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje: www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, vsak delavnik od 9. do 15.30, razen v petek od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.